buy now

Friday, September 9, 2011

format penyelidikan......Klik untuk dapat extra income SEKARANG!! dijamin mudah!
Latarbelakang
Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan yang sering digunakan untuk mempersembahkan laporan/ kertas kerja/ projek kajian/ tesis/ disertasi sama ada untuk dibentangkan di seminar/ kolokium/ simposium/ persidangan/penulisan untuk diterbitkan di dalam jurnal/ buku/ majalah ilmiah
ISU
Pelajar-pelajar Tingkatan Enam perlu didedahkan dengan kaedah menyediakan satu persembahan penulisan ilmiah yang baik sebagai persediaan awal dan latihan untuk mereka menyampaikan idea-idea mereka secara lebih ilmiah
dan matang.
IMPLIKASI
Wujud keperluan untuk memperkasakan pengetahuan dan kemahiran guru-guru Tingkatan Enam yang bakal menjadi pembimbing pelajar membentang kertas kerja kolokium
KURSUS ORIENTASI
GURU TINGKATAN ENAM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH
MALAYSIA
merupakan satu langkah persediaan bagi memberi pendedahan kepada guru-guru pembimbing pelajar yang bakal membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah.

IMPAK

KOLOKIUM PELAJAR TINGKATAN ENAM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
dapat menyediakan dan mempersembahkan hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti
definisi
Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan akademik untuk mempersembahkan sesuatu ide/ konsep/ kajian melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti seperti buku-buku ilmiah, jurnal, majalah dll dalam penulisannya.
(APA, 2001)


Penulisan ilmiah merupakan satu penulisan bersifat akademik seperti Projek Sarjana Muda/ Laporan Projek Sarjana/ Tesis/ Disertasi Penyelidikan sebagai memenuhi keperluan kurikulum bagi pengajian secara kerja kursus maupun penyelidikan
(UTM, 2001)

Karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya melibatkan hasil penelitian, pengamatan, ataupun peninjauan yang memenuhi syarat berikut:
1. penulisannya berdasarkan hasil penelitian;
2. pembahasan masalahnya sesuai dengan fakta;
3. perbincangannya melibatkan masalah yang cuba
diselesaikan;
4. menggunakan kaedah tertentu dalam mempersembahkan
penulisan dan menyelesaikan masalah yang dibincangkan;
5. Menggunakan bahasa yang lengkap, terperinci, teratur,
jelas, ringkas, dan tepat sehingga tidak terbuka kepada
kemungkinan untuk disalah tafsir oleh pembaca
(Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Jakarta 1995)
Seorang penulis karangan ilmiah perlu memiliki ketrampilan dan pengetahuan dalam:
1. masalah yang diteliti,
2. Kaedah penelitian,
3. Teknik penulisan bahan ilmiah,
4. Penguasaan bahasa yang baik.
Kertas kerja/bentuk penulisan ilmiah
1. Kerta Kerja
Kertas kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah, misalnya dalam seminar, simposium, kolokium, persidangan atau kongres. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu
3. Kertas Projek, Tesis dan Desertasi
Ketiga jenis penulisan ilmiah ini disediakan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh pengakuan tingkat kesarjanaan dalam suatu pedidikan peringkat tinggi.
Kertas Projek - untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda,
Tesis - untuk mendapatkan Ijazah Sarjana/ Master
Disertasi - untuk mendapatkan Ijazah Kedoktoran
Laporan
Laporan ialah suatu wahana penyampaian berita, informasi, pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain.
Laporan yang disampaikan secara tertulis dan berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan ataupun peninjauan merupakan satu bentuk penulisan ilmiah.

Format laporan kajian
1. Kertas dan Saiz : Kertas simili 70 atau 80 gram berwarna putih
dan bersaiz A4
2. Jidar/ Margins : 2.5 cm di sebelah atas, kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan.
3. Huruf/ Fonts : Times New Roman 12pt
Courier 12pt
Arial 12pt
4. Jarak antara baris : Satu setengah langkau (1.5 spacing)
5. Muka surat
- menggunakan no. roman i, ii, iii… bagi isi kandungan, sinopsis/ exsecutive summary, senarai jadual, penghargaan dll
- menggunakan no. 1, 2, 3 untuk muka surat seterusnya bermula dari sub tajuk pengenalan/ pendahuluan sehingga bahagian rujukan/ lampiran

Halaman Judul i
Isi kandungan ii
Abstrak iii
1.0 Pengenalan 1
1.1 Matlamat Kajian
1.2 Objektif Kajian
1.3 Persoalan Kajian
1.4 Kepentingan Kajian
1.5 Batasan Kajian
2.0 Sorotan Kajian 4
3.0 Metodologi Kajian 6
3.1 Rekabentuk Kajian
3.2 Persampelan
3.3 Instrumentasi
3.4 Prosedur Kajian
3.5 Kaedah Analisis Data
4.0 Perbincangan Dapatan Kajian 11
4.1 Demografi
4.2 .................
5.0 Rumusan, Cadangan dan Kesimpulan 20
Rujukan
Lampiran Tajuk

Penggunaan bahasa
Penulisan karya ilmiah perlu menggunakan bahasa yang formal dan tepat serta sesuai untuk membicarakan sesuatu fakta secara objektif dan komunikatif.
Sebuah penulisan disebut komunikatif apabila dipersembahkan secara logik dan sistematik bagi memperlihatkan sesuatu sebab dan akibat, kesejajaran atau kemungkinan.
Perenggan
Untuk menandai pembukaan topik baru, atau pengembangan lebih lajut tentang topik sebelumnya berdasarkan tujuan dan kedudukannya dalam penulisan :
1. Perenggan Pengenalan/ Pendahuluan/ Pembuka
• Pengantar
• Menarik minat dan perhatian pembaca
• Penyiapan fikiran pembaca kepada masalah yang akan dihuraikan
• Tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan
2. Perenggan penghubung
• Mengandungi persoalan yang akan dikemukakan.
• Analisa masalah
• Antara perenggan dengan perenggan harus berhubungan secara
logik
3. Perengganpenutup
• Rumusan
• Berisi kesimpulan, penegasan dari paragraf penghubung
• Ringkas, padat dan pendek
Pemilihan topik
Sebelum memulakan penulisan suatu karya ilmiah, topik (pokok pembicaraan) perlu ditentukan terlebih dahulu.
Dalam memilih topik perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut :
1. Topik tersebut ada manfaatnya dan layak dibahas;
2. Topik tersebut cukup menarik terutama bagi penulis;
3. Topik tersebut dikenal baik oleh penulis;
4. Bahan pendukung penulisan dapat diperoleh dan cukup memadai;
Setelah diperoleh topik yang sesuai maka dalam pelaksanannya topik yang telah dipilih itu harus dinyatakan dalam suatu tajuk
Topik ialah pembicaraan dalam keseluruhan penulisan yang akan dihuraikan sementara tajuk ialah nama bagi sebuah penulisan
PERINGATAN:
1. Tajuk merupakan satu-satunya bahagian
tulisan seseorang yang dibaca oleh orang lain
2. Tajuk perlu menggambarkan maksud
keseluruhan topik perbicaraan
3. Tajuk biasanya tidak melebihi 12 patah
perkataan
4. Gunakan perkataan dan istilah yang tepat
dan padat
5. Tajuk hendaknya tidak mengandung
singkatan atau akronim;
soroton kajian
Setiap kegiatan ilmiah, khususnya penulisan ilmiah selalu dimulai dengan melihat kajian-kajian yang lepas.
Literatur yang dicari dan dipelajari tentunya mengenai subjek yang telah ditentukan sebagai topik penulisan.
International Federation of Library Association and Institution mendefinisikan perpustakaan sebagai suatu tempat yang mempunyai koleksi (buku dan terbitan cetak atau noncetak, serta sumber informasi dalam komputer) yang disusun secara sistematik untuk keperluan penggunanya.
Kerangka
KERANGKA PENULISAN
Kerangka merupakan himpunan ide utama penulis yang disusun dalam komposisi yang terpadu secara sistematik
FUNGSI
Kerangka karangan berguna bagi penulis sebagai pedoman penulisan laporan tersebut.
Topik-topik di dalam kerangka yang disusun secara sistematik, langkah demi langkah adalah berguna sebagai pedoman kepada pembaca untuk melaksanakan penelitian kerana biasanya penulisan ilmiah ini melibatkan perbincangan tentang masalah yang diteliti, kaedah penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta saran-saran untuk langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut.
Ringkasnya pembaca dapat memahami dan mengikuti ide-ide yang diungkapkan dalam penulisan dengan mudah dan cepat.
FRujukan yang dinukil dalam teks hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut sistem penulisan rujukan seperti:
(i) Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem
Harvard)
(ii) Sistem Pengarang, Tahun dan Halaman
(Sistem APA)
ormat dan rujukan

Sistem Pengarang dan Tahun
(a) Meletakkan tahun penerbitan dalam
kurungan selepas nama pengarang yang
dirujuk.
contoh:
“Menurut Paredis (1993), kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang merupakan kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti”

Sistem Pengarang dan Tahun
(c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, nama kedua-dua pengarang tersebut perlu ditulis.
contoh:
“Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh Kralj dan Petrovic (1995).”
Sistem Pengarang dan Tahun
(d) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau lebih, hanya nama pengarang pertama dan perkataan et. al perlu ditulis.
contoh:
“Shafie Deris, et. al. (1999) telah menggunakan pendekatan terkini tersebut dalam menyediakan jadual waktu untuk universiti.”
Kesimpulan
Sesuatu penulisan formal dan ilmiah biasaanya dihasilkan berdasarkan sesuatu kaedah dan format tertentu. Namun demikian, terdapat beberapa perbezaan kecil di sana sini antara satu hasil penulisan ilmiah dengan yang lain. Oleh itu, perbincangan tentang penulisan ilmiah di atas hanyalah panduan asas yang boleh dijadikan pedoman kerana kaedah dan format yang digunakan telah diterima pakai oleh banyak pihak.

1 comment:

  1. SAYA SEKELUARGA INGIN MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH KEPADA AKI NAWE BERKAT BANTUANNNYA SEMUA HUTANG HUTANG SAYA SUDAH PADA LUNAS SEMUA BAHKAN SEKARAN SAYA SUDAH BISA BUKA TOKO SENDIRI,ITU SEMUA ATAS BANTUAN AKI YG TELAH MEMBERIKAN ANKA JITUNYA KEPADA SAYA DAN ALHAMDULILLAH ITU BENER2 TERBUKTI TEMBUS..BAGI ANDA YG INGIN SEPERTI SAYA DAN YANG SANGAT MEMERLUKAN ANGKA RITUAL 2D 3D 4D YANG DIJAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN HUBUNGI AKI NAWE DI 085-218-379-259 ATAU KLIK SITUS DANA GAIB

    ReplyDelete

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...