buy now

Friday, September 9, 2011

kajian ...apa itu, objektif dan lain2
Klik untuk dapat extra income SEKARANG!! dijamin mudah!

PENGENALAN KEPADA KAJIAN

1. Konsep Kajian
Adalah tidak mudah untuk memberikan suatu definisi tentang kajian. Kajian bukanlah sekadar melakukan tinjauan literatur sahaja atau penyiasatan terhadap sesuatu perkara. Walau bagaimanapun, kajian boleh dikatakan sebagai suatu percubaan untuk menjawab soalan-soalan ke arah menghasilkan ilmu dengan menggunakan pendekatan yang saintifik. Pendekatan saintifik merujuk kepada pendekatan yang berasaskan data empirikal dengan kaedah pemerhatian yang terkawal dan sistematik ke atas realiti. Pendekatan saintifik berbeza dengan pendekatan yang bukan saintifik. Jadual 1 menunjukkan perbezaan ini.

Jadual 1 Perbezaan antara Pendekatan Saintifik dan Pendekatan Bukan Saintifik
_____________________________________________________________________________
Bukan Saintifik Saintifik

Pendekatan am: Intuitif Empirikal

Pemerhatian: Tidak terkawal Sistematik, terkawal

Pelaporan: Biased, subjektif Unbiased, objektif

Konsep-konsep: Ambiguous, ketaksaan Definisi yang jelas,
operational specificity

Instrumen: Kurang tepat, imprecise Tepat, precise

Pengukuran: Tiada keesahan atau Ada keesahan dan kebolehpercayaan kebolehpercayaan

Hipotesis: Tidak dapat diuji (Untestable) Boleh diuji (Testable)

Sikap (Attitude): Uncritical, accepting Critical, skeptical
Sumber: Shaughnessy, J.J. & Zechmeister, E.B. (1997). Research methods in psychology. N.Y.: McGraw-Hill, pp 7.

Oleh sebab itu, kajian boleh dirumuskan sebagai suatu pendekatan saintifik yang menggunakan kaedah munasabah untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu demi mewujudkan pengetahuan baru atau memurnikan pengetahuan yang sedia ada. Dalam hal ini, kajian menggunakan data empirikal sebagai bukti untuk menyokong sesuatu tuntutan ilmu baru.

Dalam konteks pendidikan pula, kajian boleh ditakrifkan sebagai cara saintifik untuk memperoleh pengetahuan baru. Kajian pendidikan merupakan satu aktiviti berhubung dengan usaha untuk memperoleh dan menganalisis maklumat empirikal untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pendidikan. Hasil daripada itu, mewujudlah pengetahuan baru.

2 Perkembangan Kajian Pendidikan
Kajian pendidikan moden dianggarkan bermula sekitar tahun 1897 apabila Joseph M. Rice menerbitkan dua artikel tentang pencapaian mengeja pelajar-pelajar. Dalam artikel tersebut, Rice mendapati ketidakberkesanan penggunaan kaedah latih tubi untuk mengajarkan kemahiran mengeja.

Tahun 1900 adalah zaman bermulanya era saintifik di dalam kajian. Dalam tempoh 1900-1920an, penerokaan dan pembinaan alat-alat pengukuran bermula dengan pesatnya. Pada tahun 1905, Alfred Binet telah menerbitkan skala kecerdasan yang diperbaiki dan dimajukan oleh Terman pada tahun 1916 sehingga menghasilkan Ujian Kecerdasan Stanford-Binet.

Seterusnya, ujian kecerdasan digunakan dalam bidang pendidikan. Penggunaan kaedah statistik dalam kajian pendidikan bermula apabila para penyelidik pendidikan menghadapi masalah untuk menganalisis dan mentaksir data. Thorndike (1914) berpendapat “Jika sesuatu benda wujud, ia wujud dalam jumlah tertentu. Jika ia wujud dalam jumlah tertentu, ia boleh diukur.” Ini telah menggalakkan penyelidik mengunakan kaedah-kaedah kuantitatif bagi memperoleh data yang perlu bagi pelbagai aspek kajian pendidikan.

Seterusnya, penemuan alat-alat pengukuran bagi kajian pendidikan berlaku dengan pesatnya antara tahun 1920 hingga 1945 dengan munculnya penerbit-penerbit swasta yang membekalkan alat-alat ujian. Pada tahun 1935, Fisher memperkenalkan reka bentuk berstatistik pelbagai varian (multivariate). Ini membolehkan penyelesaian masalah pendidikan yang rumit seperti penggunaan pelbagai pemboleh ubah dalam kajian.
Usaha-usaha untuk menilai semula kajian pendidikan bermula sejak tahun 1945. Pengukuran kajian pendidikan dibina melalui pembaikan ke atas kaedah dan reka bentuk kajian untuk menghasilkan maklumat kajian yang boleh dipercayai. Penilaian kritis terhadap kajian pendidikan menghasilkan lebih banyak kaedah statistik baru untuk digunakan dalam kajian pendidikan bagi menyelesaikan masalah pendidikan secara realistik.

3 Ciri-ciri Kajian
Kajian sebagai pendekatan yang saintifik dalam menghasilkan ilmu mempunyai dua ciri utama, iaitu ia dijalankan mengikut langkah-langkah yang logikal dan mematuhi kaedah saintifik.

3.1 Langkah-langkah logikal
• Mengenal pasti keaslian masalah yang dikaji dan bidang pengetahuan berkaitan.
• Melakukan tinjauan literatur untuk memahami bagaimana orang lain telah menghadapi/ menyelesaikan masalah/isu.
• Pengumpulan data secara tersusun dan terkawal untuk memperoleh keputusan yang sah.
• Menganalisis data yang setimpal/berkaitan dengan masalah/isu.
• Membuat kesimpulan dan generalisasi.

3.2 Kajian perlu mematuhi suatu kaedah saintifik. Ini bermakna ia dapat mengintegrasikan keterangan induktif dan deduktif.
• Keterangan Induktif : daripada kenyataan-kenyatan khusus kepada kenyataan umum.
Seseorang penyelidik membuat pemerhatian terhadap peristiswa-peristiswa tetentu (fakta-fakta konkrit). Setelah penyiasatan, beliau akan membina jangkaan tertentu.
• Keterangan Deduktif : daripada kenyataan umum kepada kenyataan-kenyataan khusus
“Kalau Encik A guru tidak terlatih, beliau tidak akan menggunakan ABM/ABPP semasa dia mengajar”4 Jenis-Jenis Kajian
Terdapat pelbagai cara melaksanakan kajian berdasarkan tujuan atau matlamat dan kaedah yang hendak digunakan untuk melaksanakannya. Berikut adalah antara jenis-jenis kajian yang biasa digunakan oleh pengkaji:

4.1 Kajian Tinjauan (Survey research)
Kajian tinjauan merupakan satu jenis reka-bentuk bukan eksperimen yang gemar digunakan oleh penyelidik dalam pendidikan. Tinjauan boleh dibezakan kepada yang hanya deskriptif dan yang berbentuk korelasi. Tinjauan deskriptif (boleh digunakan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif) biasanya bertujuan untuk memberi deskripsi tentang sesuatu sampel, umpamanya, dari segi peratusan dan nisbah responden yang menjawab begini atau begitu kepada soalan-soalan tinjauan.

Ini sangat berbeza dengan tinjauan korelasi di mana tujuannya adalah untuk mengkaji perkaitan antara pembolehubah. Pembolehubah perlu dikonseptualisasikan kepada bebas, bersandar, dan kawalan (covariate). Tinjauan korelasi adalah berdasarkan logik eksperimen. Ia digunakan kerana penyelidik tidak dapat mengawal secara fizikal pembolehubah-pembolehubah kawalan dan pembolehubah bebas.

4.2 Kajian Kes
Kes didefinisikan sebagai suatu fenomena yang berlaku dalam suatu konteks tertentu dengan lingkungan atau sempadan yang tersendiri. Individu atau aspek tertentu dalam sepadan berkenaan dipilih sebagai fokus kajian untuk menghuraikan fenomena yang menjadi kes. Maka, kes merupakan suatu unit analisis dalam sesuatu kajian kes. Kajian kes merupakan suatu inkuiri empirikal yang mengkaji fenomena semasa dalam lingkungan konteks kehidupan sebenar. Kajian kes adalah suatu strategi kajian komprehensif, bukannya suatu tektik pengumpulan data (Yin, 1994). Namun begitu, ia juga merupakan kajian tentang suatu sistem yang terbatas, melibatkan kajian tentang suatu detik pada waktu tertentu (Adelman, Jenkin & Kemmis, 1980). Di samping itu, ia juga boleh berupa suatu penelitian mendalam terhadap sesuatu keadaan, atau suatu bentuk dokumen yang tersimpan atau suatu peristiwa tertentu (Meriam, 1988). Pada umumnya, kajian kes digunakan untuk menjawab soalan kajian yang bertujuan untuk menghuraikan “bagaimana” atau ` “mengapa” tentang sesuatu fenomena. Pemilihan kajian kes juga dipengaruhi oleh kawalan penyelidik ke atas peristiwa atau fenomena yang dikaji. Sekiranya peristiwa atau fenomena sukar dikawal oleh penyelidik, maka kajian kes lebih sesuai. Di samping itu, kajian kes juga sesuai sekiranya fokus kajian ialah fenomena kontemporari dalam konteks kehidupan sebenar (Yin, 1994)

Kajian kes terbahagi kepada tiga jenis, iaitu Kajian Kes Penerokaan, Kajian Kes Deskriptif (cth. Street Corner Society oleh Whyte, 1943) dan, Kajian Kes Penerangan (cth. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile oleh Allison, 1971). Salah satu daripada jenis tersebut boleh digunakan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan kajian.
Proses pelaksanaan kajian kes melibatkan langkah-langkah sistematik yang khusus. Setiap langkah perlu diikuti dengan teliti bagi membolehkan suatu kajian mendalam dilakukan. Hal ini perlu kerana kajian kes melibatkan suatu lingkungan atau konteks khusus yang biasanya terbatas. Tanpa pelaksanaan yang teliti dan sistematik peluang untuk mendapat data yang secukupnya mungkin tidak tercapai.

Pertama, data tentang latar belakang konteks kes perlu diperoleh sepenuhnya, seperti bentuk kes, latar belakang sejarah, konteks fizikal, konteks sosial, ekonomi dan politik, lain-lain yang berkaitan dan, pemberi maklumat tentang kes kajian (Stake, 1994). Kedua, data yang dikumpulkan perlu dianalisis dan diinterpretasi. Proses ini membolehkan data diurus dan dikelompok-kelompokkan untuk menunjukkan pola atau tema tertentu. Ketiga, daripada data yang dikelompok-kelompokkan itu, rumusan kajian dibina. Akhir sekali, keseluruhan laporan kajian ditulis mengikut suatu format yang sesuai

4.3 Kajian Reka bentuk Eksperimen
Logik asas eksperimen adalah mudah. Peserta-peserta diagihkan secara rawak (random assignment) kepada dua atau lebih kumpulan dan di beri “treatment” yang berbeza (rujuk Rajah 1). “Treatment” merupakan pembolehubah bebas yang sengaja diaturkan (manipulated). Kemudian kita bandingkan hasil atau kesannya ke atas sesuatu pembolehubah bersandar. Tujuannya ialah jika terdapat perbezaan antara kumpulan dalam pembolehubah bersandar, maka perbezaan ini adalah disebabkan oleh pembolehubah bebas. Perkaitan ini adalah berdasarkan pada andaian bahawa kumpulan-kumpulan ini tidak mempunyai apa-apa perbezaan dalam semua aspek sebelum treatment. Syarat tiada perbezaan ini ditentukan dengan cara mengawal pembolehubah-pembolehubah kawalan. Tetapi andaian atau syarat ini agak sukar dijamin.

Antara teknik tradisional yang digunakan untuk memenuhi syarat ini ialah teknik padanan (matching) di mana peserta diagihkan secara satu demi satu mengikut ciri-ciri yang berkenaan supaya kedua-dua kumpulan mempunyai ciri-ciri yang agak sama. Tetapi teknik ini telah didapati kurang sesuai dan kurang praktikal kerana terlalu banyak ciri untuk dipadankan secara seimbang.

Oleh demikian, teknik yang digunakan ialah agihan secara rawak (random assignment). Teknik ini adalah berdasarkan pada logik probabiliti. Walaupun ia tidak menjamin kesamaan ciri-ciri antara kumpulan, ia memaksimumkan probabiliti bahawa mereka tidak berbeza secara sistematik (no systematic differences). Cara mengawal pembolehubah kawalan dengan teknik ini dikatakan kawalan secara fizikal (phisical control of extraneous variables). Apabila kawalan secara fizikal tidak dapat dilakukan, maka penyelidik akan menggunakan kawalan secara statistik (statistical control of variables). Ini dilakukan apabila eksperimen tulen tidak dapat dilakukan.

Kumpulan 1 Treatment 1

Agihan
Secara Perbandingan rawak

Kumpulan 2 Treatment 2

Rajah 1 Reka-bentuk Eksperimen

4.4 Kajian Reka bentuk Kuasi-eksperimen (Quasi-experiment)
Dalam bidang sains sosial, umpamanya dalam bidang pendidikan, kawalan fizikal ke atas pembolehubah-pembolehubah kawalan biasanya kurang dapat dilakukan. Umpamanya, dalam kebanyakan penyelidikan dalam pendidikan, kajian biasa merupakan kajian "field study" di mana peserta kajian adalah sedia ada dan kita tidak dapat mengagihkan peserta secara rawak kepada kumpulan-kumpulan treatment. Apabila kita tidak dapat membuat agihan secara rawak (tidak dapat mengawal pembolehubah kawalan secara fizikal), maka reka bentuk kuantitatif yang digunakan merupakan kuasi-eksperimen atau bukan eksperimen di mana kawalan ke atas pengaruh pembolehubah kawalan dilakukan secara statistikal (statistical control).

Dalam reka bentuk kuasi-eksperimen, kumpulan peserta adalah sedia ada, iaitu dalam "natural setting". Penyelidik boleh mentadbirkan treatment kepada kumpulan sedia ada dan mengukur variabel dependent sama ada selepas treatment (posttest), atau sebelum dan selepas treatment (rujuk Rajah 2). Maka perbandingan antara kumpulan masih boleh lakukan. Cuma “treatment” ditadbirkan kepada kumpulan-kumpulan peserta yang tidak dibahagikan secara rawak tetapi dalam keadaan semula jadi (natural setting).

Kumpulan 1 Pretest Treatment 1 Posttest
Covariate Perbandingan

Kumpulan 2 Pretest Treatment 2 Posttest
Rajah 2: Reka-bentuk Kuasi- eksperimen

4.5 Kajian Ex-pos Facto (After the fact)
Kajian ex-post facto berkaitan dengan kajian tentang kesan dan sebabnya sesuatu yang sudah berlaku. Kelinger (1973) mendefinisikan kajian Ex-post Facto sebagai:
“Systematic, empirical inquiry in which the scientist does not have direct control of independent variables because their manifestations have already occurred or because they are inherently not manipulable”.
Jadi, penyelidik tidak ada kawalan terhadap pembolehubah-pembolehubah ataupun beliau tidak dapat manipulasikan pembolehubah-pembolehubah bebas yang mengakibatkan sesuatu kesan terhadap pembolehubah bersandar.

4.6 Kajian Tindakan
Kajian tindakan adalah suatu bentuk inkuiri refleksi kendiri seseorang dalam situasi sosial dengan tujuan memperbaiki dan menjustifikasikan amalan sosial kendiri, kefahaman tentang amalan itu, situasi dan institusi untuk mengubah suai amalan (Kemmis, 1988;42)

Di samping itu, ia juga merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan bidang pendidikan dengan guru melaksanakan inkuiri kendiri dan, seterusnya menggalakkan guru menjadi lebih sedar dan kritis terhadap amalan kendiri dan lebih bersedia untuk mengubah amalan itu (McNiff,1988: 9)

Kajian tindakan membawa hasrat untuk mempertingkat amalan pendidikan agar pengajaran dan pembelajaran sentiasa berkualiti. Untuk mencapai hasrat itu, kajian tindakan perlulah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip khusus.

Kajian tindakan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kefahaman penyelidik tentang masalah yang dihadapi. Penelitian terhadap masalah yang dihadapi dapat memberikan pengetahuan dan kefahaman yang memungkinkan seseorang melakukan langkah pembaikan. Proses pembaikan itu perlulah diteruskan secara lingkaran berasaskan refleksi kendiri. Proses refleksi yang sentiasa dilakukan membolehkan penilaian berlaku secara berterusan. Dengan sendirinya, ia juga memerlukan langkah pembaikan yang berterusan untuk mempertingkat kualiti. Dengan kata lain, kajian tindakan akan sentiasa dilakukan. Dalam proses kajian tindakan, penyelidik bertindak sebagai peserta dan pengkaji yang mengumpul maklumat. Ini bermaksud pengkaji terlibat sepenuhnya dalam konteks kajian. Keadaan ini membolehkan penyelidik untuk terus terlibat dalam kajian dan dapat bertukar-tukar pendapat dan berkongsi dapatan kajian dengan peserta sehingga keputusan kajian diperoleh.

Di samping itu, tindakan kolaboratif dan perbincangan di kalangan penyelidik juga dipentingkan. Langkah ini dapat mempertingkat kelancaran dan ketepatan keputusan yang dibuat. Pada masa yang sama, ia juga menjamin keesahan dan kebolehpercayaan hasil kajian. Kajian tindakan juga hendaklah bertumpu kepada suatu konteks yang spesifik, iaitu dalam situasi tempat berlakunya atau timbulnya masalah. Seterusnya, hasil kajian tindakan dilaporkan dengan menggunakan strategi kajian kes, iaitu untuk menceritakan apa yang berlaku. Akhir sekali, setelah kajian dijalankan, perubahan kendiri dan persekitaran sosial seharusnya berlaku kerana ini merupakan tujuan utama kajian tindakan.

Kajian tindakan digunakan untuk memahami secara mendalam persekitaran dan keadaan yang menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan tugas. Dalam bidang pendidikan, pelbagai aspek seperti pengajaran dan pembelajaran, pelaksanaan program, penggunaan bahan, penerapan kemahiran berfikir umpamanya, boleh menimbulkan pelbagai masalah pelaksanaan. Di samping itu, kajian juga sesuai sekiranya masa yang boleh diperuntukkan untuk kajian agak terbatas. Oleh sebab kajian bertumpu kepada suatu aspek amalan yang khusus, maka ia dapat diselesaikan dalam masa yang lebih singkat. Kajian memerlukan peruntukan kewangan. Sebagai suatu kajian yang khusus tentang suatu skop yang lebih kecil, kajian tindakan dapat berperanan apabila peruntukan kewangan untuk kajian adalah terhad. Di samping itu, kajian tindakan juga sesuai apabila usaha kolaboratif di kalangan guru diperlukan untuk mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Atau, ia digunakan sebagai suatu alat untuk membina kolaborasi antara guru.

Kajian tindakan dilaksanakan untuk meningkatkan kefahaman serta kesedaran kendiri penyelidik tentang sesuatu masalah dalam bilik darjah. Di samping itu, ia juga digunakan untuk memperkenalkan inovasi dan pembaharuan dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Ia juga dijalankan untuk melakukan perubahan terhadap amalan dan keadaan persekitaran tertentu. Tidak kurang pentingnya, kajian tindakan juga bertujuan untuk membolehkan guru, yang terlibat dalam inkuiri refleksi amalan kendiri ini memperbaiki dan mengubah amalan masing-masing. Seterusnya, guru yang terlibat dalam inkuiri kendiri dan kolaborasi dengan guru lain dapat meningkatkan kefahaman dan kerjasama bagi menggalakkan kajian dengan guru dan, bukannya ke atas guru.

5 “Tuntutan Ilmu” dalam Kajian
Bila membuat kajian, penyelidik ingin membuat kenyataan mengenai sesuatu yang dikaji. Biasanya ini adalahlah dalam bentuk dapatan/ kesimpulan yang dinyatakan dalam bentuk laporan kajian. Dapatan ini merupakan satu “claim” atau tuntutan ilmu. Adakah sesuatu claim itu benar? Apakah data/ bukti yang digunakan untuk menyokong claim tersebut? Penyelidik harus memberi perhatian serius kepada persoalan ini sebab ia menyentuh dua isu penting dalam kajian, iaitu keesahan dan kebolehpercayaan yang berhubung langsung dengan isu reka bentuk kajian.

Kesahan berasaskan kepada bukti/ data yang ada dan persoalannya ialah adakah data/ bukti tersebut mencukupi untuk membuat claim. Keesahan adalah perlu untuk mentafsir (memberi makna kepada) data dalam usaha untuk membuat claim. Tafsiran boleh dibuat pada dua peringkat:

• Terhad kepada sampel sahaja (yang dikaji), iaitu soal `internal validity’.
• Diperluaskan kepada populasi yang dikaji, iaitu soal ` external validity’.

Sebelum data ditafsir, sudah tentu ianya dianalisis. Dengan demikian, isu keesahan ada hubungan dengan analisis data, sungguhpun hubungan ini adalah `indirect’. Dengan demikian sebelum kita membuat “claim” pastikan data yang ada bersesuaian dan mencukupi dengan claim yang ingin dibuat. Sama ada data yang kita kutip adalah sesuai dan mencukupi sudah tentu sekali ada hubungan langsung dengan rekabentuk kajian yang kita rancang dan laksanakan. Jika data yang ada konsisten (bersesuaian dan mencukupi) dengan claim yang dibuat, ini tidak sekali gus bermakna claim itu harus dipercayai.

Kebolehpercayaan (reliability) merujuk kepada cara mengumpul data / bukti yang digunakan untuk membuat claim. Jika data dipungut menimbulkan keraguan ia akan menjejaskan kebolehpercayaan data dan menjejaskan “claim” yang dibuat.

Kesesuaian dan kecukupan data, dan cara data dipungut ada hubungan langsung dengan rekabentuk kajian. Rekabentuk kajian perlu diberi perhatian untuk menentukan keutuhan data yang dipungut tidak dipertikaikan.

6 Tujuan Kajian
Menurut Borg &Gall (1989), kajian mempunyai rasional yang tertentu ke arah menyumbang kepada pembinaan pengetahuan baru. Menurut Weber (1993), kajian dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Secara kesimpulan, tujuan membuat kajian adalah berasaskan sebab-sebab berikut.

a. Membuat jangkaan terhadap sesuatu fenomena yang bakal berlaku (prediction).
i. Kajian dapat menyediakan maklumat yang penting berkaitan dengan fenomena yang dijangkakan, contohnya, jangkaan terhadap pencapaian pelajar dalam sesuatu peperiksaan.

b. Membuat penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan atau program (Improvement)
i. Dapatan kajian dapat membantu individu, kumpulan atau organisasi untuk memperbaiki program yang sedia ada dan juga sebagai asas untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

c. Memberi penjelasan (explanation)
i. Kajian dapat menjelaskan fenomena yang dikaji.

d. Menyediakan deskripsi sesuatu fenomena. (Description)
i. Dapat menyediakan deskripsi berkaitan dengan bidang yang dikaji dalam membantu untuk memahami fenomena yang dikaji.
ii. Menyediakan maklumat statistik yang diperlukan oleh pihak tertentunya. Contohnya, Policy Makers.

e. Membantu menyelesaikan masalah (Problem Solving)
i. Dapat membantu ke arah penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang timbul.

7 Pendekatan Kajian Pendidikan
Dalam dunia kajian pendidikan, penyelidik boleh berpegang kepada dua tradisi kajian, iaitu kajian kuantitatif dan kajian kualitatif. Kajian kuantitatif adalah kajian di mana data yang dikumpul berbentuk nombor-nombor manakala dalam kajian kualitatif, datanya bukan dalam bentuk nombor-nombor. Namun begitu kedua-dua bentuk kajian ini adalah berasaskan pendekatan saintifik dan berdasarkan pada data empirikal.

Strategi pemilihan tradisi kajian tersebut bergantung kepada tujuan dan persoalan kajian. Misalnya dalam kajian tentang keberkesanan kepemimpinan dalam organisasi, kajian boleh dijalankan menggunakan kedua-dua tradisi kajian tersebut.

Kajian kuantitatif memperjelaskan isu ini melalui penggunaan dan pengukuran angkubah-angkubah. Antara perkara yang boleh dipilih sebagai angkubah tersebut ialah persekitaran/ latar belakang keluarga, tahap pendidikan, pengalaman bekerja dan lain-lain yang berkaitan. Jika dilihat dari sudut kajian kualitatif pula, isu boleh diterokai dengan meneliti perkara-perkara seperti hubungan interpersonel pemimpin organisasi dengan pelanggan dari perspektif responden kajian. Data boleh dikumpul melalui pemerhatian, temubual, analisis dokumen dan lain-lain yang berkaitan.

Kajian kuantitatif ialah pendekatan deduktif berasaskan pengujian terhadap sesuatu andaian (hipotesis) dengan menggunakan angkubah-angkubah tertentu manakala kajian kualitatif merupakan pendekatan induktif di mana data yang dikumpul digunakan untuk memahami sesuatu fenomena sosial yang dipilih. Lumrahnya kajian kualitatif tidak bermula dengan pembinaan hipotesis atau mengukur angkubah.

7.1 Pemilihan Pendekatan Kajian
Perkaitan antara soalan kajian dan pendekatan sangat penting. Soalan-soalan kajian yang berbeza memerlukan kaedah-kaedah yang berbeza untuk menjawabnya. Jenis soalan kajian berkait rapat dengan kaedah kajian yang digunakan. Perlu diingat bahawa kaedah kajian harus dipilih sesudah soalan kajian dikenal pasti dengan tujuan mengelakkan penyelidik mengutamakan kaedah kajian lebih daripada soalan kajian. Secara umum, jenis soalan yang berkaitan dengan pendekatan yang tertentu adalah seperti berikut.

a Kajian Kuantitatif
i Menguji teori
ii Melihat hubungkait angkubah
iii Menerang fenomena dari segi “sebab penyebab”
iv Membuat ramalan

b Kajian Kualitatif
i Memerihal sesuatu fenomena untuk tujuan memahaminya
ii Meneroka sesuatu bidang yang belum dan kurang dikaji
iii Memahami perspektif responden kajian terhadap sesuatu fenomena yang dipilih
iv Memahami sesuatu fenomena sosial secara mendalam
v Membina teori melalui pendekatan induktif (teori yang dibina berasaskan data kajian)

7.2 Perbezaan ciri-ciri kajian kuantitatif dan kajian kualitatif
Jadual 2 menunjukkan perbezaan-perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

Jadual 2 Perbezaan Ciri-ciri Kajian Kuantitatif dan Kajian Kualitatif

PERKARA KUANTITATIF KUALITATIF
Istilah yang berkaitan dengan pendekatan • Eksperimental
• ‘Hard data’
• Perspektif luaran
• Empirikal
• Positivist
• Fakta sosial
• Statistik
• ‘Etic’ • Etnografi
• Kerja lapangan
• ‘Soft data’
• ‘Symbolic Interaction’
• Perspektif dalaman
• ‘Naturalistic’
• Ethnomethodologi
• Diskriptif
• Pemerhatian turut serta
• ‘Phenomenological’
• Dokumentari
• Riwayat hidup
• Kajian kes
• Ekologikal
• ‘Emic’
Konsep utama • Pemboleh ubah
• Mengoperasi Definisi
• Kebolehpercayaan
• Hipotesis
• Kesahan
• Kesignifikanan statistik
• Replikasi
• ramalan • Makna
• Pemahaman sejagat
• Definisi situasi
• Kehidupan harian
• Pemahaman
• Proses
• Rundingan
• bertujuan praktikal
• pembinaan sosial
• ‘Grounded Theory’
Gabungan teori • Structural functionalisim
• Realism, Positivism
• Behavioralisme
• ‘Logical Empiricm’
• ‘Systems Theory’ • ‘Symbolic Interaction’
• ‘Ethnomethodology’
• ‘Phenomenology’
• Budaya
• Idealisme
Gabungan Akademik • Psikologi
• Ekonomi
• Sosiologi
• Sains politik • Sosiologi
• Sejarah
• Anthropologi
Matlamat • Menguji teori
• Memperjelaskan fakta
• Perihalan statistik
• Hubungan antara pemboleh ubah
• Ramalan • Membina konsep
• Memerihal realiti pelbagai
• ‘Grounded Theory’
• Meningkatkan pemahaman
Reka bentuk • Berstruktur
• Ditentukan lebih awal
• Formal
• Spesifik
• Prosedur kajian yang terperinci • Terbuka kepada perubahan
• Fleksibel
• Umum
• Membuat tekaan terhadap cara kajian
Penulisan cadangan kajian • Panjang lebar
• Terperinci dan jelas fokusnya
• Prosedur spesifik dan terperinci
• Tinjauan bahan kajian yang mendalam
• Ditulis sebelum data dipungut
• Menyatakan hipotesis • Ringkas
• Spekulatif
• Mencadangkan bidang kajian yang hendak dikaji
• Ditulis selepas mendapat sebahagian daripada data
• Tinjauan bahan kajian tidak mendalam
• Pernyataan pendekatan yang umum
Data • Kuantitatif
• Koding boleh dikira
• Kiraan dan ukuran
• Pembolehubah yang boleh didefinisikan
• Statistik • Diskriptif
• Dokumen peribadi
• Nota kerja lapangan
• Gambar
• Pendapat perseorangan
• Dokumen rasmi
• Bahan-bahan artifak
Sampelan • Besar
• Berstrata
• Kumpulan kawalan
• Tepat
• Pemilihan secara rawak
• Mengawal pengganggu pembolehubah • Kecil
• Tidak mewakili populasi
• Persampelan teoritikal
Teknik / kaedah • Eksperimen
• Tinjauan
• Temubual berstruktur
• Kuasi eksperimental
• Pemerhatian berstruktur
• Set data • Permerhatian
• Mengkaji pelbagai dokumen dan artifak
• Pemerhatian turut serta
• Temubual tidak berstruktur
Hubungan dengan responden • Jangka pendek
• Hubungan tidak akrab
• Mengekalkan status sebagai penyelidik dan responden
• Empati
• Menekankan unsur kepercayaan
• Kesamarataan
• Hubungan mesra
• Responden sebagai rakan
• Mengutamakan keobjektifan
Alat Kajian • Inventori
• Soal selidik
• Indeks
• Komputer
• Skala
• Skor ujian • Alat perakam suara
• ‘Transciber’
• Penyelidik bertindak sebagai alat kajian
Analisis data • Deduktif
• Dilaksanakan selepas pungutan data
• Statistikal • Berterusan
• Model, tema dan konsep
• Induktif
• Analisis bersifat induktif
• ‘Constant Comparative method’
Permasalahan dalam menggunakan pendekatan • Mengawal pemboleh ubah yang lain
• Terlalu rigid
• Kesahan • Mengambil masa panjang
• Kesukaran menyaring data
• Kebolehpercayaan
• Prosedur tidak rigid
• Sukar mengkaji responden yang besar jumlahnya

(Perbezaan ciri ini adalah berdasarkan Bogdan dan Biklen (1992:50-52)

8 Proses Kajian
Tanpa mengira apakah kaedah kajian yang digunakan, semua penyelidik melibatkan diri dalam aktiviti kajian yang agak sama. Secara amnya sesuatu kajian melibatkan 5 langkah asas seperti dalam Jadual 3:

Proses Asas
Proses Catatan
Mengenal pasti focus/
isu/masalah
Pernyataan masalah kajian
Persoalan kajian /hipotesis
Definisi istilah
Tinjauan literatur
Kerangka konsep kajian
Bacaan awal dan tinjauan awal yang luas perlu dilakukan untuk memahami isu /focus/masalah yang ingin dikaji atau difahami. Perbincangan dan pemikiran perlu fokus, khusus dan perinci atau didefinisikan sendiri
Pembinaan kerangka konsep menentukan skop kajian dan akan memudahkan perbincangan kelak.

Merancang strategi kajian Metodologi kajian
-rekabentuk kajian
-persampelan
-instrumentasi
-prosedur kajian
-kaedah analisis data

(Langkah 1 & 2 terkandung dalam kertas cadangan kajian) Komponen perancangan adalah standard dan boleh berubah mengikut jenis kajian atau rekabentuk yang dibina.
Rekabentuk kajian harus berpotensi menjawab semua persoalan dan hipotesis kajian dengan menyakinkan.


Melaksanakan strategi Melaksanakan kerja lapang mengikut rancangan sambil mengumpul data
Prosedur kajian mungkin perlu diubahsuai mengikut reality dan keadaan kerja lapang
Pengumpulan data harus mengikut prosedur yang tepat dan sah

Mengumpul dan Analisis data Data dikumpul, disusun dan dianalisis mengikut kaedah analisis yang sesuai
Pengumpulan dan penyusunan sebaik-baiknya setelah dikumpul semasa kerja lapang. Data dianalisis mengikut kaedah yang dikenal pasti.
Membuat intepretasi.

Membuat kesimpulan / generalisasi
(Mereflek) Membuat taksiran dan kesimpulan
Menjawab soalan kajian
Membincangkan implikasi dapatan kajian
Mencadangkan tindakan atau kajian lanjutan
Kesimpulan harus berdasarkan dapatan kajian sahaja

Rajah 3 berikut menunjukkan satu skema yang menggambarkan proses kajian secara keseluruhan. Anak panah menunjukkan urutan komponen-komponen yang biasanya terdapat dalam cadangan kajian (proposal) atau laporan kajian. Urutan ini juga merupakan langkah-langkah yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk merancang sesuatu kajian. Anak panah yang berputus-putus pula menunjukkan bahawa dalam amalan biasa, proses kajian tidak semestinya mengikut urutan yang tetap. Biasanya seorang penyelidik yang berpengalaman akan mengambil kira berbagai komponen secara serentak (simultaneously) semasa merancang sesuatu kajian.Rajah 3: Proses Kajian

Rujukan
Adelman, C., Jenkins, D. and Kemmis, S. 1980. Rethinkng Case Study: Notes from the Second Cambridge Conference, in H. Simons (ed.) 1980. Towards a Science of the Singular. Norwich, U.K.:Centre Applied Research in Education, University of East Anglia.

Borg, W. R. & Gall, M. D. 1989. Educational Research: An Introduction. 5th ed. New York & London: Longman

Bogdan, R. C. and Biklin, S. K. 1992. Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory and Methods. Boston,MA: Allyn and Bacon

Kemmis, S. (1988). Action research. Dalam Keeves, J.P.,ed., Educational research, Methodology and measurement, (m.s. 42-49). Oxford: Pergamon Press.

McNiff. J. (1994). Action research: principles and practices. London: Routledge.

Stake, R. E. 1994. Case Studies. In Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (eds) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks,CA: Sage. Pp.236-247.

Yin, R. 1994. Case Study Research (2nd Edition) Thousand Oaks, CA:Sage.

No comments:

Post a Comment

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...