buy now

Saturday, February 11, 2012

cara baru t6

Klik untuk dapat extra income SEKARANG!! dijamin mudah!

TPM/S900
PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(STPM)
PENGAJIAN AM
Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh
Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.
1
2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.”
PRAKATA
Sukatan Pelajaran Pengajian Am yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Pengajian Am sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 2005. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Am ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti.
Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Am ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini akan memberikan pendedahan kepada calon di peringkat prauniversiti tentang hal ehwal kenegaraan Malaysia yang meliputi tajuk-tajuk seperti Malaysia Kekal Berdaulat, Malaysia Maju dan Sejahtera, serta Malaysia dan Negara Luar. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan.
Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut penggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.
Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dr. Rahimah binti Abdul Aziz dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dari Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, dan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Pengajian Am. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.
OMAR BIN ABU BAKAR
Ketua Eksekutif
Majlis Peperiksaan Malaysia
3
KANDUNGAN
Sukatan Pelajaran 900 Pengajian Am
Halaman
Pengenalan, Matlamat, dan Objektif
1 − 2
Kandungan
Penggal Pertama
3 − 5
Penggal Kedua
6 − 7
Penggal Ketiga
8
Kerja Kursus − Kerja Projek
9
Skim Pentaksiran
10 − 12
Pemerihalan Prestasi
13
Senarai Rujukan
14
Kertas Soalan Contoh
Kertas 1
15 − 22
Kertas 2
23 − 28
Kertas 3
29 − 36
Kertas 4
37 − 38
4
1
SUKATAN PELAJARAN
900 PENGAJIAN AM
Pengenalan
Pengajian Am ialah satu mata pelajaran peringkat STPM yang menyepadukan pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam pembelajaran sepanjang hayat. Kandungan mata pelajaran ini meliputi aspek sains, sains sosial, kenegaraan, isu, dan cabaran semasa. Kemahiran yang ditekankan dalam mata pelajaran ini ialah keupayaan berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, melaksanakan kajian saintifik, serta menggunakan pelbagai bentuk komunikasi dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Mata pelajaran ini juga menerapkan kesedaran tentang pengalaman manusia dan persekitarannya termasuk warisan sendiri. Selain itu, memupuk rasa cinta akan negara, tanggungjawab terhadap diri sendiri, orang lain, komuniti, dan masyarakat serta hormat terhadap budaya dan masyarakat lain.
Matlamat
Sukatan pelajaran Pengajian Am berhasrat melahirkan pelajar prauniversiti yang menguasai ilmu dan mengamalkannya secara bersepadu, berfikiran matang, berkemahiran, berakhlak, dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, bangsa, negara, dan alam sejagat.
Objektif
1. Ilmu
(a) Membolehkan pelajar memahami dan menghayati isu daripada pelbagai perspektif ilmu;
(b) Mampu memahami hubung kait ilmu daripada pelbagai disiplin dan berupaya menyepadukannya;
(c) Memahami dan peka kepada perkembangan dan cabaran perubahan semasa persekitaran, negara, dan sejagat;
(d) Memahami dan menghayati sistem pemerintahan negara dan tadbir urus baik.
2. Kemahiran
(a) Berfikiran matang dengan mengaplikasi pelbagai ilmu untuk menyelesaikan pelbagai masalah berbentuk kuantitatif dan kualitatif;
(b) Berkeupayaan memahami, menganalisis, dan berkomunikasi secara berkesan;
(c) Berkemampuan menganalisis dan mentafsir pelbagai bentuk media secara logik dan kritis;
(d) Berkebolehan mencari dan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber;
(e) Berkebolehan belajar secara kendiri dan berterusan serta membina pengetahuan baharu dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi;
(f) Berkeupayaan menyampaikan ilmu dan pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif melalui pelbagai bentuk komunikasi;
(g) Berkeupayaan berinteraksi dan bekerjasama dalam kumpulan.
2
3. Nilai
(a) Percaya dan patuh kepada ajaran agama;
(b) Bersikap patriotik dan peka tentang perkembangan serta cabaran negara;
(c) Bersatu demi kesejahteraan bersama;
(d) Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum;
(e) Bersikap berani dalam mengutarakan idea;
(f) Bersikap terbuka terhadap pelbagai buah fikiran, pandangan, dan cadangan;
(g) Berintegriti dan berkeyakinan;
(h) Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat;
(i) Menghayati budaya kerja yang positif, kreatif, dan inovatif.
3
Penggal Pertama
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
1 Kemahiran Belajar
Calon seharusnya dapat:
1.1 Kemahiran mencari maklumat
4
(a) mengenal pasti dan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber;
1.2 Kemahiran menyoal
2
1.3 Kemahiran menganalisis maklumat
8
(b) mengaplikasi pelbagai kaedah asas untuk menganalisis maklumat:
mengkategori, membanding, mentafsir, dan merumus;
1.4 Kemahiran berfikir secara kritis
1.5 Kemahiran menyelesaikan masalah
1.6 Kemahiran komunikasi berkesan
4
8
6
(c) melaksana langkah-langkah menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif: memahami masalah, mencari dan memilih alternatif, mengaplikasi, menilai semula, dan menambah baik;
(d) menyampaikan maklumat yang relevan melalui pelbagai bentuk komunikasi;
(e) berkomunikasi dengan menggunakan laras bahasa yang betul dan berkesan.
Kemahiran belajar akan diaplikasikan semasa menjawab soalan
(a) esei
(b) alih bentuk komunikasi
(c) kertas projek
(d) aneka pilihan
(e) struktur
2 Malaysia Kekal Berdaulat
2.1 Negara berdaulat
4
Calon seharusnya dapat:
2.1.1 Konsep dan ciri
(a) menghuraikan konsep dan ciri negara berdaulat;
2.1.2 Pembentukan negara Malaysia
(b) menghuraikan pembentukan Malaysia.
(i) Konsep negara
− bersempadan, sistem pemerintahan, dan mempunyai rakyat
(ii) Ciri negara berdaulat
− antaranya merdeka, berkuasa sendiri, berwibawa, dan beridentiti
4
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
2.2 Perlembagaan Persekutuan
2.2.1 Peruntukan Perlembagaan Persekutuan
10
Calon seharusnya dapat:
(a) menjelaskan konsep dan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan;
(b) menjelaskan kepentingan perlembagaan terhadap keamanan, perpaduan, kestabilan politik, dan sosial;
2.2.2 Sistem dan struktur pemerintahan
10
(c) menerangkan sistem dan struktur pemerintahan;
Sistem – Demokrasi Berparlimen, Raja Berperlembagaan
Struktur – Tiga bahagian pemerintahan, iaitu kehakiman, pentadbiran, dan perundangan
2.2.3 Demokrasi dan pilihan raya
8
(d) membincangkan amalan demokrasi serta sistem dan proses pilihan raya.
– Peranan dan bidang kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya
– Proses pilihan raya
2.3 Tadbir urus negara
Calon seharusnya dapat:
2.3.1 Takrif dan ciri-ciri
4
(a) menerangkan takrif dan ciri tadbir urus negara;
2.3.2 Sistem dan struktur pentadbiran
8
(b) menghuraikan sistem dan struktur Kerajaan Persekutuan;
(c) menghuraikan sistem pentadbiran Kerajaan Persekutuan;
– Bidang kuasa:
Senarai Persekutuan,
Negeri, dan Bersama
– Sistem dan struktur kerajaan:
Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Suruhanjaya, Ketua Audit Negara, Kabinet, Kementerian, Perbadanan Awam, dan Majlis-Majlis Penyelarasan
– Kerajaan Persekutuan termasuk Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
– Sumber kewangan
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
2.3.3 Pelaksanaan
6
(d) menghuraikan hubungan dan penyelarasan pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Negeri, dan Tempatan (Pihak Berkuasa Tempatan);
2.3.4 Kepentingan dan cabaran tadbir urus baik
16
(e) membincangkan kepentingan dan cabaran yang dihadapi negara dalam melaksanakan tadbir urus baik.
– Kepentingan tadbir urus baik, antaranya
• globalisasi
• daya saing
– Cabaran-cabaran tadbir urus baik, antaranya
• sistem penyampaian khidmat awam
• integriti
• pembangunan modal insan
• pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi
2.4 Kedaulatan Malaysia
Calon seharusnya dapat:
2.4.1 Cabaran, punca, dan penyelesaian
22
(a) menjelaskan kepentingan keamanan negara dan antarabangsa;
2.4.1.1 Pertahanan
2.4.1.2 Sosial dan budaya
2.4.1.3 Ekonomi
2.4.1.4 Politik
2.4.1.5 Sains dan teknologi
(b) menilai jenis cabaran yang dihadapi negara;
(c) membincangkan punca dan cara mengatasi cabaran.
2.4.1.6 Integrasi dan perpaduan
Nota: Perbincangan tajuk-tajuk tertentu yang relevan hendaklah menyentuh Semenanjung, Sabah, dan Sarawak.
5
6
Penggal Kedua
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
3 Alih Bentuk Komunikasi
Pengaplikasian kemahiran ini akan diterapkan dalam subtajuk 4.3
3.1 Linear kepada bukan linear
8
Calon seharusnya dapat:
(a) mengetahui jenis teks bukan linear yang lazim;
(b) memindahkan data/maklumat kepada teks bukan linear.
Teks linear:
Deskriptif, naratif, informatif, penghujahan, dan penilaian
Teks bukan linear:
Jadual, graf, carta, dan gambar rajah
4 Malaysia Maju Dan Sejahtera
4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera
4.1.1 Agama dan kepercayaan
4.1.2 Ekonomi
3
4
4.1.3 Politik
3
4.1.4 Prasarana
3
4.1.5 Sosial dan budaya
4.1.6 Ekologi
4.1.7 Sains dan teknologi
5
3
3
Calon seharusnya dapat:
(a) menjelaskan kepentingan membina negara maju dan sejahtera;
(b) menjelaskan petunjuk negara maju dan sejahtera;
(c) menghuraikan langkah bagi membina negara maju dan sejahtera.
4.2 Ideologi, wawasan, dan dasar pembangunan negara
Calon seharusnya dapat:
4.2.1 Ideologi Negara
– Rukun Negara
4
(a) menjelaskan latar belakang, objektif, dan prinsip Rukun Negara;
4.2.2 Wawasan 2020
4
(b) menjelaskan latar belakang, objektif, dan prinsip Wawasan 2020;
7
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
4.2.3 Dasar Pembangunan Negara
4.2.3.1 Dasar Ekonomi
4.2.3.2 Dasar Sosial dan Budaya
10
12
(c) menjelaskan dasar-dasar pembangunan negara;
(d) menerangkan peranan dasar-dasar pembangunan dalam menjana kemajuan dan kesejahteraan negara;
(e) menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar awam dalam pembangunan negara.
Semua dasar pembangunan negara adalah bagi mewujudkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, antara wilayah, bandar, dan luar bandar di negara ini.
Dasar Pembangunan Negara merangkumi dasar-dasar yang diperkenalkan dari semasa ke semasa.
4.3 Cabaran dan penyelesaian
Calon seharusnya dapat:
4.3.1 Agama dan kepercayaan
4.3.2 Ekonomi
5
6
Tajuk ini juga akan menggunakan kemahiran yang diperoleh dalam tajuk 3
4.3.3 Politik
4.3.4 Prasarana
5
5
4.3.5 Sosial dan budaya
6
4.3.6 Ekologi
4.3.7 Sains dan teknologi
5
6
(a) mengenal pasti dan membincangkan pelbagai cabaran dalam pembangunan negara;
(b) membincangkan langkah-langkah untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh negara;
(c) mempersembahkan maklumat berkaitan cabaran dan penyelesaian ke dalam bentuk teks bukan linear.
4.3.8 Integrasi dan perpaduan
5
5 Kerja Kursus
(Kerja Projek)
15
Calon seharusnya dapat:
(a) mengaplikasikan kemahiran kendiri bagi menghasilkan satu tugasan bertulis yang asli dan berkualiti;
(b) menyampaikan hasil tugasan secara lisan dengan cara yang berkesan.
Nota: Perbincangan tajuk-tajuk tertentu yang relevan hendaklah menyentuh Semenanjung, Sabah, dan Sarawak.
8
Penggal Ketiga
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
6 Alih Bentuk Komunikasi
Pengaplikasian kemahiran ini akan diterapkan dalam subtajuk 7.3
6.1 Bukan linear kepada linear
8
Calon seharusnya dapat:
(a) menganalisis data dan fakta;
(b) membuat penghitungan/ pengiraan dan penaakulan.
7 Malaysia Dan Negara Luar
7.1 Hubungan Diplomatik
7.1.1 Faktor penentu dasar luar
8
Calon seharusnya dapat:
(a) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentu dasar luar Malaysia.
7.2 Penglibatan, peranan, dan sumbangan Malaysia
Calon seharusnya dapat:
7.2.1 Peringkat serantau
16
(a) menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan antarabangsa;
7.2.2 Peringkat global
16
(b) menjelaskan peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau dan global.
7.3 Isu dan cabaran
7.3.1 Sosial dan budaya
7.3.2 Politik
7.3.3 Ekonomi
7.3.4 Sains dan teknologi
22
14
20
16
Calon seharusnya dapat:
(a) membincangkan isu dan cabaran negara di peringkat antarabangsa;
(b) menilai tindakan Malaysia dalam menangani isu dan cabaran hubungan serantau dan global;
(c) mengulas hal-hal berkaitan Malaysia dan negara luar;
(d) mentafsir teks bukan linear
yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear.
Tajuk ini juga akan menggunakan kemahiran yang diperoleh dalam tajuk 6
Nota: Perbincangan tajuk-tajuk tertentu yang relevan hendaklah menyentuh Semenanjung, Sabah, dan Sarawak.
9
Kerja Kursus (Kerja Projek)
1 Pengenalan
Setiap calon STPM sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja projek sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk penggal kedua. Wajaran markah bagi komponen kerja projek ini adalah sebanyak 20%. Markah pentaksiran kerja projek hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan.
Penyediaan kerja projek ini mestilah dijalankan pada penggal kedua mengikut tempoh yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Panduan dan arahan tugasan kerja projek akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my.
2 Objektif
Objektif kerja projek ini disediakan adalah untuk menilai keupayaan calon dalam;
(a) Kemahiran kognitif:
• mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan pembangunan negara serta mencadangkan langkah mengatasinya;
• mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan tugasan yang diberikan;
• mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat berkaitan dengan isu yang dibentangkan.
(b) Kemahiran manipulatif:

mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai sumber;

memperoleh sumber melalui aktiviti memerhati, merekod, menemu bual, dan mengkaji selidik;

memperoleh sumber melalui kajian perpustakaan, penulisan agensi kerajaan dan swasta serta daripada sumber internet;

mempersembahkan data serta maklumat yang diperoleh dalam bentuk grafik, jadual, rajah, carta, dan tulisan.
(c) Kemahiran insaniah (soft skills):

berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan;

berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan;

berupaya mengawal aktiviti kertas kerja projek yang disediakan secara berkesan;

berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan;

berupaya menyelesaikan masalah;

berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif;

mampu menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik;

berkebolehan untuk menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika;

berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi.
10
Skim Pentaksiran
Peperiksaan bagi mata pelajaran Pengajian Am terdiri daripada empat kertas, iaitu Kertas 900/1, Kertas 900/2, Kertas 900/3, dan Kertas 900/4.
Kertas 900/1
Kertas ini merupakan kertas peperiksaan pada penggal pertama. Kertas ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A terdiri daripada 15 soalan aneka pilihan, Bahagian B terdiri daripada empat soalan struktur dan Bahagian C terdiri daripada tiga soalan esei. Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B, dan dua soalan dalam Bahagian C.
Kertas 900/2
Kertas ini merupakan kertas peperiksaan pada penggal kedua. Kertas ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A terdiri daripada empat soalan struktur, Bahagian B terdiri daripada dua soalan alih bentuk komunikasi, dan Bahagian C terdiri daripada dua soalan esei. Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A, satu soalan dalam Bahagian B dan satu soalan dalam Bahagian C.
Kertas 900/3
Kertas ini merupakan kertas peperiksaan pada penggal ketiga. Kertas ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A terdiri daripada 15 soalan aneka pilihan, Bahagian B terdiri daripada dua soalan analisis data/carta/gambar, dan Bahagian C terdiri daripada tiga soalan esei. Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A, satu soalan dalam Bahagian B, dan dua soalan dalam Bahagian C.
Kertas 900/4
Kertas ini merupakan kerja projek yang wajib dilaksanakan oleh calon STPM sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu. Kerja projek ini akan dilaksanakan pada penggal kedua dan menjadi sebahagian komponen pentaksiran penggal kedua. Calon mesti melaksanakan semua aspek berkaitan kerja projek seperti yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Pentaksiran bagi kertas ini untuk calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan akan dijalankan oleh guru sekolah, manakala pentaksiran untuk calon sekolah swasta dan calon persendirian individu akan dijalankan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM.
Wajaran pentaksiran bagi komponen kerja projek ini adalah sebanyak 20% daripada markah keseluruhan kertas Pengajian Am.
Rumusan tentang penggal pengajian, kod dan nama kertas soalan, jenis ujian (bilangan soalan yang dikemukakan), markah (wajaran), masa ujian, dan pentadbiran ujian adalah seperti yang dinyatakan pada jadual di bawah ini.
Skim Pentaksiran
Penggal Pengajian
Kod dan Nama Kertas
Jenis Ujian
Markah (Wajaran)
Masa
Pentadbiran
Penggal Pertama
900/1
Pengajian Am 1
Ujian Bertulis
Bahagian A:
Soalan aneka pilihan
15 soalan diberikan
Jawab semua soalan
Bahagian B:
Soalan berstruktur
4 soalan diberikan
Jawab semua soalan
Bahagian C:
Soalan esei
3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan
80
(29%)
15
15
50
2 jam
Pentaksiran berpusat
Penggal Kedua
900/2
Pengajian Am 2
Ujian Bertulis
Bahagian A:
Soalan berstruktur
4 soalan diberikan
Jawab semua soalan
Bahagian B:
Soalan alih bentuk komunikasi
2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan
Bahagian C:
Soalan esei
2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan
60
(22%)
15
20
25
1½ jam
Pentaksiran berpusat
11
Penggal Pengajian
Kod dan Nama Kertas
Jenis Ujian
Markah (Wajaran)
Masa
Pentadbiran
900/4
Pengajian Am 4
Kerja Kursus
(Kerja Projek)
Pilih satu tema daripada dua tema yang diberikan dan hasilkan satu tugasan daripada tema yang dipilih
Tema adalah berdasarkan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Pengajian Am
55
(20%)
Sepanjang penggal kedua
Pentaksiran berasaskan sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan
Pentaksiran oleh pemeriksa yang dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu
Penggal Ketiga
900/3
Pengajian Am 3
Ujian Bertulis
Bahagian A:
Soalan aneka pilihan
15 soalan diberikan
Jawab semua soalan
Bahagian B:
Soalan analisis data/carta/gambar
2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 2 soalan
Bahagian C:
Soalan esei
3 soalan diberikan Jawab 2 soalan daripada 3 soalan
80
(29%)
15
15
50
2 jam
Pentaksiran berpusat
12
13
Pemerihalan Prestasi
Pemerihalan gred berikut menunjukkan ciri-ciri yang perlu ada bagi pencapaian sesuatu gred yang diberi di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Pemerihalan ini merupakan satu petunjuk umum tentang hasil pembelajaran yang diperlukan pada gred tertentu. Gred yang diberikan akan bergantung kepada markah yang diperoleh melalui kertas 1, kertas 2, kertas 3, dan kertas 4 yang memenuhi keseluruhan objektif pengajaran mata pelajaran Pengajian Am. Pemerihalan ini seharusnya dilihat dalam konteks kandungan yang telah digariskan dalam sukatan pelajaran.
Gred A
• Calon berupaya menjawab soalan dengan tepat dan dengan fakta yang cukup.
• Calon memperlihatkan kemahiran kognitif, afektif, dan insaniah yang tinggi.
• Calon dapat menjawab dengan gaya bahasa yang meyakinkan.
• Calon menunjuk kefahaman pengetahuan tentang isu-isu yang diperoleh daripada pelbagai sumber.
• Calon berupaya menghubungkait pelbagai fakta dalam membincangkan sesuatu isu.
• Calon mengguna pengetahuan untuk mentafsir dan menilai maklumat secara tepat, jelas, dan relevan.
• Calon menggunakan kemahiran menaakul, menganalisis, mentafsir, mensintesis, menilai, dan merumus.
Gred C
• Calon dapat menjawab soalan dengan tepat tetapi kurang fakta.
• Calon memperlihatkan kemahiran kognitif, afektif, dan insaniah yang sederhana.
• Calon mengemukakan hujah yang kurang mantap.
• Calon menjawab dengan gaya bahasa yang sederhana.
• Calon membuat rumusan yang kurang jitu.
• Calon mengguna pengetahuan untuk mentafsir dan menilai maklumat secara jelas tetapi fakta kurang tepat.
• Calon dapat membincangkan sesuatu isu tetapi kurang berjaya menghubungkaitkan pelbagai fakta.
14
Senarai Rujukan
Senarai rujukan di bawah ini merupakan panduan sahaja.
1. Ahmad Atory Hussain, 2002. Kerajaan Tempatan: Teori dan Peranan di Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2001. Good Governance: Issues and Challenges, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.
3. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2006. Pentadbiran dan Pengurusan Awam Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.
4. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2007. Malaysia Kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.
5. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2007. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.
6. International Law Book Services (ILBS), 2007. Malaysia Kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan, Selangor: International Law Book Services.
7. Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi (tahunan).
8. Kementerian Penerangan Malaysia, Buku Rasmi Tahunan.
9. Mohd. Majid Konting, 2004. Kaedah Penyelidikan Pendidikan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
10. Perlembagaan Persekutuan (Edisi Terkini).
11. Rancangan-Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia.
Senarai Bacaan Umum
Bahan-bahan bacaan hendaklah terdiri daripada berbagai-bagai jenis. Antara bahan bacaan adalah seperti yang berikut.
1. Akhbar Harian
2. Buletin dan Risalah Kerajaan
3. Laman Web yang relevan (contohnya Agensi-Agensi Awam, NGO, dan lain-lain)
4. Majalah tempatan dan antarabangsa
KERTAS SOALAN CONTOH
Nombor kad pengenalan: ................................... Nombor pusat/angka giliran: .............................
900/1 STPM
PENGAJIAN AM
KERTAS 1
(Dua jam)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Kertas ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C.
Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B dan dua soalan dalam Bahagian C.
Ada lima belas soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang betul dan buat bulatan pada jawapan anda pada kertas soalan ini.
Calon dikehendaki menjawab soalan dalam Bahagian B pada ruang yang disediakan.
Untuk kegunaan pemeriksa
Bahagian A
15 soalan
Bahagian B
1
2
3
4
Bahagian C
Jumlah
15
___________________________________________________________________________
Gunakan helaian jawapan bagi menjawab soalan dalam bahagian C. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama dengan kertas soalan ini.
Markah untuk tiap-tiap bahagian soalan dan soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak.
© Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 900/1
16
Bahagian A
[15 markah]
Jawab semua soalan. Pilih jawapan yang betul dan buat bulatan pada jawapan tersebut.
1 Yang manakah benar tentang ciri-ciri sebuah negara yang berdaulat?
I Mempunyai sempadan negera yang jelas
II Mempunyai sistem pemerintahan yang sistematik
III Mempunyai ketua negara yang dilantik oleh rakyat
IV Mempunyai hubungan diplomatik dengan negara luar
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
2 Yang manakah perkhidmatan yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri?
I Mendaftar dan menukar hak milik tanah
II Mengeluarkan lesen untuk mencari galian
III Merekodkan dan mengeluarkan sijil kelahiran
IV Meluluskan dokumen perjalanan antarabangsa
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
3

Encik X berumur 45 tahun

Bukan warganegara tetapi ingin menjadi warganegara Persekutuan

Telah bermastautin di Persekutuan lebih daripada 12 tahun

Mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu
Encik X boleh memohon kewarganegaraan secara
A masukan
B pendaftaran
C percantuman wilayah
D kuat kuasa undang-undang
900/1
17
4 Yang manakah hasil Kerajaan Persekutuan?
I Cukai taksiran harta
II Cukai pendapatan
III Cukai tanah
IV Cukai jalan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
5 Jika seorang Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli di Dewan Rakyat, beliau boleh
A menasihatkan Yang di-Pertuan Agong supaya mengisytiharkan darurat
B mengekal jawatan dengan memohon persetujuan Yang di-Pertuan Agong
C mengarahkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya mengadakan pilihan raya baharu
D meletak jawatan dan memohon Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen
6

Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja

Dipecat atas syor Tribunal Khas
Penyataan di atas merujuk kepada
A Akauntan Negara
B Ketua Polis Negara
C Ketua Audit Negara
D Gabenor Bank Negara
7 Individu yang manakah yang layak bertanding dalam pilihan raya?
I Seseorang yang telah hilang wang pertaruhannya dalam pilihan raya sebelumnya.
II Seseorang warganegara Malaysia yang telah berkahwin dengan warganegara asing.
III Seseorang yang tidak mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya yang lepas.
IV Seseorang yang memegang jawatan berpendapatan tetap dalam perkhidmatan awam.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
900/1
18
8 Yang manakah fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya?
I Menentukan calon pilihan raya
II Menentukan tarikh pilihan raya
III Membatalkan keputusan pilihan raya
IV Membuat semakan sempadan pilihan raya
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
9 Tadbir urus yang terbaik sektor awam adalah berteraskan kepada prinsip
I integriti
II birokrasi
III ketelusan
IV budi bicara
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
10
Perintah Lelongan:
Hartanah : Sebuah kedai dua tingkat
Plaintif : Bank Z
Defendan : Encik X
Pihak yang mengeluarkan perintah lelongan bagi hartanah di atas ialah
A Mahkamah Tinggi
B Mahkamah Majistret
C Pejabat Tanah dan Galian
D Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah
11 Pihak yang manakah yang berkuasa meluluskan pertukaran status tanah daripada tanah pertanian kepada tanah pembangunan?
A Dewan Undangan Negeri
B Pihak Berkuasa Tempatan
C Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
D Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
900/1
12 Situasi yang manakah yang membolehkan Pihak Berkuasa Tempatan mengeluarkan kompaun?
I Pengusaha restoran yang tidak menjaga kebersihan premisnya.
II Pengusaha syarikat makanan yang menyalahgunakan logo “Halal”.
III Penduduk yang gagal membayar cukai tanah di kawasan bawah kawalannya.
IV Penjaja yang mencemarkan anak sungai dengan sampah sarap perniagaannya.
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
13
• Ketua Setiausaha Negara
• Ketua Setiausaha Kementerian
• Setiausaha Kerajaan Negeri
Jawatankuasa X
Jawatankuasa X merujuk kepada
A Jawatankuasa Kabinet
B Jawatankuasa Kerja Pembangunan Negara
C Jawatankuasa Perancangan Pembangunan Negara
D Jawatankuasa Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
14
X mengeluarkan notis kepada pemilik stesen minyak supaya menamatkan operasi perniagaan kerana terlibat dalam penyalahgunaan subsidi diesel
Berdasarkan penyataan di atas, X merujuk kepada
A Kementerian Dalam Negeri
B Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
C Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
D Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
15 Situasi yang mana akan menjejaskan keyakinan pihak berkepentingan terhadap agensi awam?
I Pengeluaran tender secara terbuka
II Peningkatan kualiti sistem penyampaian
III Penguatkuasaan dilakukan secara berpilih
IV Pertindihan tanggungjawab antara agensi awam
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
19
900/1
Bahagian B
[15 markah]
Jawab semua soalan.
1 Senaraikan dua sumber kewangan Kerajaan Negeri. [2]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
2 Nyatakan tiga syarat untuk menjadi calon pilihan raya. [3]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
3 Dengan merujuk rajah di bawah, jawab soalan-soalan berikut.
STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN MALAYSIA
X
Perundangan
Kehakiman
Parlimen
Perdana Menteri
Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah
Jemaah Menteri
Dewan Rakyat
Dewan Negara
Kementerian
Jabatan
Eksekutif
(Disesuaikan daripada Pentadbiran dan Pengurusan Awam Malaysia,
INTAN, 2006, halaman 69-73)
(a) Nyatakan dua peranan X dalam sistem pemerintahan Kerajaan Malaysia. [2]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
900/1
20
21
(b) Nyatakan dua kuasa mengikut budi bicara X yang telah diperuntukkan dalam Perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. [2]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
(c) Nyatakan dua perkara yang tidak boleh dilakukan oleh X? [2]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
4 Parlimen Malaysia telah meluluskan Akta Kerajaan Tempatan 1976 untuk menyusun semula Kerajaan Tempatan di seluruh negara.
(Disesuaikan daripada Malaysia Kita, ILBS, 2007, hal. 237-241)
(a) Namakan dua jenis Pihak Berkuasa Tempatan yang telah disusun semula. [2]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
(b) Nyatakan dua kuasa Pihak Berkuasa Tempatan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976. [2]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
900/1
Bahagian C
[50 markah]
Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.
1 Antara isu berkaitan dengan kedaulatan sesebuah negara adalah isu penyeludupan manusia. Aktiviti ini boleh menjejaskan maruah sesebuah negara kerana mendatangkan banyak masalah kepada negara yang dituju. Bincangkan.
2 Tanaman ubah suai genetik didapati berupaya meningkatkan sektor pertanian negara, namun pada masa yang sama tanaman ini turut menimbulkan pelbagai kesan negatif. Bincangkan.
3 Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi merealisasikan amalan perkhidmatan awam negara tanpa rasuah, namun kejayaannya masih lagi gagal dicapai. Jelaskan.
Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.
900/1
22
KERTAS SOALAN CONTOH
Nombor kad pengenalan: ................................... Nombor pusat/angka giliran: .............................
900/2 STPM
PENGAJIAN AM
KERTAS 2
(1 jam 30 minit)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Kertas ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C.
Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan satu soalan dalam Bahagian B dan Bahagian C.
Calon dikehendaki menjawab soalan dalam Bahagian A pada ruang yang disediakan.
Untuk kegunaan pemeriksa
Bahagian A
1
2
3
4
Bahagian B
Bahagian C
Jumlah
23
Gunakan helaian jawapan bagi menjawab soalan dalam bahagian B dan C. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama dengan kertas soalan ini.
Sekiranya bahan yang perlu diperiksa dibuat pada kertas graf pada helaian halaman __, helaian berkenaan hendaklah dipisahkan daripada kertas soalan dan diserahkan bersama dengan kertas jawapan anda.
Markah untuk tiap-tiap bahagian soalan dan soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
____________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.
© Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 900/2
24
Bahagian A
[15 markah]
Jawab semua soalan.
1 Cadangkan empat petunjuk yang boleh dirujuk untuk mengukur pencapaian usaha meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat Malaysia. [4]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
2 Nyatakan dua objektif Dasar Automotif Nasional. [4]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
3 Nyatakan dua cabaran Wawasan 2020. [4]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
4 Nyatakan tiga teras Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. [3]
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
.................………………………………………....................................................………………...........
900/2
Bahagian B
[20 markah]
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.
1 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan nilai jaminan kredit yang diberikan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) mengikut jenis perniagaan dan jenis skim jaminan kredit yang ditawarkan pada tahun 2004.
CGC bukan sahaja memberikan khidmat nasihat dalam perkara-perkara teknikal tetapi juga, malah lebih penting lagi, memberikan jaminan kredit kepada usahawan PKS yang sering berhadapan dengan masalah ketiadaan penjamin dalam permohonan pinjaman mereka kepada pihak bank. Jumlah jaminan kredit oleh CGC pada tahun 2004 bernilai RM3007.6 juta. Angka ini merupakan peningkatan sebanyak 12.1% berbanding dengan tahun 2003, dengan bilangan usahawan yang terlibat sebanyak 8452 orang. Daripada jumlah RM3007.6 juta itu, sebanyak RM1822.09 juta diberikan kepada usahawan PKS yang menjalankan perniagaan am. Jumlah usahawan yang mendapat jaminan kredit untuk jenis perniagaan ini adalah yang paling banyak, iaitu 5624 orang.
Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.
Usahawan PKS yang menjalankan perniagaan yang berkaitan dengan sektor pembuatan merupakan golongan kedua terbanyak yang menerima jaminan kredit daripada syarikat ini, iaitu bernilai RM766.11 juta. Perniagaan yang berkaitan dengan sektor pertanian pula mencatat nilai terkecil, iaitu hanya RM28.81 juta. Jumlah yang selebihnya adalah untuk jaminan kredit kepada usahawan yang menjalankan jenis perniagaan lain.
Skim jaminan kredit yang diberikan oleh CGC pada umumnya dapat dibahagikan kepada lima skim, iaitu Skim Jaminan Utama Baharu, Skim Jaminan Laluan Terus, Skim Jaminan Anjal, Skim Jaminan Usahawan Kecil, dan Skim Jaminan Lain. Skim Jaminan Utama Baharu mencatat angka tertinggi dari segi nilai jaminan, iaitu RM1061.68 juta, diikuti oleh Skim Jaminan Laluan Terus yang mencatat nilai RM962.88 juta. Skim Jaminan Anjal pula mencatat 27.14% daripada jumlah keseluruhan nilai jaminan kredit yang diberikan oleh syarikat, manakala bagi Skim Jaminan Usahawan Kecil, nilainya berjumlah RM44.03 juta. Jumlah selebihnya ialah nilai jaminan yang diberikan kepada Skim Jaminan Lain.
(Disesuaikan daripada Dewan Ekonomi, November 2005)
900/2
25
2 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi perkhidmatan sosial dan ekonomi terpilih pada tahun-tahun yang dinyatakan.
Perbelanjaan pembangunan disediakan bertujuan meningkatkan kecekapan, kebolehan memperbaiki tahap sosial dan ekonomi di samping menyediakan persekitaran yang dapat menggalakkan daya saing dan kecemerlangan sektor swasta.
Pada tahun 2001, sejumlah RM4830 juta telah diperuntukkan bagi perkhidmatan perdagangan dan perindustrian. Pada tahun 2002 pula, peruntukan ini telah meningkat kepada RM5546 juta, tetapi berkurangan sebanyak RM29 juta pada tahun 2003.
Peningkatan perbelanjaan bagi sektor pertanian dan pembangunan luar bandar adalah selaras dengan dasar kerajaan bagi menjana semula sektor tersebut sebagai jentera pertumbuhan ketiga. Jikalau jumlah yang diperuntukkan pada tahun 2001 adalah sebanyak RM1394 juta, tetapi peruntukan untuk tahun 2002 telah ditingkatkan sebanyak 118%. Walau bagaimanapun, jumlah ini telah berkurangan sebanyak RM153 juta pada tahun 2003.
Bidang keselamatan merupakan bidang yang sentiasa diberikan tumpuan utama oleh kerajaan. Sehubungan dengan itu, peruntukan yang besar sentiasa diberikan kepada bidang ini. Pada tahun 2001, sebanyak RM3286 juta telah diperuntukkan kepada bidang keselamatan. Walau bagaimanapun, peruntukan ini telah dikurangkan sebanyak RM206 juta pada tahun 2002 dan dikurangkan lagi sebanyak RM17 juta pada tahun berikutnya.
Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.
Secara keseluruhan, perbelanjaan untuk pendidikan kekal besar sungguh pun pada tahun 2002, jumlah ini berkurangan sebanyak 10.5% daripada jumlah perbelanjaan sebanyak RM10 363 juta pada tahun 2001. Tahun 2003 pula menunjukkan peningkatan semula perbelanjaan untuk perkhidmatan pendidikan sebanyak RM520 juta.
Perbelanjaan untuk perkhidmatan kesihatan pada tahun 2003 adalah RM1790 juta. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak 36.0% berbanding dengan tahun 2002. Jumlah perbelanjaan pada tahun 2002 ini pula telah berkurangan sebanyak RM254 juta berbanding dengan jumlah perbelanjaan tahun 2001.
(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2002/2003,
Kementerian Kewangan Malaysia, halaman 85-86)
26
900/2
Bahagian C
[25 markah]
Pilih satu daripada tajuk di bawah ini,dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.
1 Dalam usaha mempelbagai keluaran industri negara, Malaysia begitu prihatin untuk terus memperkembang industri kecil dan sederhana (IKS). Huraikan potensi dan masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan sederhana pada masa ini di negara kita.
2
Keunikan sosiobudaya yang diamalkan oleh masyarakat setempat menjadi aset utama bagi memajukan industri pelancongan negara. Kemajuan sektor ini seterusnya akan menguntungkan setiap lapisan rakyat. Bincangkan.
Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.
900/2
27
Graf
Jika kertas graf ini digunakan untuk menjawab sesuatu soalan, kertas graf ini mestilah
diserahkan bersama dengan kertas jawapan anda.
Nombor kad pengenalan: ............................................... Nombor pusat/angka giliran:......................................... 28
900/2
KERTAS SOALAN CONTOH
Nombor kad pengenalan: ................................... Nombor pusat/angka giliran: .............................
900/3 STPM
PENGAJIAN AM
KERTAS 3
(Dua jam)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Untuk kegunaan pemeriksa
Bahagian A
15 soalan
Bahagian B
Bahagian C
Jumlah
29
___________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.
© Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 900/3
30
Bahagian A
[15 markah]
Jawab semua soalan.
1
􀁹 Mengadakan dialog politik, kerjasama ekonomi, dan dialog peradaban kebudayaan
􀁹 Mewujudkan kerjasama antara dua benua
Penyataan di atas merujuk kepada
A Forum Serantau ASEAN (ARF)
B Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM)
C Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
D Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
2 Yang manakah usaha untuk mewujudkan persekitaran yang selamat di rantau Asia Tenggara?
A Forum Serantau ASEAN (ARF)
B Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM)
C Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
D Kawasan Pertumbuhan Segi Tiga Malaysia-Indonesia-Singapura (MIS-GT)
3
􀁹 Menggalakkan perdagangan bebas dalam kalangan negara anggota
􀁹 Memperjuangkan sistem perdagangan pelbagai hala
Penyataan di atas merujuk kepada
I Kesatuan Eropah (EU)
II Forum Serantau ASEAN (ARF)
III Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
IV Pertubuhan Pakatan Atlantik Utara (NATO)
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
900/3
4
Pada tahun 2003, Amerika Syarikat dan sekutunya telah melancarkan perang ke atas Iraq.
Yang manakah kesan peperangan di atas?
I Perubahan corak pemerintahan di Iraq
II Peningkatan kumpulan ekstremis dan militan di Iraq
III Peningkatan dalam urusan perdagangan dan urus niaga dunia
IV Peningkatan sentimen pro-Amerika dalam kalangan penduduk dunia
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
5
31
C
alon jawatan X
P
ertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
D
ipilih dalam kalangan negara anggota daripada kumpulan Asia, Afrika, Amerika Latin dan Caribbean, Eropah Barat, dan Eropah Timur
Memegang jawatan bagi tempoh 5 tahun sepenggal
Jawatan X merujuk kepada
A Setiausaha Agung
B Pengerusi Perhimpunan Agung
C Ahli Sementara Majlis Keselamatan
D Hakim Mahkamah Keadilan Antarabangsa
6 Yang manakah organisasi yang mengeratkan hubungan ekonomi melalui kerjasama serantau?
A Kumpulan 15 (G15)
B Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO)
C Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)
D Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
7
􀁹 Mengurangkan pergantungan ekonomi negara-negara membangun pada negara-negara maju
􀁹 Memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara membangun
Penyataan di atas merujuk kepada
A Dialog Utara Selatan
B Kerjasama Selatan-Selatan
C Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
D Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara
900/3
32
8
􀁹 Menjadi tuan rumah kepada persidangan isu Palestin
􀁹 Menyokong penyelesaian secara aman dalam konflik politik dalaman Afghanistan
Penglibatan Malaysia dalam semua isu di atas adalah di bawah naungan
A Kerjasama Selatan-Selatan
B Pertubuhan Persidangan Islam
C Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
D Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara
9
􀁹 Penubuhannya hasil daripada resolusi Persidangan Afro-Asia di Bandung pada tahun 1955
􀁹 Menghormati kedaulatan dan keutuhan semua negara
Penyataan di atas merujuk kepada
A Pertubuhan Komanwel
B Pertubuhan Persidangan Islam
C Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
D Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
10 Yang manakah yang menunjukkan komitmen Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)?
I Menerima pencalonan sebagai Setiausaha Agung PBB
II Mempengerusikan Majlis Perhimpunan Agung PBB
III Menjadi ahli tetap Majlis Keselamatan PBB
IV Menjadi wakil khas PBB ke Myanmar
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
11 Yang manakah penyataan yang benar tentang Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)?
I Mengadakan kerjasama dalam bidang ketenteraan
II Menumpukan kepada kerjasama dalam bidang politik
III Mewujudkan peluang-peluang baharu dalam hubungan perdagangan
IV Menggerakkan kerjasama dalam bidang perbankan dan insurans Islam
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
900/3
33
12 Yang manakah isu bilateral yang dibincangkan oleh Malaysia dengan Singapura?
I Semakan kadar harga air
II Pembuangan sisa toksik di perairan Malaysia
III Penebusgunaan tanah di perairan Pulau Tekong
IV Pembinaan kompleks Kastam, Imigresen, dan Kuarantin
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
13 Yang manakah cabaran yang dihadapi oleh Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam menegakkan keamanan dan kestabilan politik serantau?
I Pengawalan penularan penyakit berjangkit
II Pembaharuan pelaksanaan demokrasi di Myanmar
III Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas (AFTA)
IV Penyelesaian masalah keganasan di rantau Asia Tenggara
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
14 Yang manakah penyataan yang benar tentang semangat permuafakatan dalam kalangan anggota ASEAN?
A Mengawal penggunaan tenaga nuklear di rantau ini
B Menganjurkan dialog keselamatan dan keamanan serantau
C Menyelesaikan isu dalaman negara anggota secara terbuka
D Menubuhkan pasukan tentera untuk mengawal keamanan serantau
15 Yang manakah matlamat kerjasama antara ASEAN dengan Jepun, China, dan Korea Selatan?
I Mewujudkan kestabilan politik
II Mewujudkan kerjasama perdagangan
III Mewujudkan kerjasama keselamatan
IV Mewujudkan kerjasama perusahaan kecil dan sederhana
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
900/3
Bahagian B
[15 markah]
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
1 Berdasarkan carta pai di bawah, huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai eksport minyak kelapa sawit ke negara-negara berkenaan dan berikan cadangan bagaimana Malaysia menghadapi persaingan antarabangsa.
Malaysia: Eksport Minyak Kelapa Sawit Malaysia Ke Negara-negara
Tertentu Antara Tahun 2003 hingga 2005
2003 2004 13.0%27.0%9.7%32.7%17.6%14.1%24.8%6.1%38.2%16.8%
Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.
Jumlah: RM8305 juta
Jumlah: RM10 497 juta
2005 21.7%15.6%3.6%41.3%17.8%
Jumlah: RM11 559 juta
Petunjuk:
Pakistan
China
Singapura
India
Belanda
(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2003/2005,
Kementerian Kewangan Malaysia)
900/3
34
2 Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar rajah di bawah, huraikan faktor-faktor penyebab pemanasan global dan kesannya terhadap alam sekitar.
Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.
(Disesuaikan daripada Nurashiqin Omar,
“Pemanasan Global Ancam Dunia”, Berita Harian, 26 November 2005)
900/3
35
Bahagian C
[50 markah]
Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.
1 Terdapat pelbagai faktor yang perlu diambil kira oleh kerajaan Malaysia dalam menentukan dasar luarnya. Huraikan.
2 Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) secara amnya akan memberikan kesan positif kepada Malaysia dan negara-negara anggota lain. Perihalkan.
3 Malaysia yang terletak di rantau Asia dilaporkan mengalami pertambahan suhu sebanyak 0.5°C dalam tempoh 1901 hingga 2005. Keadaan ini akan mengancam kehidupan manusia dan persekitaran. Jelaskan.
Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini.
36
37
KERTAS SOALAN CONTOH
900/4 STPM
PENGAJIAN AM
KERTAS 4
KERJA KURSUS
(KERJA PROJEK)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon:
1. Kertas kerja projek WAJIB dilaksanakan oleh calon STPM sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu sebagai sebahagian komponen penilaian penggal kedua.
2. Kertas kerja projek ini mengandungi dua tema. Calon dikehendaki memilih satu tema bagi menghasilkan satu tugasan. Semua calon mesti menyerahkan tugasan tersebut untuk dinilai.
3. Calon juga mesti melaksanakan semua aspek berkaitan kerja projek seperti yang ditetapkan.
_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak.
© Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 900/4
38
Pilih satu daripada tema di bawah ini, dan sediakan kerja projek yang panjangnya tidak melebihi 5000 patah perkataan.
Tema 1
Pencemaran budaya
Tema 2
Kebebasan media
900/4

1 comment:

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...