buy now

Monday, February 13, 2012

sukatan pelajaran pengajian perniagaan

Klik untuk dapat extra income SEKARANG!! dijamin mudah!
PENGAJIAN PERNIAGAAN
Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh
Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”
3
PRAKATA Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1999. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan STPM ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati tiga komponen utama yang melengkapkan bidang ini, iaitu (i) prinsip perniagaan itu sendiri termasuk aspek-aspek penting berkaitan perniagaan di Malaysia, (ii) prinsip pengurusan, dan (iii) asas keusahawanan. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut penggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dato‟ Dr. Muhamad bin Muda dari Universiti Sains Islam Malaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dari Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Teknik dan Vokasional, dan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Pengajian Perniagaan. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya. OMAR BIN ABU BAKAR Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia
4
KANDUNGAN
Sukatan Pelajaran 946 Pengajian Perniagaan
Halaman Matlamat 1 Objektif 1 Kandungan Penggal Pertama 2 12 Penggal Kedua 13 19 Penggal Ketiga 20 25 Kerja Kursus – Kerja Projek 26 Skim Pentaksiran 27 29 Pemerihalan Prestasi 30 Glosari 31 32 Senarai Rujukan 33 34 Kertas Soalan Contoh Kertas 1 35 37 Kertas 2 38 40 Kertas 3 41 43 Kertas 4 44 45
1
SUKATAN PELAJARAN
946 PENGAJIAN PERNIAGAAN
Matlamat
Sukatan pelajaran ini bertujuan memperkenal dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam pengajian perniagaan bagi membolehkan pelajar/calon meneruskan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi atau ke peringkat kelayakan profesional, dan menceburi kerjaya dalam bidang pengurusan, perniagaan atau keusahawanan. Objektif Objektif sukatan pelajaran adalah untuk membolehkan pelajar/calon (a) memahami dan menghayati bidang perniagaan dan pengurusan serta peranan dan sumbangannya terhadap masyarakat dan negara; (b) memahami fungsi perniagaan yang merangkumi bidang pengurusan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; (c) mengurus dan menyelesaikan masalah perniagaan berkaitan dengan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; (d) memahami dan menghayati peranan, fungsi, dan tugas pengurusan dalam organisasi perniagaan; (e) memahami dan menghayati peraturan dan keperluan pengurusan perniagaan; (f) membina kemahiran menganalisis dan menyelesaikan masalah perniagaan; (g) membina kemahiran berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan dengan berkesan; (h) memahami dan menghayati bidang keusahawanan; (i) membina kemahiran untuk menceburi bidang keusahawanan; (j) memahami dan menghayati peranan perniagaan dalam pasaran antarabangsa; (k) memahami dan menghayati etika dan tanggungjawab sosial perniagaan.
2
Penggal Pertama
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
A: PERNIAGAAN
1 Perniagaan dan Persekitarannya
24
1.1 Pengenalan kepada perniagaan
6
Calon seharusnya dapat:
1.1.1 Perniagaan dan bukan perniagaan
(a) mentakrifkan maksud perniagaan; (b) membandingkan organisasi yang bermotifkan untung (perniagaan) dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung;
1.1.2 Perniagaan dan untung
(c) menjelaskan kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan;
1.1.3 Peranan perniagaan
(d) membincangkan peranan perniagaan terhadap pengguna, masyarakat, ekonomi, dan negara;
1.1.4 Faktor pengeluaran
(e) menjelaskan faktor pengeluaran meliputi bahan mentah, modal, modal insan, teknologi, dan keusahawanan;
1.1.5 Proses perniagaan
(f) menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan yang meliputi input, proses tambah nilai, output, pemasaran, dan untung/rugi;
1.1.6 Cabaran perniagaan
(g) menerangkan perkembangan perniagaan masa kini dan cabaran-cabarannya termasuk perubahan faktor persekitaran.
1.2 Persekitaran perniagaan
6
Calon seharusnya dapat:
1.2.1 Persekitaran umum
(a) menjelaskan jenis-jenis persekitaran perniagaan yang merangkumi persekitaran umum dan persekitaran tugas (pihak berkepentingan atau pemilik taruh) dan hubung kait antara kedua-duanya;
1.2.2 Persekitaran tugas
(b) menjelaskan faktor-faktor persekitaran umum yang merangkumi ekonomi, persaingan dan jaringan, sosiobudaya, politik dan perundangan, teknologi, prasarana, dan antarabangsa;
(c) membincangkan pengaruh persekitaran umum dan persekitaran tugas terhadap perniagaan;
(d) menjelaskan tanggungjawab perniagaan kepada pihak berkepentingan, termasuklah pelanggan, pembekal, pembiaya, pemodal/pelabur, pesaing, kerajaan, pekerja, dan masyarakat.
3
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
1.3 Entiti dan aktiviti perniagaan
12
Calon seharusnya dapat:
1.3.1 Jenis pemilikan entiti perniagaan
(a) menjelaskan organisasi perniagaan berdasarkan pemilikan, aktiviti, sektor, dan tahap perniagaan;
(b) membincangkan pemilikan organisasi perniagaan yang merangkumi pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat, koperasi, dan mengaitkannya dengan undang-undang yang berkaitan;
(c) menjelaskan langkah-langkah penubuhan organisasi tersebut;
1.3.2 Aktiviti perniagaan
(d) membandingkan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan perkhidmatan;
(e) menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran seperti ekstraktif, barangan pengguna (konsumer), barangan industri, pembuatan, pemasangan, dan seumpamanya;
(f) menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan seperti peruncitan, pemborongan, kewangan, profesional, perhotelan, pendidikan, dan seumpamanya;
1.3.3 Sektor perniagaan
(g) membincangkan peranan sektor industri seperti swasta, awam, dan badan berkanun dalam perkembangan perniagaan;
1.3.4 Tahap perniagaan
(h) menjelaskan tahap-tahap perniagaan dari perspektif berikut: (i) Primer, sekunder, dan tertiar (ii) Huluan dan hiliran (iii) Domestik dan antarabangsa
2 Pengeluaran
24
2.1 Skop dan Proses Pengeluaran
4
Calon seharusnya dapat:
2.1.1 Peranan
(a) mentakrifkan pengeluaran/operasi (termasuk servis) dan peranannya;
2.1.2 Evolusi
(b) menjelaskan evolusi pengeluaran bermula dengan revolusi industri, pendekatan saintifik, hubungan manusia, penyelidikan operasi, kualiti, globalisasi, dan revolusi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT);
2.1.3 Cabaran
(c) menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran;
4
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
2.1.4 Perkaitan dengan jabatan lain
(d) menjelaskan hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, kewangan, dan sumber manusia;
2.1.5 Proses pengeluaran
(e) menjelaskan proses pengeluaran merangkumi input, proses transformasi, dan output; (f) menjelaskan sistem dan subsistem pengeluaran.
2.2 Perancangan Pengeluaran
4
Calon seharusnya dapat:
2.2.1 Reka bentuk pengeluaran
(a) menjelaskan reka bentuk pengeluaran merangkumi simplification, standardization dan modular;
2.2.2 Jenis-jenis pengeluaran
(b) menjelaskan jenis pengeluaran mengikut tempahan, secara massa, dan secara berkelompok;
2.2.3 Susun atur proses pengeluaran
(c) menjelaskan objektif susun atur dan jenis-jenis susun atur secara tetap, proses, produk, dan selular;
2.2.4 Lokasi kilang
(d) menjelaskan objektif pemilihan lokasi kilang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi.
2.3 Kawalan kualiti
6
Calon seharusnya dapat:
2.3.1 Konsep dan proses kawalan kualiti
(a) menjelaskan maksud kawalan kualiti, kepentingannya, dan proses (rancang, buat, semak, dan tindakan - PDCA);
2.3.2 Kaedah pemeriksaan
(b) menghuraikan kaedah pemeriksaan termasuklah pemeriksaan menyeluruh dan pelan pensampelan;
2.3.3 Alat kawalan kualiti
(c) menghuraikan alat kawalan kualiti iaitu kawalan proses secara statistik (statistical process control), analisis nilai tambah, carta kawalan, kajian kualiti/kos, pasukan penambahbaikan kualiti, dan penanda aras (benchmarking);
2.3.4 Pendekatan kawalan kualiti
(d) membincangkan pendekatan kawalan kualiti iaitu kawalan input, kawalan proses, dan kawalan output.
2.4 Kawalan inventori
4
Calon seharusnya dapat:
2.4.1 Jenis-jenis inventori
(a) menjelaskan maksud kawalan inventori, sistem, dan kepentingannya;
(b) menjelaskan jenis-jenis inventori iaitu bahan mentah, kerja dalam proses, dan produk siap;
5
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
2.4.2 Alat/kaedah kawalan inventori
(c) mengenalpasti alat-alat kawalan inventori; (d) mengaplikasikan kaedah kuantiti pesanan ekonomi [Economic order quantity (EOQ)], dan titik pesanan semula [Reorder point (ROP)]; (e) menghuraikan konsep/kaedah tepat pada masa [Just-in-Time (JIT)].
2.5 Isu-isu pengurusan pengeluaran moden
6
Calon seharusnya dapat:
2.5.1 Standard pengeluaran
(a) menjelaskan maksud standard pengeluaran dan International Organisation for Standardisation (ISO);
(b) menjelaskan jenis-jenis standard ISO, tujuan, dan kriterianya;
2.5.2 Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM)
(c) menjelaskan maksud pengurusan kualiti menyeluruh dan prinsip-prinsipnya;
2.5.3 Konsep-konsep sistem pengeluaran
(d) menghuraikan konsep-konsep dalam sistem pengeluaran. (i) Merekayasa (reengineering) (ii) Reka bentuk berbantu komputer [Computer-aided design (CAD)] dan Pembuatan berbantu komputer [Computer-aided manufacturing (CAM)] (iii) Pembuatan berbantu komputer bersepadu [Computer integrated manufacturing (CIM)] (iv) Sistem pembuatan luwes
3 Pemasaran
24
3.1 Pendekatan pemasaran
4
Calon seharusnya dapat:
3.1.1 Orientasi pengurusan pemasaran
(a) mentakrifkan pemasaran dan menjelaskan kepentingannya;
3.1.2 Proses pemasaran
(b) menjelaskan pendekatan pemasaran termasuk pengeluaran, produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran kemasyarakatan;
(c) menjelaskan proses pemasaran yang merangkumi menilai peluang-peluang pemasaran, memilih sasaran pasaran, membina campuran pemasaran, dan mengurus usaha pemasaran;
6
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
3.1.3 Pendekatan strategik
(d) membincangkan pendekatan strategi pemasaran meliputi;
(i) analisis portfolio perniagaan (Matriks BCG) (ii) analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (SWOT)
(e) menentukan strategi dan objektif pemasaran (penembusan pasaran, pembangunan pasaran, pembangunan produk, pempelbagaian);
(f) menentukan sasaran pasaran dan campuran pemasaran, dan pelaksanaan serta penilaiannya.
3.2 Gelagat pengguna
6
Calon seharusnya dapat:
3.2.1 Model gelagat pengguna
(a) menjelaskan rangsangan pemasaran dan persekitaran, kotak hitam pembeli, dan respons pembeli;
3.2.2 Jenis-jenis keputusan pembelian
(b) membincangkan faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna termasuklah budaya, sosial, individu, psikologi, dan situasi;
(i) Proses pembelian produk pengguna
(c) menjelaskan proses keputusan pembelian produk pengguna yang merangkumi mengenal pasti keperluan, mencari maklumat, menilai alternatif, membuat keputusan pembelian, dan gelagat selepas pembelian;
(ii) Proses pembelian produk baru
(d) menjelaskan proses pembelian produk baru merangkumi menyedari, meminati, menilai, mencuba, dan menerima;
(iii) Proses pembelian produk industri
(e) menjelaskan proses pembelian produk industri merangkumi mengenal pasti masalah, mengenal pasti keperluan organisasi, menentukan spesifikasi produk, mencari pembekal, membuka tender, memilih pembekal, memesan produk, dan menilai prestasi pembekal.
3.3 Penyelidikan pemasaran
2
Calon seharusnya dapat:
(a) menjelaskan kepentingan penyelidikan pemasaran; (b) menerangkan langkah-langkah penyelidikan pemasaran yang merangkumi mengenal pasti masalah dan menetapkan objektif, membentuk rancangan penyelidikan, melaksanakan penyelidikan dan menganalisis data, dan menginterpretasikan dan melapor penemuan.
7
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
3.4 Segmentasi
4
Calon seharusnya dapat:
3.4.1 Segmentasi pasaran
(a) membincangkan asas-asas segmentasi pasaran merangkumi geografi, demografi, psikografi, dan gelagat pengguna/manfaat produk;
3.4.2 Sasaran pasaran
(b) menjelaskan strategi menyasarkan pasaran (market targeting) merangkumi pemasaran tidak dibezakan, pemasaran dibezakan, pemasaran tertumpu, dan pemasaran mikro;
3.4.3 Peletakan pasaran
(c) menjelaskan proses peletakan pasaran yang merangkumi menentukan pasaran sasaran (targeted market), menyesuaikan produk dengan pasaran, dan mengkomunikasikan ciri-ciri produk;
(d) menjelaskan strategi peletakan melalui pelbagai cara termasuklah atribut produk, manfaat, kekerapan penggunaan, pengguna, dan klasifikasi produk;
3.4.4 Perbezaan segmentasi, sasaran, peletakan pasaran
(e) membezakan segmentasi pasaran, sasaran pasaran, dan peletakan pasaran, dan menjelaskan kepentingannya.
3.5 Campuran pemasaran
8
Calon seharusnya dapat:
3.5.1 Produk
(a) mentakrifkan campuran pemasaran;
(b) mentakrifkan produk dan membandingkan produk fizikal dan produk perkhidmatan (servis);
(c) menghuraikan klasifikasi produk merangkumi produk pengguna dan produk perindustrian;
(d) menjelaskan atribut produk, penjenamaan, pembungkusan, pelabelan, dan khidmat sokongan;
(e) menjelaskan lini produk yang merangkumi kedalaman produk dan kelebaran produk;
(f) membincangkan kitaran hayat produk;
3.5.2 Pengedaran/ pengagihan
(g) menjelaskan saluran agihan produk;
(h) menghuraikan perantaraan dalam saluran agihan produk yang merangkumi pemborong, ejen, dan peruncit;
8
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
3.5.3 Penetapan harga
(i) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga;
(j) menjelaskan pendekatan penentuan harga secara umum berasaskan kos, nilai, dan persaingan;
(k) menjelaskan penentuan harga produk baru;
3.5.4 Promosi
(l) menjelaskan campuran promosi merangkumi pengiklanan, promosi jualan, publisiti, perhubungan awam, dan jualan bersemuka;
(m) menghuraikan konsep dan tujuan komunikasi pemasaran bersepadu (IMC).
4 Kewangan
24
4.1 Peranan dan objektif kewangan
4
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengurusan kewangan dan kepentingannya;
(b) menjelaskan peranan pengurus kewangan;
(c) menjelaskan peranan pengurusan kewangan dan kaitannya dengan bidang-bidang lain termasuklah pemasaran, pengeluaran, perakaunan, dan sumber manusia;
(d) menjelaskan objektif kewangan iaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham.
4.2 Penyata kewangan
4
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan;
(b) menganalisis penyata kewangan yang merangkumi penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai;
(c) menyediakan dan menaksir nisbah kewangan yang merangkumi nisbah kecairan, nisbah kecekapan, nisbah keberuntungan, nisbah penggearan, dan nisbah pasaran.
4.3 Sumber (pembiayaan) dan penggunaan dana
6
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa panjang termasuklah bon, ekuiti, dan saham keutamaan;
9
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(b) menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa pendek termasuk overdraf, pemfaktoran, penerimaan jurubank (BA), trust receipt, dan pinjaman berjangka; (c) menjelaskan jenis penggunaan dana mengikut keperluan semasa, jangka masa pendek dan jangka masa panjang.
4.4 Perancangan kewangan (bajet)
6
Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan bajet tunai;
(b) mengaplikasikan bajet tunai kepada peniaga.
4.5 Pengurusan risiko dan insurans
4
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif maksud pengurusan risiko dan kepentingannya;
(b) memahami jenis risiko;
(c) menjelaskan prinsip insurans termasuklah ganti rugi (termasuk subrogasi, caruman, dan limpah), doktrin punca terdekat, kepentingan boleh diinsuranskan, dan penuh percaya mutlak;
(d) menjelaskan prinsip takaful termasuklah kepatuhan syariah (gharar, maisir, riba‟, akad, jual beli), menanggung risiko bersama, tabarru’ (sedekah), dan simpanan atau pelaburan.
5 Sumber Manusia
24
5.1 Pengurusan sumber manusia
2
Calon seharusnya dapat:
5.1.1 Fungsi dan peranan pengurus sumber manusia
(a) mentakrifkan pengurusan sumber manusia dan menjelaskan kepentingannya; (b) menjelaskan fungsi pengurus sumber manusia; (c) membincangkan cabaran pengurusan sumber manusia;
5.1.2 Pengurusan sumber manusia strategik
(d) menjelaskan pengurusan sumber manusia strategik yang merangkumi menarik, membangun, dan mengekal sumber manusia.
10
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
5.2 Perancangan sumber manusia
8
Calon seharusnya dapat:
5.2.1 Proses perancangan sumber manusia
(a) menjelaskan maksud dan objektif perancangan sumber manusia; (b) menjelaskan proses perancangan sumber manusia yang meliputi analisis kerja (penghuraian kerja dan spesifikasi kerja), menentukan keperluan, dan memenuhi keperluan;
(c) menjelaskan analisis kerja yang merangkumi penghuraian dan spesifikasi kerja;
5.2.2 Penentuan keperluan sumber manusia
(d) menjelaskan kaedah menentukan keperluan sumber manusia termasuklah meramal sumber dalaman dan luaran; carta penggantian; dan inventori kemahiran;
(e) menghuraikan faktor-faktor penentuan keperluan sumber manusia termasuklah perubahan teknologi, perubahan sosioekonomi, pertumbuhan perniagaan, dan penamatan perkhidmatan;
5.2.3 Pengambilan sumber manusia
(f) menjelaskan proses pengambilan yang merangkumi menarik minat, pemilihan, penawaran kerja, dan induksi;
(i) merekrut
(g) menjelaskan tindakan menarik minat termasuklah iklan, hebahan umum, head-hunting, walk-in, dan lain-lain;
(ii) pemilihan
(h) menjelaskan aspek pemilihan yang merangkumi borang permohonan, semakan rujukan, temu duga, dan ujian;
(iii) penawaran kerja
(i) menjelaskan penawaran kerja meliputi syarat-syarat perkhidmatan;
(iv) induksi
(j) menjelaskan induksi yang merangkumi tujuan, kandungan program, dan masalah perlaksanaan.
5.3 Latihan dan pembangunan
2
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud latihan dan pembangunan serta peranan dan kepentingannya;
(b) menjelaskan jenis-jenis latihan yang dikendalikan dan menilai kebaikan dan kelemahannya.
11
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
5.4 Penilaian prestasi pekerja
4
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud penilaian prestasi serta menjelaskan peranan dan kepentingannya;
(b) menjelaskan kaedah-kaedah penilaian prestasi;
(c) menjelaskan ciri-ciri penilaian prestasi yang berkesan;
(d) membincangkan masalah dalam penilaian prestasi.
5.5 Pampasan
4
Calon seharusnya dapat:
(a) menjelaskan maksud pampasan, tujuan, dan kepentingannya;
(b) menjelaskan ganjaran merangkumi gaji, upah, dan elaun [elaun sara hidup (COLA), elaun khidmat awam, elaun perumahan dan sebagainya];
(c) menjelaskan faedah yang berbentuk wang dan bukan wang termasuklah insurans pekerja, caruman KWSP, kemudahan kesihatan, percutian, kemudahan pinjaman, tempat penjagaan kanak-kanak, keahlian badan profesional dan kelab, kemudahan kebajikan dan keselamatan pekerja, dan seumpamanya;
(d) menjelaskan penentu-penentu pampasan.
5.6 Tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan
2
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud disiplin dalam perjawatan; (b) menjelaskan proses tindakan disiplin yang merangkumi amaran lisan, amaran bertulis, surat tunjuk sebab, inkuiri, dan hukuman; (c) menjelaskan masalah dalam tindakan disiplin; (d) menjelaskan jenis-jenis hukuman berkaitan disiplin; (e) menjelaskan skim kemudahan penamatan perkhidmatan sama ada secara wajib, sukarela, atau diberhentikan (retrenchment).
12
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
5.7 Perhubungan industri
2
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud perhubungan industri dan kepentingannya;
(b) menjelaskan fungsi, peranan, dan kepentingan kesatuan sekerja termasuklah Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) dan lain-lain;
(c) menjelaskan kaedah mengekalkan hubungan harmoni antara majikan dengan pekerja.
13
Penggal Kedua
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
B: PENGURUSAN
6 Pengurusan
42
6.1 Pengenalan kepada pengurusan
4
Calon seharusnya dapat:
6.1.1 Fungsi pengurusan
(a) mentakrifkan maksud pengurusan dan menjelaskan kepentingannya;
(b) menjelaskan fungsi pengurusan merangkumi perancangan, pengorganisasian, kepimpinan, dan pengawalan;
6.1.2 Konsep keberkesanan dan kecekapan
(c) membincangkan konsep keberkesanan dan kecekapan pengurusan;
6.1.3 Peranan pengurus
(d) menerangkan peranan pengurus dalam sesebuah organisasi mengikut Teori Mintzberg, iaitu antara perorangan (interpersonal), peranan bermaklumat (informational), dan pembuatan keputusan (decision making);
6.1.4 Pendekatan pemikiran pengurusan
(e) menjelaskan pendekatan-pendekatan pemikiran pengurusan, ciri-ciri dan pelopornya termasuklah Pendekatan Klasikal, Pendekatan Kemanusiaan/Gelagat, Pendekatan Sains Pengurusan/Kuantitatif, dan Pendekatan Moden/Kontemporari.
6.2 Kemahiran pengurusan
6
Calon seharusnya dapat:
6.2.1 Peringkat pengurusan
(a) menjelaskan kepentingan kemahiran dalam pengurusan;
(b) menjelaskan tiga peringkat pengurusan iaitu peringkat bawahan, peringkat pertengahan, dan peringkat atasan;
6.2.2 Jenis-jenis kemahiran pengurusan
(c) menjelaskan berbagai-bagai jenis kemahiran pengurusan termasuklah konseptual, antara-perorangan/kemanusiaan, teknikal, pengurusan masa, dan pembuatan keputusan;
(d) menghubungkaitkan kemahiran pengurusan dengan peringkat pengurusan.
14
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
6.3 Perancangan
8
Calon seharusnya dapat:
6.3.1 Jenis-jenis perancangan
(a) mentakrifkan maksud perancangan dan menjelaskan kepentingannya;
(b) menjelaskan jenis perancangan mengikut jangka masa, kegunaan, dan peringkatnya (strategik, taktikal, dan operasi);
6.3.2 Proses perancangan
(c) menjelaskan proses perancangan yang meliputi menentukan matlamat dan objektif, menganalisis persekitaran perniagaan, membentuk alternatif tindakan, menilai alternatif, dan memilih alternatif tindakan;
6.3.3 Alat-alat perancangan
(d) menyediakan analisis pulang modal; (e) melakarkan carta Gantt; (f) menjelaskan bajet dan penggunaannya dalam perancangan; (g) menghitung dan melakarkan Critical Path Method (CPM);
6.3.4 Perancangan strategik
(h) menjelaskan unsur-unsur perancangan strategik yang merangkumi visi, misi, objektif (VMO), strategi dan taktik, dasar/polisi, prosedur, dan standard;
(i) mengaplikasikan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang (SWOT).
6.4 Pengorganisasian
8
Calon seharusnya dapat:
6.4.1 Reka bentuk organisasi
(a) mentakrifkan maksud pengorganisasian dan menjelaskan kepentingannya;
(b) membentuk carta organisasi dan membincangkan rasional penjabatanan organisasi mengikut fungsi, divisyen (produk, pasaran, dan geografi), dan matriks;
(c) menjelaskan bentuk-bentuk lain struktur organisasi termasuklah struktur berdasarkan pasukan, projek, unit perniagaan strategik (SBU), dan organisasi tanpa sempadan;
6.4.2 Proses penjabatanan
(d) menjelaskan proses penjabatanan yang meliputi (i) penentuan objektif; (ii) pengenalpastian aktiviti; (iii) pengelasan aktiviti; (iv) pengelompokan aktiviti, dan; (v) pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab
15
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(e) menjelaskan manual organisasi termasuklah fail meja, manual prosedur kerja, dan prosedur kualiti;
6.4.3 Konsep pengorganisasian
(f) membincangkan konsep-konsep pengorganisasian termasuklah autoriti, tanggungjawab, akauntabiliti, pemusatan dan pemencaran autoriti, penugasan, empowermen, autoriti lini dan staf, jangkauan kawalan, dan rantaian arahan.
6.5 Kepimpinan
8
Calon seharusnya dapat:
6.5.1 Jenis kuasa
(a) mentakrifkan maksud kepimpinan dan menjelaskan kepentingannya; (b) menjelaskan jenis-jenis kuasa pemimpin termasuklah kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa desakan, kuasa rujukan, dan kuasa kepakaran;
6.5.2 Jenis-jenis kepimpinan
(c) membincangkan jenis-jenis kepimpinan termasuklah transactional, transformational, karismatik, dan berwawasan (visionary);
6.5.3 Gaya kepimpinan
(d) membincangkan gaya kepimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire, dan kontingensi;
6.5.4 Pemimpin dan pengurus
(e) membandingkan pemimpin dan pengurus;
6.5.5 Pemimpin formal dan tidak formal
(f) membandingkan pemimpin formal dan tidak formal;
6.5.6 Motivasi
(g) menjelaskan teori motivasi Maslow, Herzberg, McGregor, dan McClelland;
(h) membincangkan perkaitan amalan dengan teori-teori motivasi;
6.5.7 Pasukan
(i) mentakrifkan maksud pasukan dan menjelaskan kepentingan pasukan;
(j) menjelaskan proses pembentukan pasukan yang meliputi pembentukan (forming), peributan (storming), penyesuaian (norming), pelaksanaan (performing), dan penangguhan (adjourning);
6.5.8 Pengurusan stres
(k) mentakrifkan maksud stres dan pengurusan stres;
(l) menjelaskan punca-punca stres;
(m) menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek individu dan organisasi;
(n) menjelaskan kesan stres kepada individu dan organisasi.
16
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
6.6 Pengawalan
8
Calon seharusnya dapat:
6.6.1 Jenis kawalan
(a) mentakrifkan maksud pengawalan dan menjelaskan kepentingannya;
(b) membincangkan jenis kawalan dalaman (audit dalaman, dasar organisasi, dan prosedur kerja) dan luaran (audit luar, peraturan, dan undang-undang);
6.6.2 Proses kawalan
(c) menjelaskan proses kawalan iaitu menetapkan standard, mengukur pencapaian, membandingkan pencapaian dengan standard, dan membuat langkah pembetulan;
6.6.3 Kaedah kawalan
(d) membincangkan kaedah kawalan iaitu awalan, semasa, dan selepas;
6.6.4 Alat-alat kawalan
(e) menggunakan alat-alat kawalan termasuk analisis titik pulang modal, bajet, carta Gantt, dan analisis Teknik Menilai dan Menyemak Program (Programme Evaluation and Review Technique [PERT]), Cara Laluan Genting (Critical Path Method [CPM]).
7 Aspek Perundangan Perniagaan
24
7.1 Undang-undang kontrak
16
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan Akta Kontrak 1950 (termasuk pindaan);
(b) menjelaskan elemen-elemen kontrak iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan, dan keupayaan;
(c) menerangkan syarat-syarat kontrak: termasuklah kontrak sah, kontrak tidak sah, kontrak batal, pelepasan kontrak, dan remedi;
Kes-kes rujukan: Kes Tan Geok Khoo & Gerald Francis Robless lwn. Paya Terubong Est. Sdn. Bhd. (1988) 2MLJ672 dan kes Preston Corp. Sdn. Bhd. lwn. Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22 (berkenaan tawaran dan penerimaan); kes Murugesu lwn. Nadarajah (1980) 2MLJ22 (berkenaan balasan dan perjanjian); kes Tan Swee Hoe Co. Ltd. lwn. Ali Hussain Bros. (1980) 2MLJ16 (berkenaan perjanjian lisan); Kes Leha Jusoh lwn. Awang Johari (1978) 1MLJ202 (berkenaan minor „belum dewasa‟ dan kontrak).
17
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
7.2 Kontrak jualan barang-barang
8
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan Akta Jualan Barang-barang 1957 (termasuk pindaan);
(b) menerangkan maksud kontrak jualan;
(c) membezakan syarat-syarat tersurat dan tersirat;
(d) menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam kontrak jualan termasuk waranti, keterangan, bebas daripada kesulitan, boleh guna, dan mutu;
Kes-kes rujukan: Kes Low Kar Yit & Ors lwn. Mohd. Isa & Anor (1963) MLJ165 (berkenaan perjanjian jualan).
8 Kemahiran Komunikasi
30
8.1 Komunikasi
10
Calon seharusnya dapat:
8.1.1 Proses komunikasi
(a) menjelaskan maksud kemahiran komunikasi;
(b) menerangkan proses komunikasi yang meliputi penghantar, enkod, saluran, dekod, penerima, dan maklum balas;
8.1.2 Halangan komunikasi
(c) menerangkan halangan-halangan komunikasi seperti fizikal, psikologikal, sosiologikal dan semantik;
8.1.3 Bentuk komunikasi
(d) menerangkan bentuk-bentuk komunikasi iaitu sama ada menegak, mendatar, dan melintang, yang boleh berlaku secara sehala atau dua hala;
8.1.4 Jenis komunikasi
(e) menerangkan jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan yang merangkumi perbincangan, mesyuarat, ucapan, dan pembentangan, dan komunikasi bukan lisan yang merangkumi visual, bertulis, dan bahasa badan;
8.1.5 Media komunikasi
(f) membandingkan media komunikasi dan kesesuaiannya termasuklah bersemuka, telefon, internet, intranet, memorandum, surat-menyurat, laporan, dan buletin.
8.2 Kemahiran mendengar
4
Calon seharusnya dapat:
8.2.1 Proses mendengar
(a) menjelaskan proses mendengar iaitu menerima, memahami, mengingati, menilai, dan memberi tindak balas;
18
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
8.2.2 Mendengar secara berkesan
(b) menjelaskan kaedah mendengar secara berkesan berasaskan: mendengar secara empati dan objektif; mendengar secara kritikal dan non judgemental; dan mendengar secara cetek dan mendalam;
8.2.3 Mendengar secara aktif
(c) menjelaskan fungsi mendengar secara aktif dan teknik-tekniknya yang meliputi: mengulang maksud pembicara, meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara, dan menanya soalan.
8.3 Kemahiran berunding
8
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan prinsip berunding termasuklah: tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan, asingkan manusia daripada masalah, jana pelbagai pilihan, dan guna kriteria yang objektif dan boleh terima;
(b) menjelaskan elemen-elemen perundingan termasuklah maklumat, masa, kuasa, etika, budaya, pelaku/personaliti, dan aspek sosial;
(c) menjelaskan tahap-tahap perundingan termasuklah intrapersonal, interpersonal, intrajabatan, interjabatan, nasional, dua hala, serantau, pelbagai hala, dan antarabangsa/global;
(d) menjelaskan strategi dan taktik perundingan termasuklah good guy, bad guy, nibbling, trial balloon, red herring, outrageous, apparent withdrawal, dan limited authority.
8.4 Teknologi maklumat
8
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan peranan dan kepentingan ICT dalam pengurusan perniagaan;
(b) menerangkan bagaimana internet boleh meluaskan peluang-peluang perniagaan seperti e-dagang, e-perolehan, dan e-pemasaran;
(c) menjelaskan kegunaan intranet dalam organisasi.
9 Pembuatan Keputusan
24
9.1 Proses membuat keputusan
8
Calon seharusnya dapat:
9.1.1 Jenis keputusan
(a) mentakrifkan maksud pembuatan keputusan;
19
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(b) menjelaskan jenis keputusan merangkumi keputusan rutin dan tak rutin;
9.1.2 Proses pembuatan keputusan
(c) menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional iaitu mengenal pasti masalah, mengutip data, menganalisis data, menjana alternatif, menilai alternatif, dan memilih alternatif.
9.2 Alat membuat keputusan
10
Calon seharusnya dapat:
9.2.1 Alat membuat keputusan kuantitatif
(a) mengaplikasikan alat membuat keputusan secara kuantitatif seperti statistik deskriptif dan pokok keputusan;
9.2.2 Alat membuat keputusan kualitatif
(b) mengaplikasikan alat membuat keputusan kualitatif seperti analisis tulang ikan, sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi, dan teknik kumpulan nominal.
9.3 Faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan
6
Calon seharusnya dapat:
9.3.1 Faktor kedapatan maklumat
(a) membincangkan pengaruh faktor kedapatan maklumat terhadap pembuatan keputusan;
9.3.2 Faktor kecekapan pembuat keputusan
(b) membincangkan pengaruh faktor kecekapan pembuat keputusan terhadap pembuatan keputusan;
9.3.3 Faktor situasi pembuatan keputusan
(c) membincangkan pengaruh faktor situasi terhadap pembuatan keputusan termasuklah kepastian, risiko, ketidakpastian, dan kesamaran.
20
Penggal Ketiga
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
C: KEUSAHAWANAN 10 Keusahawanan
30
10.1 Skop keusahawanan
2
Calon seharusnya dapat:
(a) mentakrifkan usahawan dan keusahawanan;
(b) membezakan antara usahawan, peniaga, dan pengurus;
(c) menjelaskan peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro dan makro.
10.2 Teori keusahawanan
4
Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan teori-teori keusahawanan mengikut pendekatan ekonomi, pendekatan psikologi, dan pendekatan sosiologi;
(b) mengaitkan teori tersebut dengan pelopornya.
10.3 Ciri-ciri usahawan berjaya
6
Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan sifat-sifat peribadi usahawan berjaya antaranya mempunyai inisiatif yang tinggi, berani mengambil risiko, kreatif, inovatif, dan lain-lain;
(b) mengaitkan sifat-sifat usahawan dengan tokoh-tokoh usahawan semasa;
(c) menjelaskan ciri-ciri orang yang efektif berdasarkan Stephen Covey (Tujuh Tabii Orang Berjaya);
(d) menerangkan faktor kejayaan seimbang.
10.4 Mencari, mengembang dan merealisasikan idea perniagaan
8
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan sumber yang boleh memberi idea baru umpamanya pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, saluran pengedaran, paten, penyelidikan dan pembangunan, profesional/jururunding, dasar kerajaan; (b) menjelaskan kaedah menjana dan mengembangkan idea melalui soal selidik, sumbang saran, pemerhatian, kumpulan fokus;
21
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(c) membincangkan proses merealisasikan idea iaitu idea, menapis idea, membina konsep, menguji konsep, membuat rancangan perniagaan, membina fizikal (prototaip), dan mengkomersialkan.
10.5 Memula dan menjalankan perniagaan
10
Calon seharusnya dapat:
10.5.1 Kaedah memulakan perniagaan
(a) membincangkan kaedah memulakan sesebuah perniagaan iaitu memulakan sendiri, mengambil alih perniagaan sedia ada, francais, dan pakatan strategik (pelesenan, kontrak pengeluaran, dan usaha sama);
10.5.2 Pembiayaan dan sumber modal
(b) menjelaskan bentuk modal (i) Kewangan seperti modal teroka, ekuiti, dan hutang (ii) Bukan kewangan seperti aset-aset tetap (c) menjelaskan sumber modal formal (contoh: pinjaman bank, bantuan kerajaan, pelabur) dan sumber modal tidak formal (contoh: simpanan sendiri, pinjaman dari saudara mara/rakan);
10.5.3 Kemudahan dan bantuan
(d) menerangkan pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan seperti agensi kerajaan, badan-badan berkanun, dan pihak swasta; (e) menerangkan jenis kemudahan yang diberikan oleh agensi-agensi tersebut seperti bantuan kewangan, tapak kilang, khidmat nasihat dan perundingan, dan pembangunan usahawan.
11 Rancangan Perniagaan
32
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rancangan perniagaan dan kepentingannya;
(b) menjelaskan kegunaan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pihak berkepentingan;
(c) menyediakan rancangan perniagaan berdasarkan format berikut: (i) Rumusan Eksekutif (ii) Pengenalan (iii) Objektif (iv) Latar Belakang Syarikat
22
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(v) Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi (vi) Latar Belakang Projek (vii) Rancangan Organisasi (viii) Rancangan Pemasaran (ix) Rancangan Pengeluaran/Operasi (x) Rancangan Kewangan (xi) Kesimpulan (xii) Lampiran
12 Perniagaan Antarabangsa
38
12.1 Skop perniagaan antarabangsa
6
Calon seharusnya dapat:
12.1.1 Peranan dan kepentingan
(a) mentakrif maksud perniagaan antarabangsa; (b) menjelaskan kepentingan perniagaan antarabangsa dalam ekonomi merangkumi tukaran asing, pasaran luas, guna tenaga, pemindahan teknologi;
12.1.2 Tahap perniagaan antarabangsa
(c) menjelaskan tahap perniagaan antarabangsa termasuk domestik, antarabangsa, multinasional, dan global;
12.1.3 Strategi memasuki perniagaan antarabangsa
(d) menjelaskan strategi memasuki perniagaan antarabangsa termasuk import, eksport, kontrak pengeluaran, pelesenan, francais, usaha sama, subsidiari, dan operasi serah kunci.
12.2 Konsep-konsep penting
4
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep-konsep berikut: (i) Dunia tanpa sempadan (ii) Pasaran menimbul (emerging market) (iii) Selatan-Selatan (iv) Globalisasi (v) Lokalisasi (vi) Nasionalisasi (vii) Penswastaan
23
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
12.3 Syarikat multinasional
8
Calon seharusnya dapat:
12.3.1 Cabaran syarikat multi- nasional
(a) menjelaskan maksud syarikat multinasional dan tujuan organisasi menjadi syarikat multinasional;
(b) menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh syarikat multinasional dari aspek: (i) Struktur organisasi (ii) Kawalan pengurusan (iii) Politik dan perundangan (iv) Ekonomi (v) Sosiobudaya
12.3.2 Risiko syarikat multi- nasional
(c) menerangkan jenis risiko antaranya risiko ekonomi, politik, kredit, pemilikan negara, penghantaran balik modal dan dividen, dan kadar pertukaran wang.
12.4 Pembayaran perdagangan dan pertukaran mata wang asing
4
Calon seharusnya dapat:
12.4.1 Dokumen penghantaran
(a) menjelaskan kegunaan dokumen penghantaran: Surat Pengesahan Penghantaran Laut (Bill of Lading), Surat Pengesahan Penghantaran Udara (Airway Bill), Sijil Pengesahan Tempat Asal (Certificate of Origin);
12.4.2 Kaedah pembayaran dan penyelesaian perdagangan
(b) menjelaskan kaedah penyelesaian perdagangan iaitu perdagangan barter dan perbankan koresponden; (c) menjelaskan kegunaan dokumen pembayaran perdagangan antarabangsa berikut: Surat Kredit (Letter of Credit), Tuntutan Ikut Perintah (Sign/Demand Order), dan lain-lain;
12.4.3 Peranan mata wang asing
(d) menjelaskan kesan kadar pertukaran mata wang asing terhadap perniagaan antarabangsa.
12.5 Galakan dan perlindungan perdagangan
12
Calon seharusnya dapat:
12.5.1 Galakan
(a) menjelaskan peranan MATRADE dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa;
24
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(b) menjelaskan galakan perniagaan antarabangsa berikut: (i) Blok perdagangan termasuk AFTA, NAFTA, EU, ASEAN (ii) Perdagangan timbal balas (iii) Kempen Kerajaan (zon perdagangan bebas, Koridoraya Multimedia (MSC), galakan cukai, pengecualian cukai, pembiayaan eksport, taraf perintis, subsidi, dan kempen belilah barangan Malaysia) (iv) Promosi pelaburan (c) menjelaskan fungsi, peranan, dan kesan pakatan perniagaan antarabangsa, seperti WTO, AFTA, NAFTA, EU, APEC, ASEAN (IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA), dan lain-lain;
12.5.2 Perlindungan perdagangan
(d) menerangkan objektif perlindungan perdagangan; (e) menerangkan kaedah melindungi pasaran domestik termasuk tarif dan bukan tarif.
13 Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial
20
13.1 Etika perniagaan
6
Calon seharusnya dapat:
13.1.1 Pendekatan tindakan beretika
(a) mentakrifkan etika perniagaan dan etika kerja; (b) menjelaskan maksud „dilema etika‟ dan menghuraikan pendekatan tindakan beretika yang merangkumi utilitarian, individualisme, hak moral, dan keadilan;
13.1.2 Faktor dalam pilihan pendekatan
(c) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pendekatan tindakan beretika oleh pengurus dan organisasi;
13.1.3 Jenayah kolar putih
(d) mentakrifkan maksud jenayah kolar putih (jenayah perdagangan); (e) menjelaskan jenis-jenis jenayah kolar putih seperti rasuah, penyelewengan, pecah amanah, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kuasa (Contoh: Akta Pencegahan Rasuah 1997); (f) menjelaskan hukuman terhadap kesalahan jenayah kolar putih.
25
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
13.2 Tanggungjawab sosial
8
Calon seharusnya dapat:
13.2.1 Pihak berkepentingan (pemilik taruh)
(a) mentakrifkan maksud tanggungjawab sosial;
(b) menjelaskan pihak berkepentingan dalam tanggungjawab sosial termasuk (i) primer (pekerja, pemegang saham, pembiaya, pembekal, pelanggan, peruncit, dan pemborong) (ii) sekunder (kerajaan, media, masyarakat, dan kumpulan pendesak) (c) menjelaskan tanggungjawab sosial terhadap pihak berkepentingan tersebut;
13.2.2 Kebaikan dan kelemahan
(d) membincangkan kebaikan dan kelemahan terhadap organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial;
13.2.3 Warga korporat
(e) menjelaskan maksud warga korporat; (f) menyatakan peranan warga korporat (i) gelagat beretika dalam perniagaan (ii) komited terhadap pihak berkepentingan termasuk masyarakat, pelanggan, pekerja, pelabur, dan pembekal (iii) komited terhadap persekitaran dalam jangka masa panjang
13.3 Kepenggunaan
6
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hak-hak pengguna; (b) menjelaskan peranan agensi berkaitan iaitu: (i) Persatuan pengguna termasuklah FOMCA, Persatuan Pengguna Muslim (PPM), dan lain-lain (ii) Kementerian/Agensi yang berkenaan. (iii) Better Business Bureau (iv) Tribunal pengguna
26
Kerja Kursus – Kerja Projek 1 Pengenalan Setiap calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk Penggal Ketiga. Calon dikehendaki menjalankan kerja kursus ini secara individu. Wajaran bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 25% daripada markah keseluruhan kertas Pengajian Perniagaan (946). Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penggredan dan juga Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK). Pentaksiran pencapaian calon dalam kerja kursus ini adalah berdasarkan kepada Panduan Pemarkahan Kerja Kursus Pengajian Perniagaan (946/4). Tugasan kerja kursus adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan mata pelajaran Pengajian Perniagaan, berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13. Panduan dan arahan tugasan kerja kursus akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my. Pelaksanaan dan pentaksiran kerja kursus ini dijalankan untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan dari bulan Jun hingga bulan November iaitu semasa pelajar berada di Tingkatan Enam Atas. 2 Objektif Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai dan memperkukuh kemampuan calon untuk: (i) memahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalam subjek ini (ii) menganalisis secara kritikal dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada dalam sebuah organisasi yang baik (iii) mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik pada organisasi kajian kes berkenaan (iv) menerapkan domain kemahiran insaniah ke dalam mata pelajaran
27
Skim Pentaksiran 946 Pengajian Perniagaan Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada empat kertas, iaitu Kertas 1 (Penggal Pertama), Kertas 2 (Penggal Kedua), dan Kertas 3 dan Kertas 4 (Penggal Ketiga). Calon sekolah dikehendaki mengambil Kertas 1, Kertas 2, dan Kertas 3 masing-masing pada akhir penggal pertama, penggal kedua, dan penggal ketiga. Mereka dibenarkan mengulang Kertas 1 dan Kertas 2 pada akhir penggal ketiga sahaja. Kertas 4 adalah kerja kursus yang tugasannya berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13. Calon dikehendaki menghantar tugasan kerja kursus ini kepada pihak sekolah pada akhir penggal ketiga. Calon persendirian individu boleh mengambil Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 dan Kertas 4 sekaligus pada akhir penggal ketiga. Mereka dibenarkan mengulang Kertas 1 dan Kertas 2 pada akhir penggal ketiga sahaja. Kertas 4 adalah kerja kursus yang tugasannya berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13. Calon dikehendaki menghantar tugasan kerja kursus ini kepada pihak sekolah yang berkenaan pada akhir penggal ketiga.
28
Penggal Pengajian
Kod dan Nama Kertas
Jenis Ujian
Markah (Wajaran)
Masa
Pentadbiran
Penggal Pertama
946/1 Pengajian Perniagaan 1
Ujian Bertulis Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan
100 (25%) 50 50
1½ jam
Pentaksiran berpusat
Penggal Kedua
946/2 Pengajian Perniagaan 2
Ujian Bertulis Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan
100 (25%) 50 50
1½ jam
Pentaksiran berpusat
Penggal Ketiga
946/3 Pengajian Perniagaan 3
Ujian Bertulis Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan
100 (25%) 50 50
1½ jam
Pentaksiran berpusat
29
Nota: Untuk menentukan gred akhir, wajaran bagi ujian bertulis ialah 75% dan bagi kerja kursus 25%.
Penggal Pengajian
Kod dan Nama Kertas
Jenis Ujian
Markah (Wajaran)
Masa
Pentadbiran
Penggal Ketiga
946/4 Pengajian Perniagaan 4
Kerja Kursus (Kerja Projek) Tugasan adalah berdasarkan tajuk 1 hingga 13.
100 (25%)
Sepanjang penggal ketiga
Pentaksiran berasaskan sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan
Pentaksiran oleh pemeriksa yang dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu
30
Pemerihalan Gred Gred A Calon menunjukkan pengetahuan yang lengkap, tepat, dan sempurna terhadap isi dan fakta bagi sesuatu topik. Calon menjelaskan konsep, istilah dan huraian dengan tepat dan terang. Calon menghubung kait atau mengaplikasikan konsep secara tepat, bersesuaian dengan keadaan atau situasi sebenar. Calon membuat keputusan yang tepat, secara jelas, dan sistematik, dengan menggunakan kaedah saintifik, rasional dan logikal. Gred C Calon menunjukkan pengetahuan yang asas dan tepat terhadap isi dan fakta bagi sesuatu topik. Calon menjelaskan konsep, istilah dan huraian dengan terhad. Calon menghubung kait atau mengaplikasikan konsep secara terbatas, kurang bersesuaian dengan keadaan atau situasi sebenar. Calon membuat keputusan secara terbatas, kurang jelas, hanya menggunakan rasional dan logikal.
31
Glosari
Bil.
Istilah
Huraian istilah
1
Atribut produk
Ciri-ciri produk sama ada fizikal atau pun psikologikal.
2
Lini produk
Barisan produk yang ditawarkan oleh organisasi, yang mempunyai ciri yang serupa.
3
Pemilik taruh
Sila rujuk pihak berkepentingan.
4
Pihak berkepentingan
Pihak yang mendapat dan memberi kesan terhadap tindak tanduk organisasi.
5
Segmentasi
Pembahagian pasaran mengikut ciri-ciri pengguna.
6
Servis
Perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi.
7
Stres
Tindak balas psikologi dan fisiologi terhadap persekitaran.
8
Merekayasa
Menyusun semula proses dan aliran kerja.
9
Luwes
Fleksibel
10
Huluan
Perniagaan yang berperanan sebagai input kepada perniagaan seterusnya.
11
Hiliran
Perniagaan yang berperanan sebagai penyambung kepada pengeluar.
12
Massa
Pengeluaran secara pukal.
13
COLA
Cost of Living Allowances. Imbuhan khas yang dibayar oleh majikan bagi menampung kos sara hidup.
14
ICT
Information and Communications Technology. Teknologi elektronik yang memudahkan perhubungan dan pemprosesan maklumat.
15
AFTA
Asean Free Trade Area. Pakatan perdagangan bebas antara negara-negara dalam ASEAN.
16
PDCA
Plan, Do, Check, Action. Satu proses untuk melaksanakan kawalan kualiti.
17
BCG
Boston Consulting Group Matrix. Satu kaedah pemetaan perniagaan berdasarkan kepada kadar pertumbuhan industri dan syer pasaran syarikat. Kaedah ini diolah oleh kumpulan perunding Boston Consulting Group.
18
IMC
Integrated Marketing Communication. Strategi pemasaran yang memberi fokus terhadap kepentingan kelompok pelanggan tertentu bagi memaksimumkan impak promosi.
32
Bil.
Istilah
Huraian istilah
19
Gharar
Prinsip syariah yang merujuk kepada tindakan yang berasaskan kepada sesuatu yang tidak pasti.
20
Maisir
Prinsip syariah yang merujuk kepada tindakan yang berasaskan kepada sesuatu yang mempunyai unsur spekulasi atau perjudian.
21
NAFTA
North America Free Trade Agreement. Perjanjian perdagangan bebas antara Kanada, Amerika Syarikat dan Mexico.
22
EU
European Union. Kesatuan negara-negara Eropah.
23
APEC
Asia Pacific Economic Caucus. Kesatuan negara-negara Asia Pasifik.
24
WTO
World Trade Organisation. Pakatan negara-negara sedunia berkaitan dengan perdagangan, ekonomi, sosial, dan alam sekitar.
25
IMT-GT
Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan segi tiga yang melibatkan negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.
26
IMS-GT
Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan segi tiga yang melibatkan negara Indonesia, Malaysia dan Singapura.
27
BIMP-EAGA
Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan yang melibatkan negara Brunei,Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
28
FOMCA
Federation of Malaysian Consumers Associations. Gabungan persatuan-persatuan pengguna di Malaysia.
33
Senarai Rujukan 1. Abu Bakar Hamed, 2005. Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. Sintok: Universiti Utara Malaysia. 2. Covey, S.R., 1993. The Seven Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic. New York: Simon & Schuster. Terjemahan oleh Adibah Amin. 3. Philip, Gary Armstrong, dan Kotler, 2011. Marketing An Introduction. Edisi ke-10. One Lake Street, New Jersey: Pearson Education, Inc. Prentice-Hall, Engelwood Cliffs. 4. Goh Chen Chuan, 1996. Company Directors. (Malaysia & Singapore): Leeds Publication. 5. Griffin, R.W., 1993. Management. Edisi ke-4. Boston: Houghton Miflin Company. 6. Griffin, R.W. dan Ebert, R.J., 1996. Business. Edisi ke-4. New Jersey: Prentice-Hall, Engelwood Cliffs. 7. Koontz Harold dan Weihrich Heinz. 1995. Pengurusan, Penterjemahan Mohd Salmi Mohd, Siti Nadrah Sheikh Omar. Singapore: McGraw-Hill Book Company. 8. Maimunah Aminuddin, 1992. Human Resource Management. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 9. Moha Asri A., 1997. Industri Kecil di Malaysia: Prospek dan Pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 10. Nor Khalidah Abu dan Yusniza Kamarulzaman, 2009. Principles of Marketing. Kuala Lumpur: Oxford Fajar. 11. Peery, N.S., 1995. Business, Government and Society. New Jersey: Prentice-Hall, Engelwood Cliffs. 12. Kotler Philip dan Gary Armstrong, 1996. Principles of Marketing. Edisi ke-7. New Jersey: Prentice-Hall, Engelwood Cliffs. 13. Kotler Philip, 2009. Principles of Marketing: A Global Perspective. Singapore: Prentice-Hall. 14. Rahmah Ismail (pnyt.), 1995. Industri Kecil Malaysia: Isu Pembiayaan, Teknologi dan Pemasaran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 15. Daft Richard L., 2008. The New Era of Management. Edisi ke-8. South Western: Thomson. 16. Kerin Roger A., 2009. Marketing in Asia. Edisi ke-9. Boston: McGraw-Hill Book Company. 17. Rosli Mahmood dan Azrain Nasyrah Mustapa, 2010. Prinsip-prinsip Keusahawanan, Pendekatan Gunaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 18. Sabri Haji Hussin, 2010. Pengurusan Perniagaan, Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 19. Saiful B.S. et al., 1995. Asas Pengurusan Kewangan. Shah Alam: Fajar Bakti. 20. Shaikh M. Noor Alam S.M. Hussain, 1995. Undang-undang Komersil Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
34
21. William C.F., Davis K., dan James E., 1995. Post/Business Society. McGraw-Hill Book Company. 22. Akta Syarikat 1965 (Pindaan 1992) – (Akta 125). 23. Akta Pekerjaan 1955 (Pindaan 1980). 24. Akta Sewa Beli 1967. 25. Akta Perkongsian 1961 (Pindaan 1974). 26. Akta Kontrak 1950. 27. Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980). 28 Akta Kesatuan Sekerja 1967 (Pindaan 1980). 29. Akta KWSP 1951 (Pindaan 1982) – (Akta 272). 30. Akta Keselamatan Sosial 1969 (Pindaan 1980). 31. Akta Kualiti dan Alam Sekeliling 1974 – (Akta 127). 32. Akta Hak Cipta 1987 (Pindaan 1990) – (Akta 332). 33. Akta Pencegahan Rasuah 1997.
35
KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1 (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberi dalam tanda [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 946/1
36
Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Dengan menggunakan contoh industri minyak kelapa sawit, jelaskan bagaimana proses tambah nilai berlaku. [6] (b) Jelaskan maksud perniagaan tahap tertiar dan huraikan dua contoh perniagaan tersebut. [4] (c) Jelaskan tiga jenis pengeluaran. [6] (d) Jelaskan sistem pembuatan luwes dan huraikan tiga kebaikan penggunaan sistem tersebut. [5] (e) Jelaskan perbezaan antara pemasaran dan jualan dari aspek aktiviti dan objektif. [4] (f) Jelaskan maksud kelebaran campuran dan kedalaman campuran bagi sesuatu produk. Berikan contoh yang sesuai. [6] (g) Nyatakan tiga penggunaan dana mengikut keperluan jangka masa panjang dan bagi setiap satu jelaskan kaedah pembiayaan yang sesuai. [6] (h) Huraikan lima prinsip takaful. [5] (i) Huraikan empat jenis ujian yang digunakan dalam pemilihan pekerja. [4] (j) Jelaskan dua skim kemudahan penamatan perkhidmatan secara wajib dan secara sukarela. [4]
946/1
37
Bahagian B [50 markah] 2 (a) Proton Holdings Berhad (Proton) merupakan sebuah syarikat awam tersenarai yang mana aktiviti utama perniagaannya ialah mengeluarkan kereta penumpang. Proton mempunyai kilang membuat kereta di Shah Alam dan di Perak. Pada bulan Mei 2006 Proton telah mengumumkan kemerosotan keuntungan syarikat bagi tahun kewangan berakhir bulan Mac 2006 kepada RM46.73 juta berbanding dengan keuntungan RM442.44 juta pada tahun 2005. Mengikut laporan kemerosotan keuntungan adalah disebabkan oleh kejatuhan hasil jualan, peningkatan dalam peruntukan hutang lapuk dan stok lama, kenaikan kos promosi dan kos komponen kereta. Bagi mengatasi cabaran perniagaan masa depan Proton telah mengambil beberapa langkah strategik. Antaranya ialah mengadakan pakatan atau usaha sama dengan syarikat pengeluar kereta utama dan terkemuka antarabangsa seperti Mitsubishi Motors Corp.(Jepun), PSA Peugeot-Citreon (Perancis), dan Volkswagen AG (Jerman). Usaha sama dengan PSA Peugeot-Citreon ialah dalam pembangunan platform kenderaan dan bekalan komponen kenderaan. Sementara usaha sama dengan Volkswagen AG pula ialah bekalan produk dan komponen kepada Proton. Pada bulan Februari pula Proton telah memeterai perjanjian dengan Mitsubishi Motors untuk membina kenderaan Proton baru, membekal komponen, dan memberikan sokongan teknikal bagi kejuruteraan pengeluaran dan kawalan mutu. Proton juga telah melaksanakan tindakan mengawal kos. Selain itu Proton bercadang membuat penambahbaikan rupa (facelift) bagi model-model sedia ada di samping memperkenalkan beberapa model baru pada tahun 2008. Proton juga akan memperkenalkan model gantian Satria sebagai langkah strategik untuk meningkatkan jualan keretanya. Sungguhpun demikian Proton merasa bimbang tentang kadar jualan keretanya pada masa depan memandangkan kesan persekitaran yang telah dan sedang berlaku menunjukkan kejatuhan jualan kereta seluruh negara sebanyak 9% pada tahun 2005. Proton menjangkakan industri kenderaan penumpang akan menghadapi kesukaran oleh kerana bank mengenakan kredit yang ketat dan kenaikan kadar faedah. Di samping itu harga petrol dan juga tarif elektrik juga telah meningkat antara 12% hingga 18%. Negeri Perak pula akan menaikkan tarif penggunaan air sebanyak 15%. (Sumber: Business Times, NST 31/5/2006, ms. 35/46; The Star, 31/5/2006, ms. N16). (i) Jelaskan faktor-faktor yang menjejaskan keuntungan Proton. [10] (ii) Berdasarkan kes di atas jelaskan bagaimana faktor-faktor persekitaran umum mempengaruhi prestasi perniagaan Proton. [10] (iii) Bincangkan bagaimana langkah-langkah strategik yang diambil oleh Proton akan dapat membantu memperbaiki prestasinya pada masa depan. [15] (b) Dengan menggunakan gambar rajah, huraikan proses kawalan kualiti dalam pengeluaran. [15]
946/1
38
KERTAS SOALAN CONTOH 946/2 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberi dalam tanda [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 946/2
39
Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan 1 (a) Jelaskan tiga peranan pengurus sebagai komunikator. [6] (b) Bezakan jenis perancangan taktikal dan perancangan operasi. [4] (c) Jelaskan tiga kegunaan carta organisasi. [6] (d) Huraikan empat ciri kawalan yang berkesan. [4] (e) Ali membuat tawaran untuk menjual keretanya kepada Ahmad secara tunai dengan harga RM60 000. Nilai pasaran kereta itu ialah RM40 000. Ahmad bersetuju membeli kereta itu. Berdasarkan senario ini, terangkan tiga elemen balasan mengikut undang-undang kontrak. [6] (f) Huraikan empat syarat tersirat di bawah perjanjian penjualan barangan mengikut Akta Jualan Barang-Barang 1957. [4] (g) Jelaskan tiga teknik mendengar secara aktif bagi mencapai matlamat komunikasi berkesan. [6] (h) Jelaskan empat peranan komunikasi dalam e-dagang. [4] (i) Data yang berikut menunjukkan jumlah unit jualan mingguan yang dibuat oleh dua orang jurujual bagi lima minggu berturut-turut. Hitung min jualan dan sisihan piawai jualan bagi setiap jurujual dan nyatakan jurujual manakah yang lebih tekal. [4]
Jurujual
Minggu
1
2
3
4
5
A
96
82
72
60
90
B
84
87
64
60
65
(j) Huraikan tiga ciri dan tiga kegunaan analisis tulang ikan sebagai alat membuat keputusan. [6]
946/2
40
Bahagian B [50 markah] 2 (a) Seorang graduan, baru bertugas sebagai pegawai pemasaran. Dalam tempoh percubaan, beliau gagal mencapai sasaran jualan. Beliau telah diarahkan oleh pengurus pemasaran untuk meningkatkan jualan seberapa banyak yang boleh. Di samping itu, Pengurus Besar telah mengarahkan beliau untuk memberi kursus asas perakaunan kepada kerani kewangan. Beliau menghadapi masalah kerana pasukan jurujualnya tiada pengalaman dalam melaksanakan jualan di samping beliau sendiri tiada pengalaman dalam memberi kursus. Syarikat tidak menyediakan kenderaan kepada beliau dan pasukan jurujualnya untuk menjalankan tugas. Setiap kali beliau hendak keluar, beliau mesti mendapatkan kebenaran daripada pengurus pemasaran. Situasi ini menyebabkan beliau amat tertekan. (i) Kenal pasti dan huraikan tiga punca stres pegawai pemasaran tersebut. [10] (ii) Bincangkan bagaimana untuk mengurangkan stres yang dihadapi oleh pegawai pemasaran itu. [15] (b) Selepas mendapat ijazah, Encik Ahmad memulakan kerjayanya sebagai penyelia di sebuah syarikat pengeluaran alat komputer. Selepas lapan tahun, beliau dinaikkan pangkat kepada pengurus jabatan pengeluaran. Sepuluh tahun kemudian, beliau telah dilantik menjadi pengarah urusan syarikat berkenaan. (i) Huraikan keperluan kemahiran utama bagi setiap peringkat kerjaya Encik Ahmad. [15] (ii) Jelaskan jenis perancangan yang sesuai dibuat bagi setiap peringkat kerjaya Encik Ahmad. [10] 946/2
41
KERTAS SOALAN CONTOH 946/3 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 3 (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberi dalam tanda [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 946/3
42
Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan 1 (a) Jelaskan maksud kreativiti dan senaraikan empat ciri usahawan yang boleh menghasilkan sesuatu yang bersifat kreatif. [6] (b) Jelaskan tiga sumber idea baru untuk memulakan perniagaan. [6] (c) Berikan empat kebaikan mengambil alih perniagaan sedia ada. [4] (d) Jelaskan bagaimana pemindahan teknologi automobil ke Malaysia berlaku melalui pengambilalihan syarikat pengeluar kereta Lotus U.K oleh Proton. [6] (e) Huraikan dua bentuk struktur organisasi bagi sesebuah syarikat multinasional. [4] (f) Jelaskan empat pihak yang memerlukan rancangan perniagaan. [4] (g) Jelaskan tiga instrumen pembiayaan yang digunakan untuk menjelaskan bayaran perdagangan antarabangsa. [6] (h) Jelaskan maksud tarif dalam konteks perlindungan perniagaan dan berikan dua jenis tarif yang berkenaan. [4] (i) Terangkan maksud etika kerja, dan nyatakan dua contoh etika kerja dalam profesion perubatan. [4] (j) Jelaskan tiga sebab organisasi perniagaan mengamalkan tanggungjawab sosial. [6]
946/3
43
Bahagian B [50 markah] 2 (a) International Business Machines Corporation (IBM) menyediakan penyelesaian-penyelesaian urusniaga kepada pelanggan melalui penggunaan teknologi maklumat yang maju seperti komputer, perisian-perisian dan sistem pengurusan maklumat. IBM mengguna laman web syarikat untuk memberitahu semua pihak berkepentingan tentang aktiviti-aktiviti firma dalam tanggungjawab sosialnya. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan dalam aktiviti tersebut. Dengan cara ini maklumat tentang kegiatan tanggungjawab sosial IBM adalah lebih fokus dan teratur. Sejak sepuluh tahun yang lepas, IBM adalah satu daripada penyumbang korporat utama dari segi wang tunai, peralatan dan tenaga manusia kepada organisasi yang bukan bermotif keuntungan dan institusi pendidikan di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia. Fokus utama IBM ialah membantu manusia menggunakan teknologi maklumat untuk memperbaiki kualiti hidup mereka bagi diri mereka dan masyarakat. Teknologi ini mempunyai potensi untuk membantu organisasi menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik, mengurus kos, memaksimumkan keberkesanan dan melaksanakan program-program baru yang lebih menguja. Komitmen syarikat tertumpu kepada banyak bidang, termasuklah pendidikan, kesenian dan kebudayaan, dan alam sekitar. Selain itu aktiviti syarikat juga tertumpu kepada latihan orang dewasa, pembangunan tenaga kerja, membantu komuniti yang kurang mampu, dan program sukarela pekerja. Mesej keseluruhan adalah jelas, iaitu IBM berusaha untuk menjadi warga korporat yang bertanggungjawab kepada masyarakat di mana ia menjalankan perniagaannya. (i) Nyatakan pihak berkepentingan terhadap IBM dan bincangkan tanggungjawab sosial pengurus IBM terhadap setiap pihak berkepentingan tersebut. [15] (ii) Bagaimanakah pihak berkepentingan boleh memberi kesan kepada kejayaan IBM? [10] (iii) Bincangkan tindakan IBM dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya. [15] (b) Huraikan lima hak pengguna. [10] 946/3
44
KERTAS SOALAN CONTOH 946/4 STPM
PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 4 KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Kertas ini mengandungi Arahan Kerja Kursus. Anda dikehendaki membaca arahan yang diberikan dengan teliti sebelum memulakan projek pengaplikasian pengajian perniagaan anda. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/4
45
Calon dikehendaki menyiapkan kerja projek ini. Di bawah ini disenaraikan 3 jenis perniagaan. Pilih salah satu jenis perniagaan dan dapatkan maklumat tentang pengurusan organisasi, produk, pemasaran, operasi, dan kewangan perniagaan tersebut daripada sumber-sumber yang berkaitan. (i) Perniagaan menjual basikal (ii) Restoran makanan laut (iii) Agensi pelancongan Calon diminta mengumpul, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis, dan membuat ulasan berkaitan maklumat tersebut. Calon perlu mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada mata pelajaran ini kepada organisasi perniagaan berkenaan. Berdasarkan arahan yang telah diberi, calon dikehendaki: (i) Menjelaskan dengan ringkas kaedah memperoleh data dan maklumat. (ii) Menjelaskan jenis pengeluaran dan susun atur organisasi perniagaan berkenaan yang telah dipilih pada awal semester. Calon juga dikehendaki membincangkan faktor-faktor pemilihan lokasi organisasi perniagaan serta pendekatan kawalan kualiti dan alat-alat kawalan inventori yang digunakan. (iii) Menjelaskan campuran pemasaran yang digunakan. (iv) Menyediakan penyata kewangan organisasi dan membincangkan sumber pembiayaan yang sesuai untuk mengembangkan perniagaan. (v) Melampirkan maklumat yang relevan dengan jawapan yang diberikan.
946/4

3 comments:

 1. TESTIMONI CARA I GOT PINJAMAN SAYA DARIPADA SYARIKAT PINJAMAN TULEN
  Hello semua orang, Nama saya Puan Blessing Tome dan saya sedang bercakap sebagai orang yang paling gembira di dunia yang luas keseluruhan hari ini dan saya memberitahu diri saya bahawa mana-mana pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari keadaan miskin kami, saya akan memberitahu nama kepada dunia liar keseluruhan dan saya amat gembira untuk mengatakan bahawa keluarga saya kembali untuk baik kerana saya adalah memerlukan pinjaman sebanyak $ 100,000 USD untuk memulakan hidup saya seluruh kerana saya adalah seorang ibu tunggal dengan 4 anak-anak dan seluruh dunia seolah-olah seperti ia telah tergantung di saya sehingga saya bertemu dengan ALLAH menghantar pemberi pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, pemberi pinjaman ALLAH takut, Encik Chaney terlepas begitu dia adalah Tuhan Penyelamat dihantar untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada mulanya saya fikir ia tidak akan menjadi mungkin sehingga saya telah menerima pinjaman saya sebanyak $ 100,000 USD pada 10 / Jan / 2016, saya dijemput-Nya kepada keluarga mendapatkan-bersama-sama parti saya yang dia tidak berkurangan dan saya akan menasihati mana-mana orang yang memerlukan tulen pinjaman untuk hubungi En scot Chaney melalui e-mel (uniqueloanlenders02@gmail.com) kerana dia adalah pemahaman yang paling dan pemberi pinjaman baik hati.

  ReplyDelete
 2. Halo Setiap Satu, nama saya wanita Jane alice dari Indonesia, dan saya bekerja dengan bersatu bangsa kompensasi, dan kami telah mendengar dan juga membuat pinjaman dari perusahaan pinjaman, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak lender kredit palsu di sini di internet dan beberapa dari mereka adalah asli dan nyata, aku ingin meluncur kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pemberi pinjaman dan Pinjaman nyata genue telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, setelah saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internt, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran, isurance, pajak, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapatkan saya pinjaman. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah scammed kali uang tanpa mendapatkan pinjaman dari perusahaan mereka sehingga saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari online genue kredit pemberi pinjaman yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman saya yang baru-baru mendapat pinjaman online, kita membahas kesimpulan kita tentang masalah dan dia bercerita tentang seorang wanita yang disebut Mr Dangote yang merupakan CEO dari Dangote Pinjaman Perusahaan. Jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman (Rp400,000,000) dengan tingkat bunga rendah 1,5%, tidak merawat usia saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya ingin menggunakan uang itu untuk membangun bisnis dan pinjaman saya disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan pada transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pendaftaran pinjaman, sudah disimpan ke bank dan mimpi saya datang melalui. Jadi saya ingin saran yang membutuhkan genue panggilan pinjaman cepat sekarang email di Dangotegrouploandepartment@gmail.com. dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga dapat menghubungi saya di ladyjanealice@gmail.com hari yang indah lebih info..

  ReplyDelete
 3. Saya Widya Okta, saya ingin memberi keterangan kerja yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada bangsaku yang sedang mencari untuk pinjaman di Asia dan bahagian lain perkataan, kerana ekonomi yang buruk di beberapa negara. Adakah mereka sesiapa yang mencari pinjaman di antara kamu? Kemudian, anda perlu berhati-hati kerana banyak syarikat pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih tulen sekali dalam syarikat pinjaman palsu. Saya telah menjadi mangsa yang 6 kredit peminjam penipuan, saya hilang begitu banyak wang kerana saya mendapatkan pinjaman daripada syarikat mereka. Saya hampir mati dalam proses kerana saya ditahan oleh rakyat hutang saya sendiri, sebelum i adalah pembebasan dari penjara dan seorang kawan saya yang saya menerangkan keadaan saya kemudian memperkenalkan saya kepada sebuah syarikat pinjaman reliabl yang SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya Rp900,000,000 dari SANDRAOVIALOANFIRM sangat mudah dalam tempoh 24 jam yang i digunakan, Jadi saya membuat keputusan untuk berkongsi kerja yang baik dari Allah melalui SANDRAOVIALOANFIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat anda jika anda memerlukan pinjaman anda lebih baik hubungan SANDRAOVIALOANFIRM. menghubungi mereka melalui e-mel:. (Sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda juga boleh menghubungi saya melalui e-mel saya di (widyaokta750@gmail.com) jika anda mendapati sukar atau mahu prosedur untuk mendapatkan pinjaman.

  ReplyDelete

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...