buy now

Monday, February 13, 2012

sukatan pelajaran pengajian perniagaan

Klik untuk dapat extra income SEKARANG!! dijamin mudah!
PENGAJIAN PERNIAGAAN
Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh
Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”
3
PRAKATA Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1999. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan STPM ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati tiga komponen utama yang melengkapkan bidang ini, iaitu (i) prinsip perniagaan itu sendiri termasuk aspek-aspek penting berkaitan perniagaan di Malaysia, (ii) prinsip pengurusan, dan (iii) asas keusahawanan. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut penggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dato‟ Dr. Muhamad bin Muda dari Universiti Sains Islam Malaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dari Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Teknik dan Vokasional, dan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Pengajian Perniagaan. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya. OMAR BIN ABU BAKAR Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia
4
KANDUNGAN
Sukatan Pelajaran 946 Pengajian Perniagaan
Halaman Matlamat 1 Objektif 1 Kandungan Penggal Pertama 2 12 Penggal Kedua 13 19 Penggal Ketiga 20 25 Kerja Kursus – Kerja Projek 26 Skim Pentaksiran 27 29 Pemerihalan Prestasi 30 Glosari 31 32 Senarai Rujukan 33 34 Kertas Soalan Contoh Kertas 1 35 37 Kertas 2 38 40 Kertas 3 41 43 Kertas 4 44 45
1
SUKATAN PELAJARAN
946 PENGAJIAN PERNIAGAAN
Matlamat
Sukatan pelajaran ini bertujuan memperkenal dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam pengajian perniagaan bagi membolehkan pelajar/calon meneruskan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi atau ke peringkat kelayakan profesional, dan menceburi kerjaya dalam bidang pengurusan, perniagaan atau keusahawanan. Objektif Objektif sukatan pelajaran adalah untuk membolehkan pelajar/calon (a) memahami dan menghayati bidang perniagaan dan pengurusan serta peranan dan sumbangannya terhadap masyarakat dan negara; (b) memahami fungsi perniagaan yang merangkumi bidang pengurusan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; (c) mengurus dan menyelesaikan masalah perniagaan berkaitan dengan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; (d) memahami dan menghayati peranan, fungsi, dan tugas pengurusan dalam organisasi perniagaan; (e) memahami dan menghayati peraturan dan keperluan pengurusan perniagaan; (f) membina kemahiran menganalisis dan menyelesaikan masalah perniagaan; (g) membina kemahiran berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan dengan berkesan; (h) memahami dan menghayati bidang keusahawanan; (i) membina kemahiran untuk menceburi bidang keusahawanan; (j) memahami dan menghayati peranan perniagaan dalam pasaran antarabangsa; (k) memahami dan menghayati etika dan tanggungjawab sosial perniagaan.
2
Penggal Pertama
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
A: PERNIAGAAN
1 Perniagaan dan Persekitarannya
24
1.1 Pengenalan kepada perniagaan
6
Calon seharusnya dapat:
1.1.1 Perniagaan dan bukan perniagaan
(a) mentakrifkan maksud perniagaan; (b) membandingkan organisasi yang bermotifkan untung (perniagaan) dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung;
1.1.2 Perniagaan dan untung
(c) menjelaskan kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan;
1.1.3 Peranan perniagaan
(d) membincangkan peranan perniagaan terhadap pengguna, masyarakat, ekonomi, dan negara;
1.1.4 Faktor pengeluaran
(e) menjelaskan faktor pengeluaran meliputi bahan mentah, modal, modal insan, teknologi, dan keusahawanan;
1.1.5 Proses perniagaan
(f) menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan yang meliputi input, proses tambah nilai, output, pemasaran, dan untung/rugi;
1.1.6 Cabaran perniagaan
(g) menerangkan perkembangan perniagaan masa kini dan cabaran-cabarannya termasuk perubahan faktor persekitaran.
1.2 Persekitaran perniagaan
6
Calon seharusnya dapat:
1.2.1 Persekitaran umum
(a) menjelaskan jenis-jenis persekitaran perniagaan yang merangkumi persekitaran umum dan persekitaran tugas (pihak berkepentingan atau pemilik taruh) dan hubung kait antara kedua-duanya;
1.2.2 Persekitaran tugas
(b) menjelaskan faktor-faktor persekitaran umum yang merangkumi ekonomi, persaingan dan jaringan, sosiobudaya, politik dan perundangan, teknologi, prasarana, dan antarabangsa;
(c) membincangkan pengaruh persekitaran umum dan persekitaran tugas terhadap perniagaan;
(d) menjelaskan tanggungjawab perniagaan kepada pihak berkepentingan, termasuklah pelanggan, pembekal, pembiaya, pemodal/pelabur, pesaing, kerajaan, pekerja, dan masyarakat.
3
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
1.3 Entiti dan aktiviti perniagaan
12
Calon seharusnya dapat:
1.3.1 Jenis pemilikan entiti perniagaan
(a) menjelaskan organisasi perniagaan berdasarkan pemilikan, aktiviti, sektor, dan tahap perniagaan;
(b) membincangkan pemilikan organisasi perniagaan yang merangkumi pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat, koperasi, dan mengaitkannya dengan undang-undang yang berkaitan;
(c) menjelaskan langkah-langkah penubuhan organisasi tersebut;
1.3.2 Aktiviti perniagaan
(d) membandingkan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan perkhidmatan;
(e) menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran seperti ekstraktif, barangan pengguna (konsumer), barangan industri, pembuatan, pemasangan, dan seumpamanya;
(f) menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan seperti peruncitan, pemborongan, kewangan, profesional, perhotelan, pendidikan, dan seumpamanya;
1.3.3 Sektor perniagaan
(g) membincangkan peranan sektor industri seperti swasta, awam, dan badan berkanun dalam perkembangan perniagaan;
1.3.4 Tahap perniagaan
(h) menjelaskan tahap-tahap perniagaan dari perspektif berikut: (i) Primer, sekunder, dan tertiar (ii) Huluan dan hiliran (iii) Domestik dan antarabangsa
2 Pengeluaran
24
2.1 Skop dan Proses Pengeluaran
4
Calon seharusnya dapat:
2.1.1 Peranan
(a) mentakrifkan pengeluaran/operasi (termasuk servis) dan peranannya;
2.1.2 Evolusi
(b) menjelaskan evolusi pengeluaran bermula dengan revolusi industri, pendekatan saintifik, hubungan manusia, penyelidikan operasi, kualiti, globalisasi, dan revolusi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT);
2.1.3 Cabaran
(c) menghuraikan cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran;
4
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
2.1.4 Perkaitan dengan jabatan lain
(d) menjelaskan hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, kewangan, dan sumber manusia;
2.1.5 Proses pengeluaran
(e) menjelaskan proses pengeluaran merangkumi input, proses transformasi, dan output; (f) menjelaskan sistem dan subsistem pengeluaran.
2.2 Perancangan Pengeluaran
4
Calon seharusnya dapat:
2.2.1 Reka bentuk pengeluaran
(a) menjelaskan reka bentuk pengeluaran merangkumi simplification, standardization dan modular;
2.2.2 Jenis-jenis pengeluaran
(b) menjelaskan jenis pengeluaran mengikut tempahan, secara massa, dan secara berkelompok;
2.2.3 Susun atur proses pengeluaran
(c) menjelaskan objektif susun atur dan jenis-jenis susun atur secara tetap, proses, produk, dan selular;
2.2.4 Lokasi kilang
(d) menjelaskan objektif pemilihan lokasi kilang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi.
2.3 Kawalan kualiti
6
Calon seharusnya dapat:
2.3.1 Konsep dan proses kawalan kualiti
(a) menjelaskan maksud kawalan kualiti, kepentingannya, dan proses (rancang, buat, semak, dan tindakan - PDCA);
2.3.2 Kaedah pemeriksaan
(b) menghuraikan kaedah pemeriksaan termasuklah pemeriksaan menyeluruh dan pelan pensampelan;
2.3.3 Alat kawalan kualiti
(c) menghuraikan alat kawalan kualiti iaitu kawalan proses secara statistik (statistical process control), analisis nilai tambah, carta kawalan, kajian kualiti/kos, pasukan penambahbaikan kualiti, dan penanda aras (benchmarking);
2.3.4 Pendekatan kawalan kualiti
(d) membincangkan pendekatan kawalan kualiti iaitu kawalan input, kawalan proses, dan kawalan output.
2.4 Kawalan inventori
4
Calon seharusnya dapat:
2.4.1 Jenis-jenis inventori
(a) menjelaskan maksud kawalan inventori, sistem, dan kepentingannya;
(b) menjelaskan jenis-jenis inventori iaitu bahan mentah, kerja dalam proses, dan produk siap;
5
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
2.4.2 Alat/kaedah kawalan inventori
(c) mengenalpasti alat-alat kawalan inventori; (d) mengaplikasikan kaedah kuantiti pesanan ekonomi [Economic order quantity (EOQ)], dan titik pesanan semula [Reorder point (ROP)]; (e) menghuraikan konsep/kaedah tepat pada masa [Just-in-Time (JIT)].
2.5 Isu-isu pengurusan pengeluaran moden
6
Calon seharusnya dapat:
2.5.1 Standard pengeluaran
(a) menjelaskan maksud standard pengeluaran dan International Organisation for Standardisation (ISO);
(b) menjelaskan jenis-jenis standard ISO, tujuan, dan kriterianya;
2.5.2 Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM)
(c) menjelaskan maksud pengurusan kualiti menyeluruh dan prinsip-prinsipnya;
2.5.3 Konsep-konsep sistem pengeluaran
(d) menghuraikan konsep-konsep dalam sistem pengeluaran. (i) Merekayasa (reengineering) (ii) Reka bentuk berbantu komputer [Computer-aided design (CAD)] dan Pembuatan berbantu komputer [Computer-aided manufacturing (CAM)] (iii) Pembuatan berbantu komputer bersepadu [Computer integrated manufacturing (CIM)] (iv) Sistem pembuatan luwes
3 Pemasaran
24
3.1 Pendekatan pemasaran
4
Calon seharusnya dapat:
3.1.1 Orientasi pengurusan pemasaran
(a) mentakrifkan pemasaran dan menjelaskan kepentingannya;
3.1.2 Proses pemasaran
(b) menjelaskan pendekatan pemasaran termasuk pengeluaran, produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran kemasyarakatan;
(c) menjelaskan proses pemasaran yang merangkumi menilai peluang-peluang pemasaran, memilih sasaran pasaran, membina campuran pemasaran, dan mengurus usaha pemasaran;
6
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
3.1.3 Pendekatan strategik
(d) membincangkan pendekatan strategi pemasaran meliputi;
(i) analisis portfolio perniagaan (Matriks BCG) (ii) analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (SWOT)
(e) menentukan strategi dan objektif pemasaran (penembusan pasaran, pembangunan pasaran, pembangunan produk, pempelbagaian);
(f) menentukan sasaran pasaran dan campuran pemasaran, dan pelaksanaan serta penilaiannya.
3.2 Gelagat pengguna
6
Calon seharusnya dapat:
3.2.1 Model gelagat pengguna
(a) menjelaskan rangsangan pemasaran dan persekitaran, kotak hitam pembeli, dan respons pembeli;
3.2.2 Jenis-jenis keputusan pembelian
(b) membincangkan faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna termasuklah budaya, sosial, individu, psikologi, dan situasi;
(i) Proses pembelian produk pengguna
(c) menjelaskan proses keputusan pembelian produk pengguna yang merangkumi mengenal pasti keperluan, mencari maklumat, menilai alternatif, membuat keputusan pembelian, dan gelagat selepas pembelian;
(ii) Proses pembelian produk baru
(d) menjelaskan proses pembelian produk baru merangkumi menyedari, meminati, menilai, mencuba, dan menerima;
(iii) Proses pembelian produk industri
(e) menjelaskan proses pembelian produk industri merangkumi mengenal pasti masalah, mengenal pasti keperluan organisasi, menentukan spesifikasi produk, mencari pembekal, membuka tender, memilih pembekal, memesan produk, dan menilai prestasi pembekal.
3.3 Penyelidikan pemasaran
2
Calon seharusnya dapat:
(a) menjelaskan kepentingan penyelidikan pemasaran; (b) menerangkan langkah-langkah penyelidikan pemasaran yang merangkumi mengenal pasti masalah dan menetapkan objektif, membentuk rancangan penyelidikan, melaksanakan penyelidikan dan menganalisis data, dan menginterpretasikan dan melapor penemuan.
7
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
3.4 Segmentasi
4
Calon seharusnya dapat:
3.4.1 Segmentasi pasaran
(a) membincangkan asas-asas segmentasi pasaran merangkumi geografi, demografi, psikografi, dan gelagat pengguna/manfaat produk;
3.4.2 Sasaran pasaran
(b) menjelaskan strategi menyasarkan pasaran (market targeting) merangkumi pemasaran tidak dibezakan, pemasaran dibezakan, pemasaran tertumpu, dan pemasaran mikro;
3.4.3 Peletakan pasaran
(c) menjelaskan proses peletakan pasaran yang merangkumi menentukan pasaran sasaran (targeted market), menyesuaikan produk dengan pasaran, dan mengkomunikasikan ciri-ciri produk;
(d) menjelaskan strategi peletakan melalui pelbagai cara termasuklah atribut produk, manfaat, kekerapan penggunaan, pengguna, dan klasifikasi produk;
3.4.4 Perbezaan segmentasi, sasaran, peletakan pasaran
(e) membezakan segmentasi pasaran, sasaran pasaran, dan peletakan pasaran, dan menjelaskan kepentingannya.
3.5 Campuran pemasaran
8
Calon seharusnya dapat:
3.5.1 Produk
(a) mentakrifkan campuran pemasaran;
(b) mentakrifkan produk dan membandingkan produk fizikal dan produk perkhidmatan (servis);
(c) menghuraikan klasifikasi produk merangkumi produk pengguna dan produk perindustrian;
(d) menjelaskan atribut produk, penjenamaan, pembungkusan, pelabelan, dan khidmat sokongan;
(e) menjelaskan lini produk yang merangkumi kedalaman produk dan kelebaran produk;
(f) membincangkan kitaran hayat produk;
3.5.2 Pengedaran/ pengagihan
(g) menjelaskan saluran agihan produk;
(h) menghuraikan perantaraan dalam saluran agihan produk yang merangkumi pemborong, ejen, dan peruncit;
8
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
3.5.3 Penetapan harga
(i) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga;
(j) menjelaskan pendekatan penentuan harga secara umum berasaskan kos, nilai, dan persaingan;
(k) menjelaskan penentuan harga produk baru;
3.5.4 Promosi
(l) menjelaskan campuran promosi merangkumi pengiklanan, promosi jualan, publisiti, perhubungan awam, dan jualan bersemuka;
(m) menghuraikan konsep dan tujuan komunikasi pemasaran bersepadu (IMC).
4 Kewangan
24
4.1 Peranan dan objektif kewangan
4
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud pengurusan kewangan dan kepentingannya;
(b) menjelaskan peranan pengurus kewangan;
(c) menjelaskan peranan pengurusan kewangan dan kaitannya dengan bidang-bidang lain termasuklah pemasaran, pengeluaran, perakaunan, dan sumber manusia;
(d) menjelaskan objektif kewangan iaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham.
4.2 Penyata kewangan
4
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan;
(b) menganalisis penyata kewangan yang merangkumi penyata pendapatan, kunci kira-kira, dan penyata aliran tunai;
(c) menyediakan dan menaksir nisbah kewangan yang merangkumi nisbah kecairan, nisbah kecekapan, nisbah keberuntungan, nisbah penggearan, dan nisbah pasaran.
4.3 Sumber (pembiayaan) dan penggunaan dana
6
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa panjang termasuklah bon, ekuiti, dan saham keutamaan;
9
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(b) menjelaskan jenis sumber dana mengikut jangka masa pendek termasuk overdraf, pemfaktoran, penerimaan jurubank (BA), trust receipt, dan pinjaman berjangka; (c) menjelaskan jenis penggunaan dana mengikut keperluan semasa, jangka masa pendek dan jangka masa panjang.
4.4 Perancangan kewangan (bajet)
6
Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan bajet tunai;
(b) mengaplikasikan bajet tunai kepada peniaga.
4.5 Pengurusan risiko dan insurans
4
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif maksud pengurusan risiko dan kepentingannya;
(b) memahami jenis risiko;
(c) menjelaskan prinsip insurans termasuklah ganti rugi (termasuk subrogasi, caruman, dan limpah), doktrin punca terdekat, kepentingan boleh diinsuranskan, dan penuh percaya mutlak;
(d) menjelaskan prinsip takaful termasuklah kepatuhan syariah (gharar, maisir, riba‟, akad, jual beli), menanggung risiko bersama, tabarru’ (sedekah), dan simpanan atau pelaburan.
5 Sumber Manusia
24
5.1 Pengurusan sumber manusia
2
Calon seharusnya dapat:
5.1.1 Fungsi dan peranan pengurus sumber manusia
(a) mentakrifkan pengurusan sumber manusia dan menjelaskan kepentingannya; (b) menjelaskan fungsi pengurus sumber manusia; (c) membincangkan cabaran pengurusan sumber manusia;
5.1.2 Pengurusan sumber manusia strategik
(d) menjelaskan pengurusan sumber manusia strategik yang merangkumi menarik, membangun, dan mengekal sumber manusia.
10
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
5.2 Perancangan sumber manusia
8
Calon seharusnya dapat:
5.2.1 Proses perancangan sumber manusia
(a) menjelaskan maksud dan objektif perancangan sumber manusia; (b) menjelaskan proses perancangan sumber manusia yang meliputi analisis kerja (penghuraian kerja dan spesifikasi kerja), menentukan keperluan, dan memenuhi keperluan;
(c) menjelaskan analisis kerja yang merangkumi penghuraian dan spesifikasi kerja;
5.2.2 Penentuan keperluan sumber manusia
(d) menjelaskan kaedah menentukan keperluan sumber manusia termasuklah meramal sumber dalaman dan luaran; carta penggantian; dan inventori kemahiran;
(e) menghuraikan faktor-faktor penentuan keperluan sumber manusia termasuklah perubahan teknologi, perubahan sosioekonomi, pertumbuhan perniagaan, dan penamatan perkhidmatan;
5.2.3 Pengambilan sumber manusia
(f) menjelaskan proses pengambilan yang merangkumi menarik minat, pemilihan, penawaran kerja, dan induksi;
(i) merekrut
(g) menjelaskan tindakan menarik minat termasuklah iklan, hebahan umum, head-hunting, walk-in, dan lain-lain;
(ii) pemilihan
(h) menjelaskan aspek pemilihan yang merangkumi borang permohonan, semakan rujukan, temu duga, dan ujian;
(iii) penawaran kerja
(i) menjelaskan penawaran kerja meliputi syarat-syarat perkhidmatan;
(iv) induksi
(j) menjelaskan induksi yang merangkumi tujuan, kandungan program, dan masalah perlaksanaan.
5.3 Latihan dan pembangunan
2
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud latihan dan pembangunan serta peranan dan kepentingannya;
(b) menjelaskan jenis-jenis latihan yang dikendalikan dan menilai kebaikan dan kelemahannya.
11
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
5.4 Penilaian prestasi pekerja
4
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud penilaian prestasi serta menjelaskan peranan dan kepentingannya;
(b) menjelaskan kaedah-kaedah penilaian prestasi;
(c) menjelaskan ciri-ciri penilaian prestasi yang berkesan;
(d) membincangkan masalah dalam penilaian prestasi.
5.5 Pampasan
4
Calon seharusnya dapat:
(a) menjelaskan maksud pampasan, tujuan, dan kepentingannya;
(b) menjelaskan ganjaran merangkumi gaji, upah, dan elaun [elaun sara hidup (COLA), elaun khidmat awam, elaun perumahan dan sebagainya];
(c) menjelaskan faedah yang berbentuk wang dan bukan wang termasuklah insurans pekerja, caruman KWSP, kemudahan kesihatan, percutian, kemudahan pinjaman, tempat penjagaan kanak-kanak, keahlian badan profesional dan kelab, kemudahan kebajikan dan keselamatan pekerja, dan seumpamanya;
(d) menjelaskan penentu-penentu pampasan.
5.6 Tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan
2
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud disiplin dalam perjawatan; (b) menjelaskan proses tindakan disiplin yang merangkumi amaran lisan, amaran bertulis, surat tunjuk sebab, inkuiri, dan hukuman; (c) menjelaskan masalah dalam tindakan disiplin; (d) menjelaskan jenis-jenis hukuman berkaitan disiplin; (e) menjelaskan skim kemudahan penamatan perkhidmatan sama ada secara wajib, sukarela, atau diberhentikan (retrenchment).
12
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
5.7 Perhubungan industri
2
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan maksud perhubungan industri dan kepentingannya;
(b) menjelaskan fungsi, peranan, dan kepentingan kesatuan sekerja termasuklah Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) dan lain-lain;
(c) menjelaskan kaedah mengekalkan hubungan harmoni antara majikan dengan pekerja.
13
Penggal Kedua
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
B: PENGURUSAN
6 Pengurusan
42
6.1 Pengenalan kepada pengurusan
4
Calon seharusnya dapat:
6.1.1 Fungsi pengurusan
(a) mentakrifkan maksud pengurusan dan menjelaskan kepentingannya;
(b) menjelaskan fungsi pengurusan merangkumi perancangan, pengorganisasian, kepimpinan, dan pengawalan;
6.1.2 Konsep keberkesanan dan kecekapan
(c) membincangkan konsep keberkesanan dan kecekapan pengurusan;
6.1.3 Peranan pengurus
(d) menerangkan peranan pengurus dalam sesebuah organisasi mengikut Teori Mintzberg, iaitu antara perorangan (interpersonal), peranan bermaklumat (informational), dan pembuatan keputusan (decision making);
6.1.4 Pendekatan pemikiran pengurusan
(e) menjelaskan pendekatan-pendekatan pemikiran pengurusan, ciri-ciri dan pelopornya termasuklah Pendekatan Klasikal, Pendekatan Kemanusiaan/Gelagat, Pendekatan Sains Pengurusan/Kuantitatif, dan Pendekatan Moden/Kontemporari.
6.2 Kemahiran pengurusan
6
Calon seharusnya dapat:
6.2.1 Peringkat pengurusan
(a) menjelaskan kepentingan kemahiran dalam pengurusan;
(b) menjelaskan tiga peringkat pengurusan iaitu peringkat bawahan, peringkat pertengahan, dan peringkat atasan;
6.2.2 Jenis-jenis kemahiran pengurusan
(c) menjelaskan berbagai-bagai jenis kemahiran pengurusan termasuklah konseptual, antara-perorangan/kemanusiaan, teknikal, pengurusan masa, dan pembuatan keputusan;
(d) menghubungkaitkan kemahiran pengurusan dengan peringkat pengurusan.
14
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
6.3 Perancangan
8
Calon seharusnya dapat:
6.3.1 Jenis-jenis perancangan
(a) mentakrifkan maksud perancangan dan menjelaskan kepentingannya;
(b) menjelaskan jenis perancangan mengikut jangka masa, kegunaan, dan peringkatnya (strategik, taktikal, dan operasi);
6.3.2 Proses perancangan
(c) menjelaskan proses perancangan yang meliputi menentukan matlamat dan objektif, menganalisis persekitaran perniagaan, membentuk alternatif tindakan, menilai alternatif, dan memilih alternatif tindakan;
6.3.3 Alat-alat perancangan
(d) menyediakan analisis pulang modal; (e) melakarkan carta Gantt; (f) menjelaskan bajet dan penggunaannya dalam perancangan; (g) menghitung dan melakarkan Critical Path Method (CPM);
6.3.4 Perancangan strategik
(h) menjelaskan unsur-unsur perancangan strategik yang merangkumi visi, misi, objektif (VMO), strategi dan taktik, dasar/polisi, prosedur, dan standard;
(i) mengaplikasikan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang (SWOT).
6.4 Pengorganisasian
8
Calon seharusnya dapat:
6.4.1 Reka bentuk organisasi
(a) mentakrifkan maksud pengorganisasian dan menjelaskan kepentingannya;
(b) membentuk carta organisasi dan membincangkan rasional penjabatanan organisasi mengikut fungsi, divisyen (produk, pasaran, dan geografi), dan matriks;
(c) menjelaskan bentuk-bentuk lain struktur organisasi termasuklah struktur berdasarkan pasukan, projek, unit perniagaan strategik (SBU), dan organisasi tanpa sempadan;
6.4.2 Proses penjabatanan
(d) menjelaskan proses penjabatanan yang meliputi (i) penentuan objektif; (ii) pengenalpastian aktiviti; (iii) pengelasan aktiviti; (iv) pengelompokan aktiviti, dan; (v) pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab
15
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(e) menjelaskan manual organisasi termasuklah fail meja, manual prosedur kerja, dan prosedur kualiti;
6.4.3 Konsep pengorganisasian
(f) membincangkan konsep-konsep pengorganisasian termasuklah autoriti, tanggungjawab, akauntabiliti, pemusatan dan pemencaran autoriti, penugasan, empowermen, autoriti lini dan staf, jangkauan kawalan, dan rantaian arahan.
6.5 Kepimpinan
8
Calon seharusnya dapat:
6.5.1 Jenis kuasa
(a) mentakrifkan maksud kepimpinan dan menjelaskan kepentingannya; (b) menjelaskan jenis-jenis kuasa pemimpin termasuklah kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa desakan, kuasa rujukan, dan kuasa kepakaran;
6.5.2 Jenis-jenis kepimpinan
(c) membincangkan jenis-jenis kepimpinan termasuklah transactional, transformational, karismatik, dan berwawasan (visionary);
6.5.3 Gaya kepimpinan
(d) membincangkan gaya kepimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire, dan kontingensi;
6.5.4 Pemimpin dan pengurus
(e) membandingkan pemimpin dan pengurus;
6.5.5 Pemimpin formal dan tidak formal
(f) membandingkan pemimpin formal dan tidak formal;
6.5.6 Motivasi
(g) menjelaskan teori motivasi Maslow, Herzberg, McGregor, dan McClelland;
(h) membincangkan perkaitan amalan dengan teori-teori motivasi;
6.5.7 Pasukan
(i) mentakrifkan maksud pasukan dan menjelaskan kepentingan pasukan;
(j) menjelaskan proses pembentukan pasukan yang meliputi pembentukan (forming), peributan (storming), penyesuaian (norming), pelaksanaan (performing), dan penangguhan (adjourning);
6.5.8 Pengurusan stres
(k) mentakrifkan maksud stres dan pengurusan stres;
(l) menjelaskan punca-punca stres;
(m) menerangkan kaedah mengurus stres dari aspek individu dan organisasi;
(n) menjelaskan kesan stres kepada individu dan organisasi.
16
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
6.6 Pengawalan
8
Calon seharusnya dapat:
6.6.1 Jenis kawalan
(a) mentakrifkan maksud pengawalan dan menjelaskan kepentingannya;
(b) membincangkan jenis kawalan dalaman (audit dalaman, dasar organisasi, dan prosedur kerja) dan luaran (audit luar, peraturan, dan undang-undang);
6.6.2 Proses kawalan
(c) menjelaskan proses kawalan iaitu menetapkan standard, mengukur pencapaian, membandingkan pencapaian dengan standard, dan membuat langkah pembetulan;
6.6.3 Kaedah kawalan
(d) membincangkan kaedah kawalan iaitu awalan, semasa, dan selepas;
6.6.4 Alat-alat kawalan
(e) menggunakan alat-alat kawalan termasuk analisis titik pulang modal, bajet, carta Gantt, dan analisis Teknik Menilai dan Menyemak Program (Programme Evaluation and Review Technique [PERT]), Cara Laluan Genting (Critical Path Method [CPM]).
7 Aspek Perundangan Perniagaan
24
7.1 Undang-undang kontrak
16
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan Akta Kontrak 1950 (termasuk pindaan);
(b) menjelaskan elemen-elemen kontrak iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan, dan keupayaan;
(c) menerangkan syarat-syarat kontrak: termasuklah kontrak sah, kontrak tidak sah, kontrak batal, pelepasan kontrak, dan remedi;
Kes-kes rujukan: Kes Tan Geok Khoo & Gerald Francis Robless lwn. Paya Terubong Est. Sdn. Bhd. (1988) 2MLJ672 dan kes Preston Corp. Sdn. Bhd. lwn. Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22 (berkenaan tawaran dan penerimaan); kes Murugesu lwn. Nadarajah (1980) 2MLJ22 (berkenaan balasan dan perjanjian); kes Tan Swee Hoe Co. Ltd. lwn. Ali Hussain Bros. (1980) 2MLJ16 (berkenaan perjanjian lisan); Kes Leha Jusoh lwn. Awang Johari (1978) 1MLJ202 (berkenaan minor „belum dewasa‟ dan kontrak).
17
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
7.2 Kontrak jualan barang-barang
8
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan Akta Jualan Barang-barang 1957 (termasuk pindaan);
(b) menerangkan maksud kontrak jualan;
(c) membezakan syarat-syarat tersurat dan tersirat;
(d) menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam kontrak jualan termasuk waranti, keterangan, bebas daripada kesulitan, boleh guna, dan mutu;
Kes-kes rujukan: Kes Low Kar Yit & Ors lwn. Mohd. Isa & Anor (1963) MLJ165 (berkenaan perjanjian jualan).
8 Kemahiran Komunikasi
30
8.1 Komunikasi
10
Calon seharusnya dapat:
8.1.1 Proses komunikasi
(a) menjelaskan maksud kemahiran komunikasi;
(b) menerangkan proses komunikasi yang meliputi penghantar, enkod, saluran, dekod, penerima, dan maklum balas;
8.1.2 Halangan komunikasi
(c) menerangkan halangan-halangan komunikasi seperti fizikal, psikologikal, sosiologikal dan semantik;
8.1.3 Bentuk komunikasi
(d) menerangkan bentuk-bentuk komunikasi iaitu sama ada menegak, mendatar, dan melintang, yang boleh berlaku secara sehala atau dua hala;
8.1.4 Jenis komunikasi
(e) menerangkan jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan yang merangkumi perbincangan, mesyuarat, ucapan, dan pembentangan, dan komunikasi bukan lisan yang merangkumi visual, bertulis, dan bahasa badan;
8.1.5 Media komunikasi
(f) membandingkan media komunikasi dan kesesuaiannya termasuklah bersemuka, telefon, internet, intranet, memorandum, surat-menyurat, laporan, dan buletin.
8.2 Kemahiran mendengar
4
Calon seharusnya dapat:
8.2.1 Proses mendengar
(a) menjelaskan proses mendengar iaitu menerima, memahami, mengingati, menilai, dan memberi tindak balas;
18
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
8.2.2 Mendengar secara berkesan
(b) menjelaskan kaedah mendengar secara berkesan berasaskan: mendengar secara empati dan objektif; mendengar secara kritikal dan non judgemental; dan mendengar secara cetek dan mendalam;
8.2.3 Mendengar secara aktif
(c) menjelaskan fungsi mendengar secara aktif dan teknik-tekniknya yang meliputi: mengulang maksud pembicara, meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara, dan menanya soalan.
8.3 Kemahiran berunding
8
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan prinsip berunding termasuklah: tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan, asingkan manusia daripada masalah, jana pelbagai pilihan, dan guna kriteria yang objektif dan boleh terima;
(b) menjelaskan elemen-elemen perundingan termasuklah maklumat, masa, kuasa, etika, budaya, pelaku/personaliti, dan aspek sosial;
(c) menjelaskan tahap-tahap perundingan termasuklah intrapersonal, interpersonal, intrajabatan, interjabatan, nasional, dua hala, serantau, pelbagai hala, dan antarabangsa/global;
(d) menjelaskan strategi dan taktik perundingan termasuklah good guy, bad guy, nibbling, trial balloon, red herring, outrageous, apparent withdrawal, dan limited authority.
8.4 Teknologi maklumat
8
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan peranan dan kepentingan ICT dalam pengurusan perniagaan;
(b) menerangkan bagaimana internet boleh meluaskan peluang-peluang perniagaan seperti e-dagang, e-perolehan, dan e-pemasaran;
(c) menjelaskan kegunaan intranet dalam organisasi.
9 Pembuatan Keputusan
24
9.1 Proses membuat keputusan
8
Calon seharusnya dapat:
9.1.1 Jenis keputusan
(a) mentakrifkan maksud pembuatan keputusan;
19
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(b) menjelaskan jenis keputusan merangkumi keputusan rutin dan tak rutin;
9.1.2 Proses pembuatan keputusan
(c) menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasional iaitu mengenal pasti masalah, mengutip data, menganalisis data, menjana alternatif, menilai alternatif, dan memilih alternatif.
9.2 Alat membuat keputusan
10
Calon seharusnya dapat:
9.2.1 Alat membuat keputusan kuantitatif
(a) mengaplikasikan alat membuat keputusan secara kuantitatif seperti statistik deskriptif dan pokok keputusan;
9.2.2 Alat membuat keputusan kualitatif
(b) mengaplikasikan alat membuat keputusan kualitatif seperti analisis tulang ikan, sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi, dan teknik kumpulan nominal.
9.3 Faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan
6
Calon seharusnya dapat:
9.3.1 Faktor kedapatan maklumat
(a) membincangkan pengaruh faktor kedapatan maklumat terhadap pembuatan keputusan;
9.3.2 Faktor kecekapan pembuat keputusan
(b) membincangkan pengaruh faktor kecekapan pembuat keputusan terhadap pembuatan keputusan;
9.3.3 Faktor situasi pembuatan keputusan
(c) membincangkan pengaruh faktor situasi terhadap pembuatan keputusan termasuklah kepastian, risiko, ketidakpastian, dan kesamaran.
20
Penggal Ketiga
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
C: KEUSAHAWANAN 10 Keusahawanan
30
10.1 Skop keusahawanan
2
Calon seharusnya dapat:
(a) mentakrifkan usahawan dan keusahawanan;
(b) membezakan antara usahawan, peniaga, dan pengurus;
(c) menjelaskan peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro dan makro.
10.2 Teori keusahawanan
4
Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan teori-teori keusahawanan mengikut pendekatan ekonomi, pendekatan psikologi, dan pendekatan sosiologi;
(b) mengaitkan teori tersebut dengan pelopornya.
10.3 Ciri-ciri usahawan berjaya
6
Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan sifat-sifat peribadi usahawan berjaya antaranya mempunyai inisiatif yang tinggi, berani mengambil risiko, kreatif, inovatif, dan lain-lain;
(b) mengaitkan sifat-sifat usahawan dengan tokoh-tokoh usahawan semasa;
(c) menjelaskan ciri-ciri orang yang efektif berdasarkan Stephen Covey (Tujuh Tabii Orang Berjaya);
(d) menerangkan faktor kejayaan seimbang.
10.4 Mencari, mengembang dan merealisasikan idea perniagaan
8
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan sumber yang boleh memberi idea baru umpamanya pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, saluran pengedaran, paten, penyelidikan dan pembangunan, profesional/jururunding, dasar kerajaan; (b) menjelaskan kaedah menjana dan mengembangkan idea melalui soal selidik, sumbang saran, pemerhatian, kumpulan fokus;
21
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(c) membincangkan proses merealisasikan idea iaitu idea, menapis idea, membina konsep, menguji konsep, membuat rancangan perniagaan, membina fizikal (prototaip), dan mengkomersialkan.
10.5 Memula dan menjalankan perniagaan
10
Calon seharusnya dapat:
10.5.1 Kaedah memulakan perniagaan
(a) membincangkan kaedah memulakan sesebuah perniagaan iaitu memulakan sendiri, mengambil alih perniagaan sedia ada, francais, dan pakatan strategik (pelesenan, kontrak pengeluaran, dan usaha sama);
10.5.2 Pembiayaan dan sumber modal
(b) menjelaskan bentuk modal (i) Kewangan seperti modal teroka, ekuiti, dan hutang (ii) Bukan kewangan seperti aset-aset tetap (c) menjelaskan sumber modal formal (contoh: pinjaman bank, bantuan kerajaan, pelabur) dan sumber modal tidak formal (contoh: simpanan sendiri, pinjaman dari saudara mara/rakan);
10.5.3 Kemudahan dan bantuan
(d) menerangkan pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan seperti agensi kerajaan, badan-badan berkanun, dan pihak swasta; (e) menerangkan jenis kemudahan yang diberikan oleh agensi-agensi tersebut seperti bantuan kewangan, tapak kilang, khidmat nasihat dan perundingan, dan pembangunan usahawan.
11 Rancangan Perniagaan
32
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rancangan perniagaan dan kepentingannya;
(b) menjelaskan kegunaan rancangan perniagaan kepada usahawan dan pihak berkepentingan;
(c) menyediakan rancangan perniagaan berdasarkan format berikut: (i) Rumusan Eksekutif (ii) Pengenalan (iii) Objektif (iv) Latar Belakang Syarikat
22
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(v) Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi (vi) Latar Belakang Projek (vii) Rancangan Organisasi (viii) Rancangan Pemasaran (ix) Rancangan Pengeluaran/Operasi (x) Rancangan Kewangan (xi) Kesimpulan (xii) Lampiran
12 Perniagaan Antarabangsa
38
12.1 Skop perniagaan antarabangsa
6
Calon seharusnya dapat:
12.1.1 Peranan dan kepentingan
(a) mentakrif maksud perniagaan antarabangsa; (b) menjelaskan kepentingan perniagaan antarabangsa dalam ekonomi merangkumi tukaran asing, pasaran luas, guna tenaga, pemindahan teknologi;
12.1.2 Tahap perniagaan antarabangsa
(c) menjelaskan tahap perniagaan antarabangsa termasuk domestik, antarabangsa, multinasional, dan global;
12.1.3 Strategi memasuki perniagaan antarabangsa
(d) menjelaskan strategi memasuki perniagaan antarabangsa termasuk import, eksport, kontrak pengeluaran, pelesenan, francais, usaha sama, subsidiari, dan operasi serah kunci.
12.2 Konsep-konsep penting
4
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep-konsep berikut: (i) Dunia tanpa sempadan (ii) Pasaran menimbul (emerging market) (iii) Selatan-Selatan (iv) Globalisasi (v) Lokalisasi (vi) Nasionalisasi (vii) Penswastaan
23
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
12.3 Syarikat multinasional
8
Calon seharusnya dapat:
12.3.1 Cabaran syarikat multi- nasional
(a) menjelaskan maksud syarikat multinasional dan tujuan organisasi menjadi syarikat multinasional;
(b) menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh syarikat multinasional dari aspek: (i) Struktur organisasi (ii) Kawalan pengurusan (iii) Politik dan perundangan (iv) Ekonomi (v) Sosiobudaya
12.3.2 Risiko syarikat multi- nasional
(c) menerangkan jenis risiko antaranya risiko ekonomi, politik, kredit, pemilikan negara, penghantaran balik modal dan dividen, dan kadar pertukaran wang.
12.4 Pembayaran perdagangan dan pertukaran mata wang asing
4
Calon seharusnya dapat:
12.4.1 Dokumen penghantaran
(a) menjelaskan kegunaan dokumen penghantaran: Surat Pengesahan Penghantaran Laut (Bill of Lading), Surat Pengesahan Penghantaran Udara (Airway Bill), Sijil Pengesahan Tempat Asal (Certificate of Origin);
12.4.2 Kaedah pembayaran dan penyelesaian perdagangan
(b) menjelaskan kaedah penyelesaian perdagangan iaitu perdagangan barter dan perbankan koresponden; (c) menjelaskan kegunaan dokumen pembayaran perdagangan antarabangsa berikut: Surat Kredit (Letter of Credit), Tuntutan Ikut Perintah (Sign/Demand Order), dan lain-lain;
12.4.3 Peranan mata wang asing
(d) menjelaskan kesan kadar pertukaran mata wang asing terhadap perniagaan antarabangsa.
12.5 Galakan dan perlindungan perdagangan
12
Calon seharusnya dapat:
12.5.1 Galakan
(a) menjelaskan peranan MATRADE dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa;
24
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
(b) menjelaskan galakan perniagaan antarabangsa berikut: (i) Blok perdagangan termasuk AFTA, NAFTA, EU, ASEAN (ii) Perdagangan timbal balas (iii) Kempen Kerajaan (zon perdagangan bebas, Koridoraya Multimedia (MSC), galakan cukai, pengecualian cukai, pembiayaan eksport, taraf perintis, subsidi, dan kempen belilah barangan Malaysia) (iv) Promosi pelaburan (c) menjelaskan fungsi, peranan, dan kesan pakatan perniagaan antarabangsa, seperti WTO, AFTA, NAFTA, EU, APEC, ASEAN (IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA), dan lain-lain;
12.5.2 Perlindungan perdagangan
(d) menerangkan objektif perlindungan perdagangan; (e) menerangkan kaedah melindungi pasaran domestik termasuk tarif dan bukan tarif.
13 Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial
20
13.1 Etika perniagaan
6
Calon seharusnya dapat:
13.1.1 Pendekatan tindakan beretika
(a) mentakrifkan etika perniagaan dan etika kerja; (b) menjelaskan maksud „dilema etika‟ dan menghuraikan pendekatan tindakan beretika yang merangkumi utilitarian, individualisme, hak moral, dan keadilan;
13.1.2 Faktor dalam pilihan pendekatan
(c) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pendekatan tindakan beretika oleh pengurus dan organisasi;
13.1.3 Jenayah kolar putih
(d) mentakrifkan maksud jenayah kolar putih (jenayah perdagangan); (e) menjelaskan jenis-jenis jenayah kolar putih seperti rasuah, penyelewengan, pecah amanah, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kuasa (Contoh: Akta Pencegahan Rasuah 1997); (f) menjelaskan hukuman terhadap kesalahan jenayah kolar putih.
25
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
13.2 Tanggungjawab sosial
8
Calon seharusnya dapat:
13.2.1 Pihak berkepentingan (pemilik taruh)
(a) mentakrifkan maksud tanggungjawab sosial;
(b) menjelaskan pihak berkepentingan dalam tanggungjawab sosial termasuk (i) primer (pekerja, pemegang saham, pembiaya, pembekal, pelanggan, peruncit, dan pemborong) (ii) sekunder (kerajaan, media, masyarakat, dan kumpulan pendesak) (c) menjelaskan tanggungjawab sosial terhadap pihak berkepentingan tersebut;
13.2.2 Kebaikan dan kelemahan
(d) membincangkan kebaikan dan kelemahan terhadap organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial;
13.2.3 Warga korporat
(e) menjelaskan maksud warga korporat; (f) menyatakan peranan warga korporat (i) gelagat beretika dalam perniagaan (ii) komited terhadap pihak berkepentingan termasuk masyarakat, pelanggan, pekerja, pelabur, dan pembekal (iii) komited terhadap persekitaran dalam jangka masa panjang
13.3 Kepenggunaan
6
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hak-hak pengguna; (b) menjelaskan peranan agensi berkaitan iaitu: (i) Persatuan pengguna termasuklah FOMCA, Persatuan Pengguna Muslim (PPM), dan lain-lain (ii) Kementerian/Agensi yang berkenaan. (iii) Better Business Bureau (iv) Tribunal pengguna
26
Kerja Kursus – Kerja Projek 1 Pengenalan Setiap calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus Pengajian Perniagaan sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk Penggal Ketiga. Calon dikehendaki menjalankan kerja kursus ini secara individu. Wajaran bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 25% daripada markah keseluruhan kertas Pengajian Perniagaan (946). Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penggredan dan juga Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK). Pentaksiran pencapaian calon dalam kerja kursus ini adalah berdasarkan kepada Panduan Pemarkahan Kerja Kursus Pengajian Perniagaan (946/4). Tugasan kerja kursus adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan mata pelajaran Pengajian Perniagaan, berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13. Panduan dan arahan tugasan kerja kursus akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my. Pelaksanaan dan pentaksiran kerja kursus ini dijalankan untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan dari bulan Jun hingga bulan November iaitu semasa pelajar berada di Tingkatan Enam Atas. 2 Objektif Tujuan tugasan ini adalah untuk menilai dan memperkukuh kemampuan calon untuk: (i) memahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalam subjek ini (ii) menganalisis secara kritikal dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada dalam sebuah organisasi yang baik (iii) mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik pada organisasi kajian kes berkenaan (iv) menerapkan domain kemahiran insaniah ke dalam mata pelajaran
27
Skim Pentaksiran 946 Pengajian Perniagaan Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada empat kertas, iaitu Kertas 1 (Penggal Pertama), Kertas 2 (Penggal Kedua), dan Kertas 3 dan Kertas 4 (Penggal Ketiga). Calon sekolah dikehendaki mengambil Kertas 1, Kertas 2, dan Kertas 3 masing-masing pada akhir penggal pertama, penggal kedua, dan penggal ketiga. Mereka dibenarkan mengulang Kertas 1 dan Kertas 2 pada akhir penggal ketiga sahaja. Kertas 4 adalah kerja kursus yang tugasannya berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13. Calon dikehendaki menghantar tugasan kerja kursus ini kepada pihak sekolah pada akhir penggal ketiga. Calon persendirian individu boleh mengambil Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3 dan Kertas 4 sekaligus pada akhir penggal ketiga. Mereka dibenarkan mengulang Kertas 1 dan Kertas 2 pada akhir penggal ketiga sahaja. Kertas 4 adalah kerja kursus yang tugasannya berasaskan mana-mana atau gabungan tajuk 1 hingga 13. Calon dikehendaki menghantar tugasan kerja kursus ini kepada pihak sekolah yang berkenaan pada akhir penggal ketiga.
28
Penggal Pengajian
Kod dan Nama Kertas
Jenis Ujian
Markah (Wajaran)
Masa
Pentadbiran
Penggal Pertama
946/1 Pengajian Perniagaan 1
Ujian Bertulis Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan
100 (25%) 50 50
1½ jam
Pentaksiran berpusat
Penggal Kedua
946/2 Pengajian Perniagaan 2
Ujian Bertulis Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan
100 (25%) 50 50
1½ jam
Pentaksiran berpusat
Penggal Ketiga
946/3 Pengajian Perniagaan 3
Ujian Bertulis Bahagian A: Soalan esei 10 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 1 soalan kajian kes dan termasuk sebahagiannya soalan berbentuk prinsip atau konsep berkaitan tajuk-tajuk dalam penggal berkenaan
100 (25%) 50 50
1½ jam
Pentaksiran berpusat
29
Nota: Untuk menentukan gred akhir, wajaran bagi ujian bertulis ialah 75% dan bagi kerja kursus 25%.
Penggal Pengajian
Kod dan Nama Kertas
Jenis Ujian
Markah (Wajaran)
Masa
Pentadbiran
Penggal Ketiga
946/4 Pengajian Perniagaan 4
Kerja Kursus (Kerja Projek) Tugasan adalah berdasarkan tajuk 1 hingga 13.
100 (25%)
Sepanjang penggal ketiga
Pentaksiran berasaskan sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan
Pentaksiran oleh pemeriksa yang dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu
30
Pemerihalan Gred Gred A Calon menunjukkan pengetahuan yang lengkap, tepat, dan sempurna terhadap isi dan fakta bagi sesuatu topik. Calon menjelaskan konsep, istilah dan huraian dengan tepat dan terang. Calon menghubung kait atau mengaplikasikan konsep secara tepat, bersesuaian dengan keadaan atau situasi sebenar. Calon membuat keputusan yang tepat, secara jelas, dan sistematik, dengan menggunakan kaedah saintifik, rasional dan logikal. Gred C Calon menunjukkan pengetahuan yang asas dan tepat terhadap isi dan fakta bagi sesuatu topik. Calon menjelaskan konsep, istilah dan huraian dengan terhad. Calon menghubung kait atau mengaplikasikan konsep secara terbatas, kurang bersesuaian dengan keadaan atau situasi sebenar. Calon membuat keputusan secara terbatas, kurang jelas, hanya menggunakan rasional dan logikal.
31
Glosari
Bil.
Istilah
Huraian istilah
1
Atribut produk
Ciri-ciri produk sama ada fizikal atau pun psikologikal.
2
Lini produk
Barisan produk yang ditawarkan oleh organisasi, yang mempunyai ciri yang serupa.
3
Pemilik taruh
Sila rujuk pihak berkepentingan.
4
Pihak berkepentingan
Pihak yang mendapat dan memberi kesan terhadap tindak tanduk organisasi.
5
Segmentasi
Pembahagian pasaran mengikut ciri-ciri pengguna.
6
Servis
Perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi.
7
Stres
Tindak balas psikologi dan fisiologi terhadap persekitaran.
8
Merekayasa
Menyusun semula proses dan aliran kerja.
9
Luwes
Fleksibel
10
Huluan
Perniagaan yang berperanan sebagai input kepada perniagaan seterusnya.
11
Hiliran
Perniagaan yang berperanan sebagai penyambung kepada pengeluar.
12
Massa
Pengeluaran secara pukal.
13
COLA
Cost of Living Allowances. Imbuhan khas yang dibayar oleh majikan bagi menampung kos sara hidup.
14
ICT
Information and Communications Technology. Teknologi elektronik yang memudahkan perhubungan dan pemprosesan maklumat.
15
AFTA
Asean Free Trade Area. Pakatan perdagangan bebas antara negara-negara dalam ASEAN.
16
PDCA
Plan, Do, Check, Action. Satu proses untuk melaksanakan kawalan kualiti.
17
BCG
Boston Consulting Group Matrix. Satu kaedah pemetaan perniagaan berdasarkan kepada kadar pertumbuhan industri dan syer pasaran syarikat. Kaedah ini diolah oleh kumpulan perunding Boston Consulting Group.
18
IMC
Integrated Marketing Communication. Strategi pemasaran yang memberi fokus terhadap kepentingan kelompok pelanggan tertentu bagi memaksimumkan impak promosi.
32
Bil.
Istilah
Huraian istilah
19
Gharar
Prinsip syariah yang merujuk kepada tindakan yang berasaskan kepada sesuatu yang tidak pasti.
20
Maisir
Prinsip syariah yang merujuk kepada tindakan yang berasaskan kepada sesuatu yang mempunyai unsur spekulasi atau perjudian.
21
NAFTA
North America Free Trade Agreement. Perjanjian perdagangan bebas antara Kanada, Amerika Syarikat dan Mexico.
22
EU
European Union. Kesatuan negara-negara Eropah.
23
APEC
Asia Pacific Economic Caucus. Kesatuan negara-negara Asia Pasifik.
24
WTO
World Trade Organisation. Pakatan negara-negara sedunia berkaitan dengan perdagangan, ekonomi, sosial, dan alam sekitar.
25
IMT-GT
Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan segi tiga yang melibatkan negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.
26
IMS-GT
Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan segi tiga yang melibatkan negara Indonesia, Malaysia dan Singapura.
27
BIMP-EAGA
Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area. Persetujuan perdagangan dan pembangunan kawasan yang melibatkan negara Brunei,Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
28
FOMCA
Federation of Malaysian Consumers Associations. Gabungan persatuan-persatuan pengguna di Malaysia.
33
Senarai Rujukan 1. Abu Bakar Hamed, 2005. Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. Sintok: Universiti Utara Malaysia. 2. Covey, S.R., 1993. The Seven Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic. New York: Simon & Schuster. Terjemahan oleh Adibah Amin. 3. Philip, Gary Armstrong, dan Kotler, 2011. Marketing An Introduction. Edisi ke-10. One Lake Street, New Jersey: Pearson Education, Inc. Prentice-Hall, Engelwood Cliffs. 4. Goh Chen Chuan, 1996. Company Directors. (Malaysia & Singapore): Leeds Publication. 5. Griffin, R.W., 1993. Management. Edisi ke-4. Boston: Houghton Miflin Company. 6. Griffin, R.W. dan Ebert, R.J., 1996. Business. Edisi ke-4. New Jersey: Prentice-Hall, Engelwood Cliffs. 7. Koontz Harold dan Weihrich Heinz. 1995. Pengurusan, Penterjemahan Mohd Salmi Mohd, Siti Nadrah Sheikh Omar. Singapore: McGraw-Hill Book Company. 8. Maimunah Aminuddin, 1992. Human Resource Management. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 9. Moha Asri A., 1997. Industri Kecil di Malaysia: Prospek dan Pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 10. Nor Khalidah Abu dan Yusniza Kamarulzaman, 2009. Principles of Marketing. Kuala Lumpur: Oxford Fajar. 11. Peery, N.S., 1995. Business, Government and Society. New Jersey: Prentice-Hall, Engelwood Cliffs. 12. Kotler Philip dan Gary Armstrong, 1996. Principles of Marketing. Edisi ke-7. New Jersey: Prentice-Hall, Engelwood Cliffs. 13. Kotler Philip, 2009. Principles of Marketing: A Global Perspective. Singapore: Prentice-Hall. 14. Rahmah Ismail (pnyt.), 1995. Industri Kecil Malaysia: Isu Pembiayaan, Teknologi dan Pemasaran. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 15. Daft Richard L., 2008. The New Era of Management. Edisi ke-8. South Western: Thomson. 16. Kerin Roger A., 2009. Marketing in Asia. Edisi ke-9. Boston: McGraw-Hill Book Company. 17. Rosli Mahmood dan Azrain Nasyrah Mustapa, 2010. Prinsip-prinsip Keusahawanan, Pendekatan Gunaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 18. Sabri Haji Hussin, 2010. Pengurusan Perniagaan, Jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 19. Saiful B.S. et al., 1995. Asas Pengurusan Kewangan. Shah Alam: Fajar Bakti. 20. Shaikh M. Noor Alam S.M. Hussain, 1995. Undang-undang Komersil Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
34
21. William C.F., Davis K., dan James E., 1995. Post/Business Society. McGraw-Hill Book Company. 22. Akta Syarikat 1965 (Pindaan 1992) – (Akta 125). 23. Akta Pekerjaan 1955 (Pindaan 1980). 24. Akta Sewa Beli 1967. 25. Akta Perkongsian 1961 (Pindaan 1974). 26. Akta Kontrak 1950. 27. Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980). 28 Akta Kesatuan Sekerja 1967 (Pindaan 1980). 29. Akta KWSP 1951 (Pindaan 1982) – (Akta 272). 30. Akta Keselamatan Sosial 1969 (Pindaan 1980). 31. Akta Kualiti dan Alam Sekeliling 1974 – (Akta 127). 32. Akta Hak Cipta 1987 (Pindaan 1990) – (Akta 332). 33. Akta Pencegahan Rasuah 1997.
35
KERTAS SOALAN CONTOH 946/1 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 1 (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberi dalam tanda [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 946/1
36
Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Dengan menggunakan contoh industri minyak kelapa sawit, jelaskan bagaimana proses tambah nilai berlaku. [6] (b) Jelaskan maksud perniagaan tahap tertiar dan huraikan dua contoh perniagaan tersebut. [4] (c) Jelaskan tiga jenis pengeluaran. [6] (d) Jelaskan sistem pembuatan luwes dan huraikan tiga kebaikan penggunaan sistem tersebut. [5] (e) Jelaskan perbezaan antara pemasaran dan jualan dari aspek aktiviti dan objektif. [4] (f) Jelaskan maksud kelebaran campuran dan kedalaman campuran bagi sesuatu produk. Berikan contoh yang sesuai. [6] (g) Nyatakan tiga penggunaan dana mengikut keperluan jangka masa panjang dan bagi setiap satu jelaskan kaedah pembiayaan yang sesuai. [6] (h) Huraikan lima prinsip takaful. [5] (i) Huraikan empat jenis ujian yang digunakan dalam pemilihan pekerja. [4] (j) Jelaskan dua skim kemudahan penamatan perkhidmatan secara wajib dan secara sukarela. [4]
946/1
37
Bahagian B [50 markah] 2 (a) Proton Holdings Berhad (Proton) merupakan sebuah syarikat awam tersenarai yang mana aktiviti utama perniagaannya ialah mengeluarkan kereta penumpang. Proton mempunyai kilang membuat kereta di Shah Alam dan di Perak. Pada bulan Mei 2006 Proton telah mengumumkan kemerosotan keuntungan syarikat bagi tahun kewangan berakhir bulan Mac 2006 kepada RM46.73 juta berbanding dengan keuntungan RM442.44 juta pada tahun 2005. Mengikut laporan kemerosotan keuntungan adalah disebabkan oleh kejatuhan hasil jualan, peningkatan dalam peruntukan hutang lapuk dan stok lama, kenaikan kos promosi dan kos komponen kereta. Bagi mengatasi cabaran perniagaan masa depan Proton telah mengambil beberapa langkah strategik. Antaranya ialah mengadakan pakatan atau usaha sama dengan syarikat pengeluar kereta utama dan terkemuka antarabangsa seperti Mitsubishi Motors Corp.(Jepun), PSA Peugeot-Citreon (Perancis), dan Volkswagen AG (Jerman). Usaha sama dengan PSA Peugeot-Citreon ialah dalam pembangunan platform kenderaan dan bekalan komponen kenderaan. Sementara usaha sama dengan Volkswagen AG pula ialah bekalan produk dan komponen kepada Proton. Pada bulan Februari pula Proton telah memeterai perjanjian dengan Mitsubishi Motors untuk membina kenderaan Proton baru, membekal komponen, dan memberikan sokongan teknikal bagi kejuruteraan pengeluaran dan kawalan mutu. Proton juga telah melaksanakan tindakan mengawal kos. Selain itu Proton bercadang membuat penambahbaikan rupa (facelift) bagi model-model sedia ada di samping memperkenalkan beberapa model baru pada tahun 2008. Proton juga akan memperkenalkan model gantian Satria sebagai langkah strategik untuk meningkatkan jualan keretanya. Sungguhpun demikian Proton merasa bimbang tentang kadar jualan keretanya pada masa depan memandangkan kesan persekitaran yang telah dan sedang berlaku menunjukkan kejatuhan jualan kereta seluruh negara sebanyak 9% pada tahun 2005. Proton menjangkakan industri kenderaan penumpang akan menghadapi kesukaran oleh kerana bank mengenakan kredit yang ketat dan kenaikan kadar faedah. Di samping itu harga petrol dan juga tarif elektrik juga telah meningkat antara 12% hingga 18%. Negeri Perak pula akan menaikkan tarif penggunaan air sebanyak 15%. (Sumber: Business Times, NST 31/5/2006, ms. 35/46; The Star, 31/5/2006, ms. N16). (i) Jelaskan faktor-faktor yang menjejaskan keuntungan Proton. [10] (ii) Berdasarkan kes di atas jelaskan bagaimana faktor-faktor persekitaran umum mempengaruhi prestasi perniagaan Proton. [10] (iii) Bincangkan bagaimana langkah-langkah strategik yang diambil oleh Proton akan dapat membantu memperbaiki prestasinya pada masa depan. [15] (b) Dengan menggunakan gambar rajah, huraikan proses kawalan kualiti dalam pengeluaran. [15]
946/1
38
KERTAS SOALAN CONTOH 946/2 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 2 (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberi dalam tanda [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 946/2
39
Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan 1 (a) Jelaskan tiga peranan pengurus sebagai komunikator. [6] (b) Bezakan jenis perancangan taktikal dan perancangan operasi. [4] (c) Jelaskan tiga kegunaan carta organisasi. [6] (d) Huraikan empat ciri kawalan yang berkesan. [4] (e) Ali membuat tawaran untuk menjual keretanya kepada Ahmad secara tunai dengan harga RM60 000. Nilai pasaran kereta itu ialah RM40 000. Ahmad bersetuju membeli kereta itu. Berdasarkan senario ini, terangkan tiga elemen balasan mengikut undang-undang kontrak. [6] (f) Huraikan empat syarat tersirat di bawah perjanjian penjualan barangan mengikut Akta Jualan Barang-Barang 1957. [4] (g) Jelaskan tiga teknik mendengar secara aktif bagi mencapai matlamat komunikasi berkesan. [6] (h) Jelaskan empat peranan komunikasi dalam e-dagang. [4] (i) Data yang berikut menunjukkan jumlah unit jualan mingguan yang dibuat oleh dua orang jurujual bagi lima minggu berturut-turut. Hitung min jualan dan sisihan piawai jualan bagi setiap jurujual dan nyatakan jurujual manakah yang lebih tekal. [4]
Jurujual
Minggu
1
2
3
4
5
A
96
82
72
60
90
B
84
87
64
60
65
(j) Huraikan tiga ciri dan tiga kegunaan analisis tulang ikan sebagai alat membuat keputusan. [6]
946/2
40
Bahagian B [50 markah] 2 (a) Seorang graduan, baru bertugas sebagai pegawai pemasaran. Dalam tempoh percubaan, beliau gagal mencapai sasaran jualan. Beliau telah diarahkan oleh pengurus pemasaran untuk meningkatkan jualan seberapa banyak yang boleh. Di samping itu, Pengurus Besar telah mengarahkan beliau untuk memberi kursus asas perakaunan kepada kerani kewangan. Beliau menghadapi masalah kerana pasukan jurujualnya tiada pengalaman dalam melaksanakan jualan di samping beliau sendiri tiada pengalaman dalam memberi kursus. Syarikat tidak menyediakan kenderaan kepada beliau dan pasukan jurujualnya untuk menjalankan tugas. Setiap kali beliau hendak keluar, beliau mesti mendapatkan kebenaran daripada pengurus pemasaran. Situasi ini menyebabkan beliau amat tertekan. (i) Kenal pasti dan huraikan tiga punca stres pegawai pemasaran tersebut. [10] (ii) Bincangkan bagaimana untuk mengurangkan stres yang dihadapi oleh pegawai pemasaran itu. [15] (b) Selepas mendapat ijazah, Encik Ahmad memulakan kerjayanya sebagai penyelia di sebuah syarikat pengeluaran alat komputer. Selepas lapan tahun, beliau dinaikkan pangkat kepada pengurus jabatan pengeluaran. Sepuluh tahun kemudian, beliau telah dilantik menjadi pengarah urusan syarikat berkenaan. (i) Huraikan keperluan kemahiran utama bagi setiap peringkat kerjaya Encik Ahmad. [15] (ii) Jelaskan jenis perancangan yang sesuai dibuat bagi setiap peringkat kerjaya Encik Ahmad. [10] 946/2
41
KERTAS SOALAN CONTOH 946/3 STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN KERTAS 3 (1 jam 30 minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjuk dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberi dalam tanda [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 946/3
42
Bahagian A [50 markah] Jawab semua soalan 1 (a) Jelaskan maksud kreativiti dan senaraikan empat ciri usahawan yang boleh menghasilkan sesuatu yang bersifat kreatif. [6] (b) Jelaskan tiga sumber idea baru untuk memulakan perniagaan. [6] (c) Berikan empat kebaikan mengambil alih perniagaan sedia ada. [4] (d) Jelaskan bagaimana pemindahan teknologi automobil ke Malaysia berlaku melalui pengambilalihan syarikat pengeluar kereta Lotus U.K oleh Proton. [6] (e) Huraikan dua bentuk struktur organisasi bagi sesebuah syarikat multinasional. [4] (f) Jelaskan empat pihak yang memerlukan rancangan perniagaan. [4] (g) Jelaskan tiga instrumen pembiayaan yang digunakan untuk menjelaskan bayaran perdagangan antarabangsa. [6] (h) Jelaskan maksud tarif dalam konteks perlindungan perniagaan dan berikan dua jenis tarif yang berkenaan. [4] (i) Terangkan maksud etika kerja, dan nyatakan dua contoh etika kerja dalam profesion perubatan. [4] (j) Jelaskan tiga sebab organisasi perniagaan mengamalkan tanggungjawab sosial. [6]
946/3
43
Bahagian B [50 markah] 2 (a) International Business Machines Corporation (IBM) menyediakan penyelesaian-penyelesaian urusniaga kepada pelanggan melalui penggunaan teknologi maklumat yang maju seperti komputer, perisian-perisian dan sistem pengurusan maklumat. IBM mengguna laman web syarikat untuk memberitahu semua pihak berkepentingan tentang aktiviti-aktiviti firma dalam tanggungjawab sosialnya. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan dalam aktiviti tersebut. Dengan cara ini maklumat tentang kegiatan tanggungjawab sosial IBM adalah lebih fokus dan teratur. Sejak sepuluh tahun yang lepas, IBM adalah satu daripada penyumbang korporat utama dari segi wang tunai, peralatan dan tenaga manusia kepada organisasi yang bukan bermotif keuntungan dan institusi pendidikan di Amerika Syarikat dan di seluruh dunia. Fokus utama IBM ialah membantu manusia menggunakan teknologi maklumat untuk memperbaiki kualiti hidup mereka bagi diri mereka dan masyarakat. Teknologi ini mempunyai potensi untuk membantu organisasi menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik, mengurus kos, memaksimumkan keberkesanan dan melaksanakan program-program baru yang lebih menguja. Komitmen syarikat tertumpu kepada banyak bidang, termasuklah pendidikan, kesenian dan kebudayaan, dan alam sekitar. Selain itu aktiviti syarikat juga tertumpu kepada latihan orang dewasa, pembangunan tenaga kerja, membantu komuniti yang kurang mampu, dan program sukarela pekerja. Mesej keseluruhan adalah jelas, iaitu IBM berusaha untuk menjadi warga korporat yang bertanggungjawab kepada masyarakat di mana ia menjalankan perniagaannya. (i) Nyatakan pihak berkepentingan terhadap IBM dan bincangkan tanggungjawab sosial pengurus IBM terhadap setiap pihak berkepentingan tersebut. [15] (ii) Bagaimanakah pihak berkepentingan boleh memberi kesan kepada kejayaan IBM? [10] (iii) Bincangkan tindakan IBM dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya. [15] (b) Huraikan lima hak pengguna. [10] 946/3
44
KERTAS SOALAN CONTOH 946/4 STPM
PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 4 KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Kertas ini mengandungi Arahan Kerja Kursus. Anda dikehendaki membaca arahan yang diberikan dengan teliti sebelum memulakan projek pengaplikasian pengajian perniagaan anda. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 946/4
45
Calon dikehendaki menyiapkan kerja projek ini. Di bawah ini disenaraikan 3 jenis perniagaan. Pilih salah satu jenis perniagaan dan dapatkan maklumat tentang pengurusan organisasi, produk, pemasaran, operasi, dan kewangan perniagaan tersebut daripada sumber-sumber yang berkaitan. (i) Perniagaan menjual basikal (ii) Restoran makanan laut (iii) Agensi pelancongan Calon diminta mengumpul, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis, dan membuat ulasan berkaitan maklumat tersebut. Calon perlu mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada mata pelajaran ini kepada organisasi perniagaan berkenaan. Berdasarkan arahan yang telah diberi, calon dikehendaki: (i) Menjelaskan dengan ringkas kaedah memperoleh data dan maklumat. (ii) Menjelaskan jenis pengeluaran dan susun atur organisasi perniagaan berkenaan yang telah dipilih pada awal semester. Calon juga dikehendaki membincangkan faktor-faktor pemilihan lokasi organisasi perniagaan serta pendekatan kawalan kualiti dan alat-alat kawalan inventori yang digunakan. (iii) Menjelaskan campuran pemasaran yang digunakan. (iv) Menyediakan penyata kewangan organisasi dan membincangkan sumber pembiayaan yang sesuai untuk mengembangkan perniagaan. (v) Melampirkan maklumat yang relevan dengan jawapan yang diberikan.
946/4

sukatan geografi

Klik untuk dapat extra income SEKARANG!! dijamin mudah!
PRAKATA Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Geografi sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 2005. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Geografi ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Dalam mengemaskinikan sukatan pelajaran Geografi yang baharu ini, tidak banyak berlaku perubahan dalam aspek isi kandungan kerana isi kandungannya telah digubal mengikut keperluan semasa ketika dikemaskinikan pada tahun 2005. Perkara utama yang diberi penumpuan ialah daripada aspek penyusunan semula tajuk-tajuk yang sedia ada kepada tiga bahagian iaitu mengikut sistem penggal. Dalam sukatan pelajaran Geografi yang baharu ini, pelajar akan belajar dua topik sahaja bagi setiap kertas dalam setiap penggal persekolahan. Selain itu, sukatan pelajaran Geografi ini telah mewajibkan pelajar sekolah menjalankan kajian luar. Aspek ini penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan kerana pelajar yang mengikuti bidang geografi di universiti juga perlu menjalankan kajian luar. Kajian Luar Geografi STPM ini sangat bersesuaian dengan program geografi di universiti yang mewajibkan pelajar mengikuti kajian luar. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut penggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh. Usaha untuk mengemas kini sukatan pelajaran Geografi ini telah dilaksanakan oleh Jawatankuasa Sukatan Pelajaran Geografi STPM yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dr. Katiman bin Rostam dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatankuasa ini dianggotai oleh beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, guru yang mengajar di sekolah serta pegawai dari Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya. OMAR BIN ABU BAKAR Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia
4
KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 942 Geografi Halaman Matlamat 1 Objektif 1 . 2 Kandungan Penggal Pertama 3 . 16 Penggal Kedua 17 . 28 Penggal Ketiga 29 . 40 Kajian Luar 41 . 42 Skim Pentaksiran 43 . 46 Pemerihalan Prestasi 47 Senarai Rujukan 48 . 49 Kertas Soalan Contoh: Kertas 1 50 . 55 Kertas 2 56 . 63 Kertas 3 64 . 68 Kertas 4 69 . 70 Kertas 5 71 . 76
1
SUKATAN PELAJARAN 942 GEOGRAFI
Matlamat
Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang konsep, prinsip, proses, dan kemahiran terkini dalam bidang geografi serta kedinamikan hubungan antara manusia dengan alam sekitar bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, sukatan ini juga menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran untuk kerjaya, mencernakan kepekaan terhadap keperluan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang berterusan, di samping menanam semangat patriotisme dan nilai-nilai murni.
Objektif
Objektif sukatan pelajaran ini terbahagi kepada empat domain: (a) Domain kognitif, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan proses dalam Geografi Alam Sekitat Fizikal dan Geografi Alam Sekitar Manusia secara bersepadu dan pada pelbagai skala; (ii) meningkatkan kefahaman tentang saling bergantung antara elemen-elemen dan proses-proses alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia sebagai satu sistem dan bukannya berasaskan pembahagian aspek-aspek secara berasingan; (iii) menerangkan peranan manusia sebagai agen perubahan kepada sistem-sistem dalam alam sekitar selain fenomena semula jadi, serta meningkatkan kesedaran yang mendalam tentang kedinamikan hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar; (iv) membuat sintesis dan penilaian dengan bantuan kaedah-kaedah kemahiran geografi yang tepat di dalam dan di luar bilik darjah; (v) berfikir secara kritis dan kreatif dalam mempersembahkan sesuatu penghujahan secara tersusun, padat, dan jitu dengan menggunakan laras geografi; (vi) memahami kepentingan hubung kait negara Malaysia dengan negara-negara lain di dunia. (b) Domain psikomotor, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan kemahiran menjalankan kajian luar sehingga dapat menghasilkan laporan kajian luar; (ii) meningkatkan kemahiran mempersembah, mentafsir, dan menganalisis data geografi dalam bentuk jadual, gambar rajah (graf, carta, dan peta), dan foto; (iii) mencerap dan mengkaji fenomena geografi yang menjadi isu semasa; (iv) mengorganisasi, mengurus masa, dan mengendalikan aktiviti; (v) meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. (c) Domain afektif, iaitu membolehkan pelajar (i) menyedari, menghayati, dan melibatkan diri secara langsung dalam proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar secara berterusan; (ii) menghargai dan mencintai negara Malaysia serta alam sekitarnya; (iii) meningkatkan kesedaran pembelajaran sepanjang hayat; (iv) meningkatkan kesedaran beretika dan rasa bertanggungjawab.
2
(d) Domain sosial, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan; (ii) meningkatkan kemahiran bekerja berpasukan; (iii) meningkatkan kemahiran kepimpinan dan berkumpulan; (iv) meningkatkan kemahiran silang budaya.
3
Penggal Pertama
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL
1 Sistem bumi
12
1.1 Konsep sistem
1
Calon seharusnya dapat:
(a) mentakrifkan konsep sistem; (b) menerangkan konsep sistem dalam konteks persekitaran fizikal.
Menggunakan gambar rajah dan animasi pelbagai sistem
1.2 Sistem suria
1
Calon seharusnya dapat:
(a) menerangkan sistem suria dalam Galaksi Bima Sakti, dan sistem bumi sebagai satu planet yang memperoleh tenaga dari matahari.
Menggunakan gambar rajah dan animasi kedudukan dan pergerakan bumi dalam sistem suria
1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria
4
Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan bumi sebagai satu planet berbentuk sfera; (b) menerangkan putaran bumi di atas paksinya yang condong dan peredarannya mengelilingi matahari; (c) menjelaskan kesan putaran dan peredaran bumi; (d) menjelaskan kejadian empat musim dan pengaruhnya terhadap unsur fizikal dan aktiviti manusia.
1.4 Tenaga 1.4.1 Konsep tenaga
2
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep tenaga; (b) mengenal pasti punca dan jenis tenaga;
1.4.2 Punca dan jenis tenaga
(c) membezakan tenaga eksogenik dengan tenaga endogenik.
4
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
1.5 Peranan tenaga suria terhadap proses fizikal dan hidupan di bumi
4
Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan peranan bahangan suria terhadap tumbuh-tumbuhan, manusia, dan haiwan; (b) menjelaskan kesan bahangan suria terhadap proses fizikal (kitaran hidrologi, geomorfologi, dan atmosfera).
Menggunakan gambar rajah kitaran yang menunjukkan aliran tenaga
2 Sistem Geomorfologi
48
2.1 Pengenalan kepada proses geomorfologi
2
Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan proses geomorfologi (luluhawa, hakisan, pergerakan jisim, pengangkutan, dan pemendapan).
Menggunakan gambar rajah bagi menerangkan proses geomorfologi
2.2 Konfigurasi bentuk bumi
2
Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan struktur dan kandungan lapisan bumi; (b) mengenal pasti taburan daratan dan lautan;
Menggunakan maklumat daripada gambar rajah, peta, dan gambar foto
2.2.1 Batuan
2
(c) menyatakan jenis batuan (igneus, enapan, dan metamorfosis);
(d) menghuraikan proses pembentukan jenis batuan;
(e) menjelaskan perkaitan antara jenis batuan dengan konfigurasi bentuk bumi;
(f) mengenal pasti kepentingan batuan sebagai sumber alam;
2.2.2 Proses endogenetik
4
(g) menyatakan konsep dan proses endogenik;
(h) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi lipatan dan kesannya;
(i) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gelinciran dan kesannya;
5
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(j) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gunung berapi dan kesannya;
2.2.3 Hanyutan benua
4
(k) menyatakan Teori Hanyutan Benua (Teori Awal, Teori Peluasan Dasar Lautan, dan Teori Tektonik Plat);
(l) menghuraikan Teori Tektonik Plat;
(m) menghuraikan taburan dan bukti kejadian hanyutan benua.
2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap
Calon seharusnya dapat:
2.3.1 Luluhawa
4
(a) menghuraikan jenis serta proses luluhawa fizikal (mekanikal), kimia, dan biologi; (b) menghuraikan faktor yang mempengaruhi luluhawa (iklim, tumbuh-tumbuhan, jenis batuan, mikroorganisma, aktiviti manusia, dan masa); (c) menjelaskan kesan luluhawa terhadap pembentukan landskap dan aktiviti manusia;
Pengenalan kepada skala dunia dan penekanan kepada proses geomorfologi yang dominan di kawasan tropika lembap.
2.3.2 Pergerakan jisim
4
(d) menyatakan jenis pergerakan jisim (aliran cepat dan aliran perlahan);
(e) menghuraikan proses pergerakan jisim;
(f) menjelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim (kecerunan, jenis batuan, hujan, litupan tumbuhan, gerakan tektonik, dan tindakan manusia);
2.3.3 Lembangan saliran
10
(g) menjelaskan kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia;
(h) menyatakan konsep lembangan saliran;
6
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(i) menghuraikan proses hakisan permukaan (hakisan percikan, kepingan, galir, dan galur);
(j) menghuraikan jenis hakisan sungai (melebar, mendalam, dan mengundur);
(k) menghuraikan cara hakisan sungai (hidraul, lelasan/geselan, lagaan, dan larutan);
(l) menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan sungai (isi padu dan halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, dan bahan muatan);
(m) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi hakisan sungai (air terjun, jeram, lubuk, gaung, dan lurah);
(n) menghuraikan cara pengangkutan sungai (golekan, loncatan, ampaian, larutan, dan apungan);
(o) menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengangkutan sungai (tenaga, cerun, kekasaran alur, halangan, bentuk alur, saiz, dan jenis bahan);
(p) menghuraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai (isi padu air, halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, bahan muatan, dan halangan);
(q) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi pemendapan sungai (dataran banjir, delta, tasik ladam, dan tetambak);
(r) menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia;
7
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
2.3.4 Pinggir pantai
8
(s) menyatakan konsep pinggir pantai dan pantai seimbang;
(t) menghuraikan cara hakisan pantai (hidraul, lelasan, geseran, larutan, dan lagaan);
(u) menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan pantai (ombak, pantai, arus, bahan mendak, batuan, dan cerun pantai);
(v) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan muka bumi pinggir pantai (tebing tinggi, batu bonjol, tanjung, dan teluk);
(w) menghuraikan cara pengangkutan bahan pantai (hanyutan pesisir pantai, golekan, dan seretan);
(x) menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan bahan di pinggir pantai (tenaga, arus, ombak, pasang surut, cerun, halangan, orientasi pantai, saiz bahan, dan jenis bahan);
(y) menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pemendapan (tenaga, arus dan ombak, kecerunan, angin, pasang surut, tumbuhan, orientasi pantai, jenis dan saiz bahan mendak, dan tindakan manusia);
(z) menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan pantai terhadap aktiviti manusia.
2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia
2
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan kaitan sistem geomorfologi dengan aktiviti manusia (pertanian, petempatan, pelancongan, perlombongan, pengangkutan, dan perindustrian).
Kepentingan sistem geomorfologi kepada kehidupan manusia. Tanah tinggi, tanah pamah, pantai, sungai, dan gunung berapi mempengaruhi aktiviti manusia.
8
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi
6
Calon seharusnya dapat: (a) mentafsir peta topografi, peta lakar, dan gambar foto;
(b) mengira keluasan, lampauan tegak, kecerunan, dan relief bandingan;
(c) melukis profil rentas dan profil panjang sungai, dan keratan rentas bentuk muka bumi;
(d) menginterpolasi, memplot, dan mentafsir garisan kontur;
(e) mentafsir ciri muka bumi dan saliran;
(f) menjelaskan kaitan sistem geomorfologi dengan guna tanah.
BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA
1 Penduduk
30
1.1 Konsep penduduk
2
Calon seharusnya dapat:
1.1.1 Penduduk sebagai sumber
(a) menyatakan konsep penduduk sebagai sumber manusia yang diukur secara (i) kuantiti (bilangan/saiz); (ii) umur dan jantina; (iii) kualiti.
Kualiti penduduk merujuk kepada taraf pendidikan, kemahiran, kesihatan, dan sikap.
1.1.2 Penduduk sebagai agen perubahan
(b) menjelaskan peranan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti sosioekonomi (i) perubahan sosioekonomi; (ii) perubahan landskap fizikal dan empat sistem fizikal (geomorfologi, atmosfera, hidrologi, dan ekologi; (iii) perubahan landskap budaya (petempatan, guna tanah, pengangkutan, dan lain-lain hasil gubahan manusia).
Kualiti penduduk menentukan tahap pembangunan sesebuah negara. Wilayah dunia merujuk kepada Asia, Afrika, Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oceania.
9
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
1.2 Taburan penduduk
6
Calon seharusnya dapat:
1.2.1 Taburan penduduk dunia mengikut wilayah
(a) mengenal pasti pola taburan dan kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia dan negara Malaysia;
Penekanan kepada ketakseimbangan taburan penduduk negara Malaysia.
1.2.2 Kemahiran amali
(b) menerangkan faktor yang mempengaruhi ketakseimbangan taburan penduduk wilayah dunia dan negara Malaysia;
Penekanan kepada data taburan penduduk Malaysia.
(c) mengira kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia, Asia Tenggara, dan negeri-negeri di Malaysia;
(d) melukis, melabel, dan mempersembahkan data taburan penduduk dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta tematik;
Gambar rajah meliputi graf, carta, dan rajah.
(e) mentafsir peta dan menganalisis data taburan penduduk dari segi sebab dan kesan perbezaan taburan terhadap pembangunan sosioekonomi ruangan.
Peta tematik ialah peta koroplet/lorek dan peta titik.
1.3 Pertumbuhan penduduk
10
Calon seharusnya dapat:
1.3.1 Pertumbuhan penduduk dunia
(a) membandingkan trend pertumbuhan penduduk mengikut wilayah dunia dan negara Malaysia (i) pertambahan/perubahan; (ii) kadar pertumbuhan tahunan.
Perbandingan merujuk kepada persamaan dan perbezaan.
10
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(b) menghitung kadar pertumbuhan tahunan penduduk wilayah dunia dan negara Malaysia dengan formula berikut: r 1/n Log e (Pn / Po) 10; (c) menganggarkan dan meramalkan jumlah penduduk di sesebuah kawasan;
Membezakan konsep pertambahan/ perubahan dan pertumbuhan penduduk r Kadar pertumbuhan n Bilangan tahun Pn Penduduk tahun semasa Po Penduduk tahun asas
1.3.2 Faktor pertumbuhan penduduk
(d) menghuraikan bagaimana proses pertumbuhan penduduk berlaku, iaitu (i) pertumbuhan semula jadi (kelahiran . kematian); (ii) pertumbuhan penduduk (kelahiran . kematian + migrasi bersih).
(e) menilaikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, iaitu (i) kadar kelahiran; (ii) kadar kematian; (iii) migrasi.
Faktor yang mempengaruhi (sosial, ekonomi, dan dasar kerajaan). Menilai faktor merujuk kepada kepentingan sesuatu faktor berbanding faktor yang lain.
1.3.3 Kemahiran amali
(f) mengira, melukis, dan mempersembahkan data perubahan dan pertumbuhan penduduk dalam bentuk jadual dan gambar rajah (i) kadar kelahiran; (ii) kadar kematian; (iii) kadar migrasi bersih; (iv) kadar pertumbuhan penduduk.
Skala dunia, wilayah, dan negara. Gambar rajah meliputi graf, carta, dan rajah.
11
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(g) mentafsir jadual dan gambar rajah berkenaan;
Mentafsir bermaksud menerangkan ciri, pola, dan trend yang ditunjukkan oleh data dalam jadual atau gambar rajah.
1.3.4 Kesan pertumbuhan penduduk
(h) mengenal pasti kesan positif dan kesan negatif pertumbuhan penduduk terhadap ciri demografi dan status sosioekonomi;
Contoh negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat, dan Sweden
(i) membandingkan kesan pertumbuhan penduduk terhadap ciri demografi dan status sosioekonomi antara negara maju dengan negara sedang membangun;
Contoh negara sedang membangun seperti Malaysia, Brazil, dan India
(j) menjelaskan proses penuaan penduduk dan kesannya terhadap ciri demografi serta status sosioekonomi sesebuah negara;
Ciri demografi ialah kadar kelahiran, kadar kematian, umur, jantina, jangka hayat, dan nisbah tanggungan.
1.3.5 Kemahiran amali
(k) mentafsir ciri demografi dan sosioekonomi bagi ketiga-tiga bentuk piramid penduduk; (l) melukis pelbagai bentuk rajah piramid penduduk;
Bentuk piramid penduduk progresif, perantaraan, dan regresif.
1.3.6 Penduduk dan pembangunan
(m) menerangkan model peralihan demografi;
Menerangkan konsep dan peringkat-peringkat peralihan dalam model peralihan demografi
12
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(n) menganalisis kaitan antara pertumbuhan penduduk dengan tahap pembangunan sosioekonomi antara wilayah dunia atau sesebuah negara.
Analisis bermaksud menjelaskan hubung kait antara pertumbuhan penduduk dengan tahap pembangunan sosioekonomi mengikut wilayah dunia atau sesebuah negara.
1.4 Migrasi
6
Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti jenis dan menghuraikan pola migrasi dalaman negara Malaysia serta migrasi antarabangsa semasa dari segi (i) arah aliran (dari mana ke mana); (ii) isi padu aliran (jumlah-banyak/sedikit);
Migrasi melibatkan migrasi kekal, sementara, dan bermusim. Arah aliran migrasi dalaman . desa . bandar . bandar . bandar . bandar . desa . desa . desa
(iii) komposisi aliran.
Komposisi aliran . jantina . umur . taraf pendidikan
(b) menilai faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa semasa dari segi (i) ekonomi; (ii) sosial; (iii) dasar kerajaan; (iv) politik; (v) bencana alam.
Menilai merujuk kepada kepentingan sesuatu faktor berbanding dengan faktor yang lain.
1.4.1 Kemahiran amali
(a) mengira, melukis, dan mempersembahkan data migrasi dalaman serta migrasi antarabangsa dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta aliran; (b) mentafsirkan jadual, gambar rajah, dan peta aliran migrasi.
Gambar rajah termasuklah carta, graf, dan rajah.
13
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
1.5 Penduduk dan sumber alam
6
Calon seharusnya dapat:
1.5.1 Pengenalan umum komponen alam sekitar fizikal
(a) menghuraikan konsep dan jenis sumber alam; (b) mengenal pasti komponen alam sekitar yang meliputi empat sistem, iaitu (i) biosfera (sistem ekologi) (ii) litosfera (sistem geomorfologi)
Alam sekitar fizikal ialah asas kepada sumber alam. Contoh: semua jenis flora dan fauna Contoh: mineral dan tanah
(iii) hidrosfera (sistem hidrologi)
Contoh: air permukaan dan marin
(iv) atmosfera (sistem atmosfera).
Contoh: udara dan angin
1.5.2 Alam sekitar fizikal sebagai sumber alam
(c) menghuraikan hubungkait antara manusia dengan sumber alam dari segi kepentingan sumber alam kepada manusia;
Manusia memerlukan sumber alam untuk kehidupan dan kemajuan sosioekonomi. Penerokaan sumber bagi memenuhi keperluan kehidupan dan pembangunan berterusan.
1.5.3 Daya tampung persekitaran fizikal
(d) menghuraikan konsep daya tampung sumber alam dalam konteks keseimbangan ekosistem;
(e) menjelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem dapat menjamin daya tampung sumber alam yang berterusan (kelestarian sumber); (f) mencadangkan pelbagai langkah perundangan dan bukan perundangan bagi mengurangkan masalah lebihan dan kurangan penduduk serta kekurangan bekalan sumber alam.
Keseimbangan ekosistem dapat dicapai melalui usaha pembangunan berterusan, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam, penerokaan dan penggunaan sumber alam yang berhemah, serta pengurusan sumber yang berkesan.
14
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
2 Transformasi Desa dan Pembandaran
30
2.1 Transformasi desa
10
Calon seharusnya dapat:
(a) mentakrifkan konsep transformasi desa; (b) menghuraikan strategi pembangunan desa yang meliputi (i) pembangunan insitu; (ii) Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP); (iii) pembangunan wilayah; (iv) perindustrian desa;
Transformasi desa merujuk kepada perubahan sosioekonomi desa melalui proses pemodenan guna tanah, kemudahan asas, pengangkutan, komunikasi, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesihatan.
(c) menjelaskan proses perubahan desa melalui (i) saling kebergantungan desa-bandar; (ii) pembandaran desa; (iii) perancangan desa (pusat pertumbuhan desa); (iv) pemodenan sosioekonomi desa.
2.2 Bandar dan pembandaran
20
Calon seharusnya dapat:
2.2.1 Pengertian bandar dan pembandaran
(a) mendefinisikan maksud bandar dan proses pembandaran; (b) menghuraikan jenis dan ciri bandar (bandar raya global, metropolis, bandar primat, dan bandar raya mega);
Klasifikasi bandar berdasarkan saiz di Malaysia: bandar kecil (. 30,000), bandar sederhana (30,000 . 500,000), bandar besar (500,000 . 1,000,000), dan bandar raya metropolitan (. 1,000,000).
15
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(c) memerihalkan pola pembandaran;
Pola pembandaran merujuk kepada perubahan saiz dan bilangan bandar, pertumbuhan penduduk bandar, dan perubahan sosioekonomi bandar.
(d) menilai faktor yang mempengaruhi proses pembandaran;
Faktor sejarah, ekonomi, dasar kerajaan, sosial, kemudahan asas, dan demografi.
2.2.2 Peranan bandar dalam pembangunan
(e) mengenal pasti peranan bandar dalam pembangunan sesebuah negara, iaitu (i) pusat pemasaran; (ii) pusat pekerjaan; (iii) pusat pemodenan; (iv) kemudahan kesihatan; (v) pembentukan golongan menengah; (vi) pembauran inovasi;
Peranan bandar bergantung kepada jenis dan saiz bandar
(f) membandingkan peranan bandar besar, bandar sederhana, dan bandar kecil di Malaysia;
2.2.3 Kesan transformasi desa dan pembandaran terhadap penduduk dan alam sekitar
(g) menghuraikan kesan transformasi desa dan pembandaran terhadap guna tanah, penduduk, dan sosioekonomi dari segi (i) kepadatan penduduk; (ii) perubahan pekerjaan; (iii) peningkatan taraf hidup; (iv) perumahan; (v) kemiskinan bandar; (vi) migrasi desa-bandar; (vii) kesesakan lalu lintas;
Skala negara Malaysia
16
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(viii) masalah sosial; (ix) perubahan guna tanah;
(h) menjelaskan kesan transformasi desa dan pembandaran terhadap alam sekitar yang meliputi (i) kemerosotan kualiti alam sekitar;
Peningkatan suhu setempat, hakisan, tanah runtuh dan tanah tandus, banjir dan banjir kilat, ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan
(ii) pencemaran alam sekitar;
Pencemaran udara, air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan pencemaran sisa toksik
2.2.4 Kemahiran amali
(i) mengira dan mempersembahkan data transformasi desa dan pembandaran dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; (j) mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta; (k) mentafsir peta topografi dari aspek landskap budaya, iaitu (i) guna tanah pertanian; (ii) pola petempatan; (iii) pengangkutan; (iv) kemudahan sosial;
Gambar rajah termasuklah carta, graf, dan rajah Pentafsiran mencakupi menentukan kedudukan tempat berdasarkan grid dan mata angin, mengenal pasti simbol untuk menentukan aras ketinggian, pola, dan jenis.
(l) menjelaskan sebab dan kesan, pola, trend, dan arah alir daripada jadual, gambar rajah, dan peta yang dihasilkan.
Calon digalakkan melayari Internet seperti Google Earth sebagai pendedahan kepada konsep asas Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan penderiaan jauh.
17
Penggal Kedua
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL
3 Sistem Atmosfera
40
3.1 Struktur dan kandungan atmosfera
2
Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan struktur dan kandungan atmosfera; (b) menghuraikan ciri struktur dan kandungan atmosfera.
3.2 Cuaca dan iklim
12
Calon seharusnya dapat:
(a) menyatakan konsep cuaca dan iklim;
(b) menghuraikan unsur cuaca dan iklim (bahangan suria, bahangan bumi, suhu, kerpasan, kelembapan, tekanan udara, angin, dan litupan awan);
Bahangan suria juga merujuk kepada bahangan matahari.
(c) menyatakan konsep imbangan bahangan;
Bahangan bumi juga merujuk kepada bahangan terrestrial.
(d) menghuraikan proses pemindahan haba;
(e) menghuraikan taburan suhu secara menegak dan mendatar;
(f) menyatakan konsep kelembapan udara;
Kelembapan bandingan dan kelembapan mutlak Proses adiabatik/ kestabilan udara kadar tukaran adiabatik kadar tukaran sekitaran
(g) menghuraikan konsep kestabilan udara;
(h) menghuraikan proses sejatan, pemeluwapan, pembentukan awan, dan kerpasan;
(i) menghuraikan jenis kerpasan (hujan perolakan dan hujan orografik);
18
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(j) menghuraikan tekanan udara dan edaran umum atmosfera;
Angin wilayah dan angin tempatan bayu darat dan bayu laut, angin pergunungan, angin lintang, angin monsun, dan badai selari (Angin Sumatera)
(k) menghuraikan gangguan atmosfera.
Siklon tropika dan tornado
3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia
6
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia;
Pengaruh positif dan negatif iklim dan cuaca terhadap aktiviti manusia Perbincangan pada skala dunia dan penekanan kepada skala tempatan
(b) menghuraikan fenomena iklim (banjir, kemarau, siklon tropika, tornado, dan El Nino dan La Nina).
Kesan terhadap manusia seperti kemusnahan infrastruktur, kemusnahan bentuk muka bumi, dan ekonomi Siklon tropika terdiri daripada taufan dan hurikan
3.4 Perubahan iklim
6
Calon seharusnya dapat:
(a) menghuraikan konsep perubahan iklim;
(b) menjelaskan punca dan kesan rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global;
(c) menjelaskan punca dan kesan penipisan dan kebocoran lapisan ozon;
19
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(d) menjelaskan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia.
3.5 Mikro iklim bandar
6
Calon seharusnya dapat:
(a) menghuraikan konsep mikro iklim bandar;
Merujuk kepada kajian kes seperti pulau haba bandar, pulau sejuk, pencemaran udara, jerebu, dan hujan asid
(b) menjelaskan kesan perubahan mikro iklim bandar terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia.
3.6 Kemahiran amali sistem atmosfera
8
Calon seharusnya dapat:
(a) mengira data, memplot, melukis, dan mentafsir peta garisan senilai, iaitu garisan sesuhu (isoterma), garisan sehujan (isohyet), dan garisan setekanan udara (isobar);
(b) mengira data, melukis, dan mentafsir graf dan carta cuaca serta kaitannya dengan aktiviti manusia.
Carta cuaca merujuk kepada rajah tiupan angin, graf bulatan, graf garis, dan graf bar.
4 Sistem Hidrologi
20
4.1 Fasa air
2
Calon seharusnya dapat:
(a) menyatakan tiga fasa perubahan air (cecair, gas, dan pepejal);
Gambar rajah perubahan fasa, proses, dan tenaga yang terlibat
(b) menghuraikan tiga fasa proses perubahan air dan tenaga yang terlibat.
4.2 Kitaran hidrologi
4
Calon seharusnya dapat:
(a) menghuraikan konsep kitaran hidrologi;
Gambar rajah kitaran hidrologi
(b) menghuraikan proses mendatar kitaran hidrologi (alir lintang atmosfera, larian air permukaan, dan aliran air bawah tanah);
20
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(c) menjelaskan proses menegak kitaran hidrologi (sejatan, perpeluhan, sejatpeluhan, pemeluwapan, pemejalwapan, kerpasan, pintasan, aliran batang, dan resapan);
(d) menghuraikan konsep keberkesanan kerpasan dan faktor yang mempengaruhinya (ciri keamatan, kekerapan, jangka masa, musim, dan liputan kawasan).
Keberkesanan kerpasan merujuk kepada perbezaan kerpasan dengan sejatan.
4.3 Edaran air tanih
2
Calon seharusnya dapat:
(a) menyatakan dan menghuraikan proses edaran air tanih (larian air permukaan, resapan, aliran air bawah tanah, simpanan air tanih, keporosan, ketelapan, dan akuifer);
(b) menghuraikan faktor yang mempengaruhi edaran air tanih.
4.4 Imbangan air
4
Calon seharusnya dapat:
(a) menghuraikan konsep imbangan air (lebihan air dan kurangan air);
(b) menjelaskan variasi imbangan air mengikut ruang dan masa;
(c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air (ketinggian, aspek, hujan, topografi, tumbuhan, dan batuan).
4.5 Kaitan sistem hidrologi dengan manusia
4
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan kepentingan air (bekalan air domestik, pertanian, dan industri);
Gangguan imbangan air merujuk kepada perubahan simpanan air yang digambarkan oleh lebihan air (banjir) dan kurangan air (kemarau).
21
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(b) menjelaskan gangguan imbangan air terhadap aktiviti manusia (kejadian kemarau, kejadian banjir monsun/musiman dan banjir kilat);
(c) menjelaskan penyesuaian manusia terhadap kurangan air dan lebihan air (hujan tiruan, sistem pengairan, penghutanan, dan sumber air yang lain).
Penyesuaian manusia termasuk langkah pengurusan (catuan air, kempen penjimatan, dan tarif air) dan langkah kestrukturan (empangan, parit, terusan, dan tangki).
4.6 Kemahiran amali sistem hidrologi
4
Calon seharusnya dapat: (a) mengira data, melukis, dan mentafsir graf dan carta hidrologi (kerpasan, sejatan, sejatpeluhan, dan imbangan air).
Carta hidrologi merujuk kepada graf garis, graf bar, dan rajah serakan
BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA
3 Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar
30
3.1 Sektor-sektor ekonomi
20
Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti sektor ekonomi yang terbahagi kepada tiga, iaitu
Skala negara Malaysia
(i) primer;
Pertanian, perikanan, perhutanan, dan perlombongan
(ii) sekunder;
Pemprosesan, pembuatan, dan pembinaan
22
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(iii) tertier.
Pelancongan, pengangkutan dan perhubungan, perdagangan dan perniagaan, kewangan, perkhidmatan awam dan swasta, utiliti (elektrik, air, dan gas), teknologi maklumat dan komunikasi, penyelidikan dan pembangunan
(b) menghuraikan ciri utama setiap sektor ekonomi negara Malaysia (taburan, skala, orientasi pengeluaran, penggunaan modal, buruh, dan teknologi);
Huraian berkaitan dengan ciri dan kepentingan boleh digabungjalinkan mengikut sektor ekonomi.
(c) menghuraikan kepentingan atau sumbangan setiap sektor kepada ekonomi negara (Keluaran Dalam Negara Kasar [KDNK], pekerjaan, dan, kesan pengganda);
Kesan pengganda merujuk kepada aktiviti hiliran dalam sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan.
(d) menjelaskan perkembangan semasa sektor ekonomi (primer, sekunder, dan tertier);
Perkembangan semasa sektor ekonomi meliputi kemajuan, inovasi, isu, masalah, dan cabaran.
(e) menghuraikan perkembangan bioteknologi terkini dalam bidang pertanian dan pembuatan;
Bioteknologi bermaksud penggunaan teknologi dalam perkembangan pertanian dan pembuatan seperti pembiakbakaan tisu, pengubahsuaian genetik, teknologi transgenik, dan teknologi nano.
23
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
3.1.1 Kemahiran amali
(f) mengira, melukis, dan mempersembahkan data ekonomi semasa dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta;
Gambar rajah termasuklah carta, graf, dan rajah
(g) mentafsir jadual, gambar rajah, foto, dan peta.
Peta meliputi peta topografi
3.2 Proses pembangunan ekonomi
4
Calon seharusnya dapat:
(a) mentakrifkan maksud pembangunan dan mengenal pasti penunjuk pembangunan (KDNK per kapita, peratus tenaga kerja dalam sektor ekonomi, ciri demografi, kemudahan asas, dan pemilikan barangan);
(b) membezakan tahap pembangunan semasa antara kawasan dalam negara Malaysia;
(c) menjelaskan ketakseimbangan pembangunan antara kawasan dalam negara Malaysia.
Tumpuan kepada isu ketakseimbangan pembangunan antara wilayah dalam negara dan strategi untuk mengatasinya (koridor pembangunan ekonomi utara, timur, selatan, Sabah dan Sarawak)
3.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar
6
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar, iaitu
(i) kemerosotan dan kepupusan sumber;
(ii) pencemaran alam sekitar (pencemaran udara, air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan sisa toksik);
24
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(iii) kemerosotan kualiti alam sekitar (peningkatan suhu setempat, hakisan, tanah runtuh dan tanah tandus, banjir dan kemarau, ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan);
Sumber perhutanan, perikanan, dan perlombongan
(b) merumuskan langkah mengurangkan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar dari aspek perundangan dan bukan perundangan.
4 Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau
30
4.1 Globalisasi ekonomi
6
Calon seharusnya dapat:
(a) menghuraikan maksud globalisasi ekonomi;
Globalisasi ekonomi bermaksud saling bergantung antara negara dari segi bahan mentah, modal, buruh, pasaran, dan teknologi dalam proses pengeluaran dan pemasaran yang dipermudahkan oleh kemajuan teknologi maklumat.
(b) menghuraikan aspek saling bergantung antara kawasan (pelaburan, teknologi, pengeluaran, pasaran, dan bekalan buruh);
Saling bergantung antara kawasan merujuk kepada hubungan antara negara/kawasan untuk keperluan ekonomi.
25
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(c) menjelaskan sebab perlunya kerjasama antara kawasan (kecekapan, ekonomi, daya saing, pengkhususan, dan penyertaan dalam ekonomi dunia);
(d) menilai kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara, iaitu (i) kesan positif œ perdagangan bebas; œ peluasan pasaran; œ pemindahan teknologi œ aliran buruh; œ menggalakkan persaingan; œ peningkatan kualiti produk;
(ii) kesan negatif œ penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional (MNC); œ ancaman kepada barangan, perkhidmatan, dan budaya tempatan; œ ancaman kepada pengusaha kecil dan sederhana tempatan; œ kesukaran untuk mengawal aliran modal asing; œ penghakisan kedaulatan negara.
26
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
4.2 Kerjasama serantau
14
Calon seharusnya dapat:
4.2.1 Konsep kerjasama
(a) mengenal pasti pakatan ekonomi serantau, iaitu (i) Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN); (ii) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA); (iii) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC); (iv) Kerjasama ekonomi antara negara Asia Timur; (v) Kesatuan Eropah (EU); (vi) Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA);
(b) menghuraikan konsep kerjasama dan persaingan antara kawasan;
4.2.2 Kepentingan dan halangan
(c) menjelaskan kepentingan pakatan ekonomi serantau dari segi (i) mengurangkan kesan negatif globalisasi ekonomi dunia; (ii) pasaran bersama; (iii) meningkatkan daya saing serantau; (iv) menjaga kepentingan bersama serantau; (v) keperluan guna tenaga buruh; (vi) teknologi penyelidikan dan pembangunan;
Daya saing serantau merujuk kepada keupayaan mengeluarkan produk yang memenuhi keperluan global pada kos yang kompetitif.
(d) menghuraikan halangan dalam kerjasama ekonomi serantau yang meliputi (i) perbezaan ekonomi antara negara anggota; (ii) konflik politik wilayah dalam negara anggota;
27
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(iii) keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau; (iv) persaingan antara kepentingan negara dengan kepentingan serantau; (v) pencemaran rentas sempadan; (vi) keselamatan serantau;
4.2.3 Kemahiran amali
(e) mengira, melukis, dan mempersembahkan data ekonomi dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta;
(f) mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta berkenaan.
4.3 Segi tiga pertumbuhan
8
Calon seharusnya dapat:
(a) mendefinisikan konsep kawasan segitiga pertumbuhan;
Kawasan segitiga pertumbuhan merujuk kepada kerjasama memajukan subwilayah yang berjiran di dalam ASEAN.
(b) mengenal pasti kawasan segitiga pertumbuhan di dalam ASEAN, iaitu (i) Segitiga Pertumbuhan Indonesia.Malaysia. Singapura (IMS.GT); (ii) Segitiga Pertumbuhan Indonesia.Malaysia. Thailand (IMT.GT); (iii) Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam.Indonesia.Malaysia.Filipina (BIMP.EAGA);
Fokus kerjasama: IMS.GT . perindustrian IMT.GT . sumber pertanian dan pelancongan BIMP.EAGA . pelbagai aktiviti ekonomi
28
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(c) menjelaskan peranan segitiga pertumbuhan dalam memajukan wilayah berkenaan (perdagangan, pelaburan, pelancongan, pengaliran buruh, penggunaan sumber, pengangkutan dan perhubungan, dan teknologi).
4.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar
2
Calon seharusnya dapat:
(a) menyatakan dasar luar negara Malaysia;
Teras dasar luar negara Malaysia Aman, Bebas, dan Berkecuali
(b) menghuraikan peranan negara Malaysia dalam pakatan kerjasama serantau;
Prinsip memakmurkan jiran menjadi fokus utama kerjasama serantau.
(c) menjelaskan kepentingan kerjasama serantau dalam melindungi alam sekitar.
Mengatasi masalah pencemaran rentas sempadan
29
Penggal Ketiga
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL
5 Sistem ekologi
14
Calon seharusnya dapat:
5.1 Ekologi dan ekosistem
2
(a) menghuraikan konsep ekologi dan ekosistem;
Ekosistem meliputi konsep habitat, populasi, komuniti, koloni, dan spesies.
(b) menjelaskan komponen asas ekosistem (biotik dan abiotik);
Biotik merujuk kepada komponen hidupan seperti pengeluar, pengguna, dan pengurai.
Abiotik merujuk kepada komponen bukan hidupan seperti cahaya matahari, udara, tanah, mineral, dan air.
(c) menghuraikan fungsi ekosistem, iaitu (i) aliran tenaga; (ii) kitar nutrien;
(d) menyatakan jenis dan menghuraikan ekosistem daratan dan akuatik.
Ekosistem daratan merujuk kepada hutan tanah pamah, dan hutan tanah tinggi. Ekosistem akuatik merujuk kepada tasik dan paya bakau.
30
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
5.2 Konsep rantaian dan siratan makanan
2
Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep rantaian dan siratan makanan; (b) menjelaskan proses rantaian makanan dan siratan makanan;
Gambar rajah aliran tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan
(c) menghuraikan konsep aras trofik dan piramid tenaga;
Gambar rajah piramid tenaga
(d) menjelaskan proses pemindahan tenaga dan kehilangan tenaga dalam aras trofik;
(e) menjelaskan persaingan antara spesies dan sesama spesies mengikut peringkat penggunaan tenaga.
Spesies merujuk kepada flora dan fauna yang mempunyai ciri pembiakan yang sama.
5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem
4
Calon seharusnya dapat:
(a) menerangkan jenis kitar nutrien (kitar oksigen, kitar karbon, dan kitar nitrogen);
(b) menghuraikan kepentingan kitar nutrien dalam ekosistem daratan dan akuatik.
5.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia
6
Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan kepentingan sistem ekologi kepada manusia, iaitu (i) kepentingan ekosistem daratan œ pembalakan; œ hasil hutan; œ perubatan; œ kepelbagaian biologi; œ perburuan; œ pelancongan dan rekreasi; œ pertanian pindah;
31
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(ii) kepentingan ekosistem akuatik œ perikanan; œ hasil marin; œ perubatan; œ kepelbagaian biologi; œ pelancongan dan rekreasi; œ akuakultur;
(b) mengenal pasti gangguan ekosistem (fizikal dan manusia);
(c) menghuraikan gangguan ekosistem (fizikal dan manusia);
(d) menghuraikan ekosistem buatan manusia;
Ekosistem buatan manusia merujuk kepada ekosistem semula jadi yang telah diubah suai oleh manusia seperti ekosistem tasik buatan, kawasan pertanian, dan kawasan penghutanan semula.
(e) mencadangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.
6 Saling Kebergantungan Sistem
10
6.1 Interaksi antara sistem
6
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan saling kebergantungan antara sistem fizikal, iaitu (i) sistem geomorfologi (litosfera); (ii) sistem atmosfera;
Saling kebergantungan antara sistem fizikal seperti sistem hidrologi dengan sistem geomorfologi
32
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(iii) sistem hidrologi (hidrosfera);
(Kitaran hidrologi dengan proses penggondolan); antara sistem geomorfologi dengan sistem atmosfera (letusan gunung berapi dengan cuaca) dan lain-lain.
(iv) sistem ekologi (biosfera);
(b) menjelaskan bagaimana gangguan dan perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem alam sekitar fizikal yang lain;
Penyahutanan menyebabkan pemanasan global yang boleh meningkatkan suhu dunia, pencairan ais, kenaikan aras laut, dan peningkatan kadar hakisan di pinggir pantai.
(c) menjelaskan bagaimana perubahan pada sesuatu sistem mempengaruhi sistem yang lain dan impaknya terhadap manusia.
Kejadian banjir menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa.
Kejadian gempa bumi dasar laut yang menghasilkan tsunami menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa.
6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia
2
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan saling kebergantungan antara sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia yang menyebabkan kesan (i) positif seperti penghasilan sumber alam;
Sistem gunaan manusia merujuk kepada penggunaan sistem fizikal untuk keperluan kehidupan manusia.
33
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(ii) negatif yang mengakibatkan gangguan dan bencana alam.
Kitaran hidrologi boleh mempengaruhi bekalan air, aktiviti pertanian, perikanan, penternakan, pelancongan, dan perindustrian.
6.3 Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
2
Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal;
(b) menilai langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal (kaedah perundangan dan kaedah bukan perundangan).
BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA
5 Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya
24
5.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar
10
Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal, iaitu (i) kemerosotan kualiti alam sekitar; (ii) kemerosotan dan kepupusan sumber.
(b) menghuraikan impak aktiviti manusia terhadap persekitaran fizikal, iaitu (i) kemerosotan kualiti alam sekitar;
Hakisan, tanah runtuh dan kegagalan cerun, banjir, kemarau, tanah tandus, pemanasan setempat dan global
34
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
Pencemaran air, tanih, udara, bunyi dan bau, sampah sarap, dan sisa toksik
(ii) kemerosotan dan kepupusan sumber.
Ancaman kepupusan sumber kepelbagaian biologi dan kehabisan sumber
(c) menjelaskan aktiviti manusia yang menjejaskan alam sekitar, iaitu (i) perhutanan; (ii) perindustrian; (iii) pengangkutan dan perhubungan; (iv) pertanian dan penternakan; (v) perikanan dan akuakultur;
(vi) pembinaan (petempatan dan infrastruktur);
(vii) perlombongan dan kuari;
(viii) pelancongan dan rekreasi.
5.2 Impak sosial
2
Calon seharusnya dapat:
(a) menilai impak alam sekitar terhadap kehidupan manusia, iaitu (i) kesihatan; (ii) keselamatan; (iii) kerosakan dan kemusnahan harta benda; (iv) aktiviti ekonomi; (v) aktiviti sosial.
Tumpuan kepada negara Malaysia
35
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
5.3 Pengurusan alam sekitar
12
Calon seharusnya dapat:
5.3.1 Pemeliharaan dan pemuliharaan
(a) membezakan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar;
(b) mencadangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar (langkah perundangan dan langkah bukan perundangan);
5.3.2 Pembangunan berterusan (lestari)
(c) mendefinisikan konsep pembangunan berterusan (lestari);
Pembangunan berterusan (lestari) bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang.
(d) menghuraikan lapan prinsip pembangunan berterusan (lestari), iaitu (i) menjana atau menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi;
(ii) mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup;
(iii) memulihara dan mempertingkatkan asas sumber;
(iv) memastikan aras penduduk yang boleh ditampung;
(v) mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko;
(vi) mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan;
36
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(vii) memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa;
(viii) memperkukuhkan kerjasama antarabangsa;
(e) menghuraikan pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan berterusan (lestari), iaitu
(i) Persidangan Stockholm;
Tumpuan Persidangan: Stockholm persekitaran manusia
(ii) Persidangan Rio;
Rio persekitaran dan pembangunan
(iii) Persidangan Johannesburg;
Johannesburg . pembangunan berterusan
(iv) Protokol Montreal;
(v) Protokol Kyoto;
(vi) Deklarasi Langkawi;
Deklarasi Langkawi pengurusan alam sekitar di kalangan negara-negara Komanwel Persidangan Bali 2007
(f) menjelaskan kepentingan kerjasama antarabangsa untuk menangani isu alam sekitar, iaitu (i) masalah kemerosotan kualiti alam sekitar telah menjadi masalah global; (ii) penjagaan alam sekitar secara global; (iii) meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pembangunan berterusan (lestari).
Program United Nation Development Programme (UNDP) berkaitan dengan pendidikan pembangunan berterusan
37
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
BAHAGIAN C: KAJIAN LUAR
72
Kajian luar meliputi kajian luar alam sekitar fizikal (36 waktu) dan kajian luar alam sekitar manusia (36 waktu).
1 Pengenalan kepada Kajian Luar
4
Calon seharusnya dapat:
1.1 Tujuan Kajian Luar dijalankan
(a) menyatakan matlamat kajian luar;
1.2 Skop kajian luar alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia
(b) menyatakan skop kajian luar alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia.
1.3 Pemilihan tajuk
1.4 Persiapan logistik
2 Kaedah Kajian
16
Calon seharusnya dapat:
2.1 Pemilihan kawasan 2.2 Penyediaan alat dan bahan kajian 2.3 Kaedah pengumpulan data
(a) menghuraikan pelbagai kaedah kajian; (b) mengenal pasti dan menggunakan alatan kajian; (c) menghasilkan instrumen/soal selidik kajian; (d) menghuraikan kaedah pengumpulan data primer dan sekunder.
Calon digalakkan mengakses dan memuat turun data serta maklumat daripada sumber Internet seperti Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Pertanian, Jabatan Alam Sekitar, dan Jabatan Meteorologi.
3 Pelaksanaan Kajian Luar
Di kawasan kajian
Calon seharusnya dapat:
(a) menguasai kemahiran manipulatif, iaitu (i) mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada sumber primer;
38
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(ii) menemu bual, pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik untuk mendapatkan data primer di lapangan;
(iii) mengumpul, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekunder melalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta, serta daripada sumber Internet;
(iv) memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, dan menganalisis data serta maklumat yang diperoleh;
(v) mempersembahkan data serta maklumat yang diperolehi daripada lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta.
Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data.
(b) menguasai kemahiran insaniah (soft skills), iaitu (i) kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan, berupaya meningkatkan keyakinan diri, dan bermotivasi;
(ii) kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan berkemahiran memimpin;
(iii) kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah;
39
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(iv) kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif dan inovatif;
(v) menyedari dan menghargai kepentingan alam sekitar;
(vi) boleh menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika.
4 Pemprosesan dan Penganalisaan Data dan Maklumat
20
Calon seharusnya dapat: (a) menganalisis dan mempersembahkan data serta maklumat yang diperolehi dari lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta dengan bantuan komputer;
(b) mengaplikasikan pelbagai perisian komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data serta maklumat.
5 Penyediaan Laporan
24
Calon seharusnya dapat:
(a) mengenal pasti latar belakang kajian;
Format laporan: (i) Pengenalan (ii) Tujuan kajian (iii) Lokasi kajian (iv) Kaedah kajian (v) Hasil kajian dan perbincangan (vi) Penutup (vii) Senarai rujukan (viii) Lampiran
(b) mengenal pasti isu dan masalah yang berkaitan dengan kedinamikan interaksi antara manusia dengan alam sekitar;
(c) menjelaskan pelbagai bentuk, pola, dan proses dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia serta faktor yang mempengaruhinya;
(d) mengaplikasi dan membandingkan teori yang diajar di dalam bilik darjah dengan keadaan sebenar di lapangan;
40
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
(e) mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang kedinamikan interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar;
(f) mencadangkan langkah mengatasinya dalam konteks setempat;
6 Pembentangan Laporan
8
Calon seharusnya dapat:
(a) berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan mahir dan berkesan;
Boleh dilakukan secara berkumpulan Calon digalakkan membentangkan laporan dengan menggunakan ICT dan media lain.
(b) bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan; (c) mengurus masa mengikut jadual pembentangan;
(d) meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi;
(e) menghasilkan pembentangan secara kreatif dan inovatif.
41
Kajian Luar Kertas 942/4: Kajian Luar Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan 1 Pengenalan Kajian luar merupakan salah satu komponen penting dalam disiplin Geografi. Teori yang dipelajari di dalam bilik darjah dimantapkan melalui kerja praktikal di lapangan yang akan meningkatkan pemahaman pelajar tentang aspek alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang saling berkaitan. Pelajar akan dibawa ke lapangan untuk menjalankan kajian luar. Setiap calon STPM sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan wajib melaksanakan kerja kursus Geografi (kajian luar) 942/4 sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk penggal ketiga. Kajian luar perlu dijalankan bagi komponen alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia berdasarkan soalan yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Bagi Geografi Alam Sekitar Fizikal, soalan merangkumi tajuk Sistem Geomorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Hidrologi, dan Sistem Ekologi. Bagi Geografi Alam Sekitar Manusia pula merangkumi tajuk Penduduk, Transformasi Desa dan Pembandaran, serta Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar. Format pentaksiran bagi kajian luar ini adalah berasaskan sekolah. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan. Panduan dan soalan kajian luar akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my. Soalan kajian luar adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Geografi. 2 Objektif Objektif kajian luar adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam konteks: (a) Kemahiran kognitif, iaitu (i) mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan kedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya serta mencadangkan langkah mengatasinya dalam konteks setempat; (ii) menjelaskan pelbagai bentuk, pola, dan proses dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia serta faktor yang mempengaruhinya; (iii) mengaplikasi dan membandingkan teori yang diajar di dalam bilik darjah dengan keadaan sebenar di lapangan; (iv) mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang kedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya; (b) Kemahiran manipulatif, iaitu (i) mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada sumber primer; (ii) menemu bual, pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik untuk mendapatkan data primer di lapangan; (iii) mengumpul, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekunder melalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta serta daripada sumber Internet; (iv) memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, dan menganalisis data dan maklumat yang diperolehi;
42
(v) mempersembahkan data serta maklumat yang diperolehi daripada lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta. Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data; (c) Kemahiran insaniah (soft skills), iaitu (i) kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan, berupaya meningkatkan berkeyakinan diri, dan bermotivasi; (ii) kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan berkemahiran memimpin; (iii) kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah; (iv) kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif; (v) menyedari dan menghargai kepentingan alam sekitar; (vi) boleh menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika. Kertas 942/5: Alternatif Kajian Luar untuk Calon Sekolah Swasta, Calon Persendirian Individu, dan Calon Mengulang Peperiksaan STPM Calon sekolah swasta, calon persendirian individu, dan calon mengulang peperiksaan STPM dikehendaki mengambil kertas 942/5 sebagai alternatif kepada kajian luar Geografi yang diambil oleh calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan. Pentaksiran bagi soalan kertas 942/5 adalah secara pentaksiran berpusat, iaitu berdasarkan tajuk kajian luar dan kemahiran amali bagi tajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran yang telah dipelajari dalam penggal pengajian pertama, penggal pengajian kedua, dan penggal pengajian ketiga. Bagi Geografi Alam Sekitar Fizikal, soalan merangkumi tajuk Sistem Geomorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Hidrologi, dan Sistem Ekologi. Bagi Geografi Alam Sekitar Manusia pula merangkumi tajuk Penduduk, Transformasi Desa dan Pembandaran, serta Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar. Wajaran markah bagi kertas ini adalah sebanyak 20%.
43
Skim Pentaksiran
Penggal Pengajian
Kod dan Nama Kertas
Jenis Ujian
Markah (Wajaran)
Masa
Pentadbiran
Penggal Pertama
942/1 Geografi 1
Ujian Bertulis Bahagian A: Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian B: Geografi Alam Sekitar Manusia Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan
80 (32%) 40 40
2 jam
Pentaksiran berpusat
Penggal Kedua
942/2 Geografi 2
Ujian Bertulis Bahagian A: Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian B: Geografi Alam Sekitar Manusia Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan
80 (32%) 40 40
2 jam
Pentaksiran berpusat
44
Penggal Pengajian
Kod dan Nama Kertas
Jenis Ujian
Markah (Wajaran)
Masa
Pentadbiran
Penggal Ketiga
942/3 Geografi 3
Ujian Bertulis Bahagian A: Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab kedua-dua soalan Bahagian B: Geografi Alam Sekitar Manusia Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab kedua-dua soalan
40 (16%) 20 20
1 jam
Pentaksiran berpusat
942/4 Geografi 4
Kerja Kursus (Kajian Luar) Soalan kajian luar 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan yang diberikan Soalan adalah berdasarkan penggal pengajian 1, 2, atau 3
50 (20%)
Sepanjang penggal ketiga
Pentaksiran berasaskan sekolah bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan
942/5 Geografi 5
Ujian Bertulis Bahagian A Soalan esei tentang kajian luar 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian B Soalan esei tentang kemahiran amali 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian C Soalan esei tentang kemahiran amali 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan
50 (20%) 20 15 15
1. jam
Pentaksiran berpusat bagi calon sekolah swasta, calon persendirian individu, dan calon mengulang peperiksaan STPM sebagai alternatif kajian luar
45
Huraian Format Pentaksiran Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan Pentaksiran bagi mata pelajaran ini diadakan dalam tiga penggal, iaitu pada Penggal Pertama, Penggal Kedua, dan Penggal Ketiga. Pentaksiran dijalankan melalui dua kaedah, iaitu pentaksiran berpusat yang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) dan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS). Bagi calon sekolah kerajaan, pentaksiran pada Penggal Pertama dan Penggal Kedua dikendalikan secara berpusat. Pentaksiran pada Penggal Ketiga dikendalikan secara berpusat dan berasaskan sekolah. Penggal Pertama Pentaksiran Berpusat (2 jam) Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B. Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yang wajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yang wajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Penggal Kedua Pentaksiran Berpusat (2 jam) Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B. Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yang wajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yang wajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Penggal Ketiga Pentaksiran Berpusat (1 jam) Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B. Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 2 soalan berstruktur (20 markah) yang wajib dijawab. Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 2 soalan berstruktur (20 markah) yang wajib dijawab. Pentaksiran Berasaskan Sekolah Calon dikehendaki menjalankan Kajian Luar dan menyediakan Laporan Kajian Luar (50 markah).
46
Huraian Format Pentaksiran Calon Sekolah Swasta dan Calon Persendirian Individu Pentaksiran bagi mata pelajaran ini diadakan dalam tiga penggal, iaitu pada Penggal Pertama, Penggal Kedua, dan Penggal Ketiga. Semua pentaksiran dijalankan secara berpusat yang dikendalikan oleh MPM. Penggal Pertama Pentaksiran Berpusat (2 jam) Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B. Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yang wajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yang wajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Penggal Kedua Pentaksiran Berpusat (2 jam) Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B. Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yang wajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yang wajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Penggal Ketiga Pada Penggal Ketiga, calon perlu menduduki dua sesi pentaksiran berpusat. Pentaksiran Berpusat (1 jam) Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B.
Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 2 soalan berstruktur (20 markah) yang wajib dijawab. Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 2 soalan berstruktur (20 markah) yang wajib dijawab. Pentaksiran Berpusat (1 jam 15 minit) Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A, B, dan C. Bahagian A mengandungi 2 soalan esei tentang kajian luar (20 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Bahagian B mengandungi 2 soalan esei tentang kemahiran amali (15 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab. Bahagian C mengandungi 2 soalan esei tentang kemahiran amali (15 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.
47
Pemerihalan Prestasi Gred A Calon menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap geografi fizikal dan geografi manusia dan sedar tentang hubung kait antara kedua-duanya. Calon mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam menjelaskan sesuatu fenomena. Calon menginterpretasikan, menganalisis, dan menghitung data dengan tepat. Calon mengaplikasikan konsep geografi dalam kebanyakan situasi. Calon menunjukkan penguasaan yang tinggi dalam kemahiran geografi. Calon menggunakan formula dengan betul. Calon menganalisis saling hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya. Calon memberikan hujah berdasarkan contoh semasa dan sedar perubahan yang berlaku dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Calon menggunakan laras bahasa geografi dengan baik. Calon menjalankan kajian tanpa bantuan semasa melaksanakan kajian luar.
Gred C Calon menunjukkan pemahaman asas terhadap geografi fizikal dan geografi manusia serta hubung kait antara kedua-duanya. Calon menerangkan konsep asas dalam geografi. Calon menginterpretasikan data dan menghitung dengan kesilapan yang minimum. Calon mengaplikasikan beberapa konsep geografi terhadap sesuatu fenomena secara umum. Calon menggunakan sesuatu formula dengan kesilapan yang minimum. Calon menerangkan saling hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya. Calon memberikan hujah berdasarkan contoh yang berlaku dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Calon menggunakan laras geografi secara terhad. Calon menjalankan kajian secara berbantu semasa melaksanakan kajian luar.
48
Senarai Rujukan Bahagian A: Alam Sekitar Fizikal 1. Barry, R.G. dan Chorley, R.J., 1995. Atmosphere, Weather and Climate. Edisi ke-6. London: Routledge. 2. Chan Ngai Weng, 1995. Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Chan Ngai Weng, 2008. Iklim dan Cuaca. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia. 4. Christopherson, R.W., 1997. Geosystems: An Introduction to Physical Geography. New Jersey: Prentice Hall. 5. Harvey, L.D., 2000. Climate and Global Environmental Change. London: Prentice Hall. 6. Jamaluddin Md. Jahi, 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 7. Mohd Noor Ramlan, 1999. Ekologi Asas dan Alam Semula Jadi Terpilih. Shah Alam: BIROTEKS, Universiti Teknologi MARA. 8. Shaharuddin Ahmad, 2001. Pengantar Sains Atmosfera. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 9. Shaharuddin Ahmad, 2006. Meteorologi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 10. Strahler, A., 2000. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley. Bahagian B: Alam Sekitar Manusia 11. Anuwar Ali dan Rajah Rasiah, 1996. Perindustrian dan Pembangunan Ekonomi di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 12. Chan Ngai Weng et al., 1993. Pengantar Geografi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 13. De Blij M.J dan A.B.Murphy., 2003. Human Geography: Culture, Society, and Space. New York: John Wiley. 14. Fellmann J.D., Getis D., dan Getis J., 2002. Human Geography: Landscape of Human Activities. New York: McGraw-Hill. 15. Hassan Naziri Khalid, Abibullah Samsudin dan Morshidi Sirat, 1997. Penubuhan dan Perkembangan Semasa ASEAN: Perspektif Geografi, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. 16. Katiman Rostam, 2001. Pengantar Persekitaran Manusia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 17. Katiman Rostam dan Asmah Ahmad, 2005. Penilaian dan Pengurusan Sumber Alam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 18. Sham Sani dan Abdul Samad Hadi, 1990. Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia: Isu dan Pengurusannya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
49
19. Solehah Abdul Hamid, 1997. Pembangunan Ekonomi ASEAN. Sintok: Universiti Utara Malaysia. 20. Weeks J.R., 2005. Population: An Introduction to Concept and Issues. Edisi ke-9. London: Thomson Learning.
50
Nombor kad pengenalan: ........................................ Nombor pusat/angka giliran: ................................ KERTAS SOALAN CONTOH 942/1 STPM
GEOGRAFI
KERTAS 1 (Dua jam)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab empat soalan. Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Bahagian B: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A dan Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yang dibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama dengan kertas soalan ini. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. ______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 942/1
Untuk kegunaan pemeriksa
Bahagian A
1
2
3
Bahagian B
1
2
3
Jumlah
51
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [40 markah] Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. 1 Rajah di bawah menunjukkan sebuah kawasan lembah sungai. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [3] (b) Nyatakan empat jenis pergerakan jisim. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [4] 942/1
x
y
Jalan raya
Sungai
52
(c) Berdasarkan rajah, berikan contoh pergerakan jisim yang berlaku secara: (i) cepat (x) .............................................................................................................................. [1] (ii) perlahan (y) ........................................................................................................................ [1] (d) Nyatakan kesan pergerakan jisim terhadap perkara berikut: (i) sistem sungai: ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [1] (ii) litupan tumbuhan: .............................................................................................................. ...................................................................................................................................................................
[1] (e) Huraikan dua langkah pengurusan bagi mengawal berlakunya gerakan jisim. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [4] 942/1
53
2 Jadual di bawah menunjukkan ketebalan lapisan batuan terluluhawa mengikut kawasan iklim.
Kawasan iklim
Ketebalan regolit (meter)
Tropika lembap Savana Lembap sederhana Gurun panas Artik
30 . 90 5 . 30 10 3 1
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan batuan terluluhawa? [5] (b) Berdasarkan jadual di atas, mengapakah berlaku kadar luluhawa batuan yang berbeza-beza mengikut kawasan iklim? [12] (c) Jelaskan bagaimana ketebalan batuan terluluhawa mempengaruhi aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. [8] 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4] (b) Huraikan empat sebab mengapa bumi mengalami perubahan empat musim yang berbeza. [12] (c) Jelaskan tiga kesan perubahan empat musim terhadap aktiviti manusia. [9] 942/1
54
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [40 markah] Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. 1 (a) Apakah maksud transformasi desa? ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [4] (b) Nyatakan dua strategi pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (c) Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembandaran? ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] (d) Nyatakan dua peranan bandar kecil di Malaysia. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [2] (e) Berikan dua contoh bandar raya global. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (f) Nyatakan dua peranan bandar raya global. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] 942/1
55
2 Jadual di bawah menunjukkan keluasan, bilangan penduduk, dan kadar pertumbuhan penduduk tahunan mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2005.
Negeri
Keluasan (km persegi)
Penduduk (.000)
Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%)
Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor (termasuk Putrajaya) Terengganu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Labuan Malaysia
16,067 9,425 15,020 1,652 6,657 35,965 21,005 795 1,030 73,997 124,450 7,982 12,955 243 92 230,253
3,102.2 1,848.1 1,505.5 713.0 946.3 1,427.0 2,256.4 224.5 1,468.8 2,931.7 2,312.6 4,736.1 1,016.5 1,256.2 83.5 26,127.7
2.3 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 1.4 1.5 1.8 2.4 2.2 2.6 2.6 1.7 1.8 2.1
(a) Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, kira kepadatan penduduk Malaysia mengikut negeri bagi tahun 2005. [5] (b) Mengapakah terdapat perbezaan taburan penduduk mengikut negeri di Malaysia pada 2005? [10] (c) Jelaskan faktor yang menyebabkan perbezaan kadar pertumbuhan penduduk tahunan mengikut negeri di Malaysia. [10] 3 (a) Nyatakan tiga buah bandar raya di Malaysia. [3] (b) Huraikan faktor yang menggalakkan proses pembandaran di Malaysia. [6] (c) Merujuk kepada sebuah negara sedang membangun, bagaimanakah bandar boleh mempengaruhi pembangunan kawasan sekitarnya? [10] (d) Jelaskan tiga kesan negatif akibat pembandaran yang pesat terhadap persekitaran fizikal bandar. [6] 942/1
56
Nombor kad pengenalan: ........................................ Nombor pusat/angka giliran: ................................ KERTAS SOALAN CONTOH 942/2 STPM
GEOGRAFI
KERTAS 2 (Dua jam)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab empat soalan. Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Bahagian B: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A dan Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yang dibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda bersama dengan kertas soalan ini. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. ______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 942/2
Untuk kegunaan pemeriksa
Bahagian A
1
2
3
Bahagian B
1
2
3
Jumlah
57
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [40 markah] Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. 1 (a) Gambar rajah di bawah menunjukkan tiga proses pemindahan haba. (i) Berdasarkan rajah di atas, namakan proses pemindahan haba melalui bahan dengan adanya aktiviti molekul. ................................................................................................................................................................... [1] (ii) Apakah yang dimaksudkan dengan proses perolakan? ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] (iii) Huraikan dua kesan proses perolakan ke atas iklim berskala global. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [4] 942/2
perolakan
pengaliran
bahangan
58
(b) Rajah di bawah menunjukkan taburan suhu maksimum dan jumlah hujan di bandar X dari
tahun 1996 hingga tahun 2006.
Taburan suhu
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tahun
Suhu ( C)
Taburan suhu
Hujan
0
50
100
150
200
250
300
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tahun
Curahan hujan (mm)
Hujan
Berdasarkan rajah di atas,
(i) hitung nilai julat suhu maksimum di bandar X dari tahun 1996 hingga tahun 2006,
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
[2]
(ii) hitung purata hujan tahunan dari tahun 1996 hingga tahun 2006.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
[2]
942/2
59
(iii) nyatakan tiga tahun yang mempunyai jumlah hujan yang kurang daripada nilai purata hujan tahunan. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] 942/2
60
2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar tukaran adiabatik? [5] (b) Huraikan proses kejadian hujan perolakan dan hujan orografik di kawasan iklim tropika lembap. [12] (c) Terangkan kesan hujan perolakan yang ekstrim terhadap aktiviti manusia bagi sesebuah bandar di kawasan iklim tropika lembap. [8] 3 (a) Apakah yang dimaksudkan edaran air bawah tanah? [5] (b) Huraikan proses edaran air bawah tanah yang membentuk akuifer. [8] (c) Jelaskan kepentingan akuifer terhadap aktiviti manusia. [12] 942/2
61
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [40 markah] Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. 1 Jadual di bawah menunjukkan peratus eksport Malaysia ke beberapa buah negara terpilih pada tahun 2006.
Negara
Peratus (%)
USA Jepun Singapura Thailand Indonesia Filipina Vietnam Brunei Negara Kesatuan Eropah Negara Asia Timur kecuali Jepun Negara-negara lain
18.9 8.8 16.1 5.4 2.3 1.4 1.3 0.2 12.0 18.3 15.2
Jumlah
100
Nota: Jumlah keseluruhan nilai eksport RM280 bilion. Berdasarkan jadual di atas, (a) kenal pasti dua negara rakan dagangan utama Malaysia di luar ASEAN, .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [2] (b) hitung jumlah nilai (RM) eksport Malaysia ke negara-negara ASEAN pada tahun 2006, .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [2] (c) berikan dua sebab mengapa eksport Malaysia ke negara ASEAN lebih kecil berbanding dengan eksport ke luar ASEAN. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [2] 942/2
62
(d) Apakah yang dimaksudkan dengan AFTA? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [3] (e) Huraikan dua cara AFTA meningkatkan perdagangan dalam kalangan negara-negara ASEAN. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [4] (f) Berikan dua contoh produk Malaysia yang didagangkan di bawah AFTA. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. [2] 2 (a) Tanda dan labelkan nama tiga pusat pemprosesan petroleum di atas peta Malaysia yang disediakan. [3] (b) (i) Jelaskan lima kepentingan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. [10] (ii) Huraikan tiga impak aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal. [6] (c) Cadangkan tiga langkah yang boleh diambil oleh pengguna bagi mengatasi kemerosotan bekalan petroleum. [6] 3 Merujuk kepada kerjasama Segitiga Pertumbuhan ASEAN Utara (IMT . GT), (a) nyatakan nama tiga kawasan dalam negara yang terlibat, [3] (b) huraikan objektif penubuhan kerjasama tersebut, [10] (c) jelaskan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama di atas. [12] 942/2
63
942/2
64
KERTAS SOALAN CONTOH 942/3 STPM
GEOGRAFI
KERTAS 3 (Satu jam)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab empat soalan. Bahagian A: Jawab dua soalan. Bahagian B: Jawab dua soalan. Jawapan untuk semua bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. ______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/3
Untuk kegunaan pemeriksa
Bahagian A
1
2
Bahagian B
1
2
Jumlah
65
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [20 markah] Jawab semua soalan. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ekosistem? ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] (b) Nyatakan dua komponen asas yang membentuk sesebuah ekosistem. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (c) Takrifkan konsep keseimbangan ekosistem. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] Rajah di bawah menunjukkan rantaian makanan yang mudah.
(d) Berdasarkan rajah di atas, namakan unsur berikut. (i) X .................................................. (ii) Y .................................................. (iii) Z ................................................... [3] 942/3
X
Tumbuhan hijau . daun bunga dan buah
Y
Haiwan herbivor . karnivor . omnivor
Z
Kulat dan bakteria
Tenaga
Matahari
66
2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pulau haba bandar? ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] (b) Huraikan bagaimana sistem biosfera mempengaruhi fenomena pulau haba bandar. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [4] (c) Nyatakan tiga kesan fenomena pulau haba bandar terhadap kehidupan penduduk bandar. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] 942/3
67
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [20 markah] Jawab semua soalan. 1 Gambar di bawah menunjukkan kawasan perindustrian petrokimia.
(a) Berdasarkan gambar di atas, nyatakan dua jenis gas rumah hijau yang dibebaskan. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (b) Selain daripada aktiviti ekonomi perkilangan, nyatakan tiga jenis aktiviti manusia yang juga boleh menghasilkan gas rumah hijau. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] (c) Berikan dua impak sosial akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (d) Cadangkan tiga langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan aktiviti perkilangan terhadap persekitaran fizikal di Malaysia. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [3] 942/3
68
2 Rajah di bawah menunjukkan pandangan responden terhadap impak alam sekitar di Cameron Highlands pada tahun 2005. (a) Berdasarkan rajah di atas, (i) nyatakan dua impak alam sekitar yang kerap berlaku di Cameron Highlands, ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [2] (ii) huraikan dua aktiviti manusia yang menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [4] (b) Nyatakan dua langkah perundangan dan dua langkah bukan perundangan dalam pengurusan alam sekitar yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan hakisan tanah di Cameron Highlands. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... [4] 942/3
Sampah sarap
Bekalan air
Banjir kilat
Kelodak
Pencemaran udara
Pencemaran air
Pencemaran bunyi
Hakisan tanah
Tanah runtun
Bentuk pencemaran
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Peratus
69
KERTAS SOALAN CONTOH 942/4 STPM
GEOGRAFI
KERTAS 4 KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab satu soalan sahaja. ______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia
STPM 942/4
70
Soalan 1 Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah kawasan luar bandar yang luasnya 5-10 km persegi. Berdasarkan kajian tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut: (a) Komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem semula jadi di kawasan tersebut; (b) Kitar tenaga dan rantaian makanan yang berlaku dalam ekosistem tersebut; (c) Kepelbagaian jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut; (d) Kepentingan atau sumbangan kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat; (e) Impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem kawasan tersebut; (f) Langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem tersebut. [50] Soalan 2 Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah atau sebahagian kawasan bandar. Berdasarkan kajian luar tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut: (a) Ciri-ciri iklim kawasan bandar tersebut; (b) Perubahan landskap fizikal yang berlaku di kawasan tersebut; (c) Kepelbagaian aktiviti ekonomi sekunder dan tertier; (d) Kepentingan atau sumbangan aktiviti ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat; (e) Impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap persekitaran fizikal kawasan berkenaan; (f) Langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap alam sekitar fizikal setempat. [50] 942/4
71
KERTAS SOALAN CONTOH 942/5 STPM
GEOGRAFI
KERTAS 5 (ALTERNATIF KAJIAN LUAR) (Satu jam lima belas minit)
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab tiga soalan. Bahagian A: Jawab satu sahaja Bahagian B: Jawab satu sahaja Bahagian C: Jawab satu sahaja Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. ______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 942/5
72
BAHAGIAN A [20 markah] Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini. 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan hutan, (a) lukiskan peta lakar yang menunjukkan letakan kawasan kajian anda, [2] (b) (i) lukiskan susun lapis tumbuhan kawasan hutan yang anda kaji, [3] (ii) nyatakan tiga ciri hutan tersebut, [3] (c) huraikan dua fungsi hutan tersebut terhadap alam sekitar fizikal setempat, [4] (d) huraikan dua aktiviti manusia yang boleh mengganggu kestabilan ekosistem hutan tersebut. [4] (e) cadangkan dua langkah yang boleh dijalankan di kawasan hutan tersebut supaya hutan itu dapat diurus dengan baik. [4] 2 Berdasarkan satu kajian lapangan yang telah anda jalankan di sebuah atau sebahagian kawasan bandar yang berhampiran dengan tempat kediaman anda, (a) (i) lukiskan peta lakar yang menunjukkan letakan kawasan kajian anda, [2] (ii) nyatakan kaedah kajian yang anda gunakan, [2] (b) kenal pasti tiga jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan kajian, [3] (c) huraikan dua sumbangan aktiviti ekonomi tersebut terhadap penduduk setempat, [4] (d) huraikan bagaimana aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar fizikal setempat, [6] (e) nyatakan tiga langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan tersebut. [3] 942/5
73
BAHAGIAN B [15 markah] Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini. 3 Jadual di bawah menunjukkan min suhu bulanan dan jumlah hujan bulanan di Stesen Kajicuaca X.
Bulan
Jan.
Feb.
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept.
Okt.
Nov.
Dis.
Suhu oC
25.2
25.8
26.4
26.7
26.9
26.7
27.2
26.4
26.4
26.4
26.1
25.8
Hujan (mm)
246
180
185
198
165
178
170
189
175
280
257
257
Berdasarkan jadual di atas, (a) lukiskan sebuah graf bulatan yang dapat menunjukkan min suhu dan jumlah hujan bulanan di Stesen Kajicuaca X. [11] (b) Hitungkan: (i) min suhu bulanan, [2] (ii) julat suhu. [2] 942/5
74
4 Peta di bawah menunjukkan relief kawasan Bukit Cobb pada skala 1:50 000 dan berselang kontor 20 meter dari aras laut.
Peta: Relief Kawasan Bukit Cobb pada skala 1:50 000 Berdasarkan peta di atas, (a) Lukis keratan rentas antara Bukit Cobb dengan Bukit Pelly dengan menggunakan skala 1:10,000, [12] (b) hitung kecerunan antara Bukit Cobb dengan titik A. [3] 942/5
Bukit Cobb
(587 meter)
Bukit Pelly
(436 meter)
A
75
BAHAGIAN C [15 markah] Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini. 5 Jadual di bawah menunjukkan jumlah penduduk mengikut benua, dari tahun 1900 hingga tahun 1990.
Benua
Tahun
1900
1930
1950
1970
1990
Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah
120 63 81 915 423
155 109 135 1072 532
200 163 167 1376 576
344 283 228 2056 705
648 448 276 3108 786
(a) Berdasarkan jadual di atas, lukis graf garis untuk menunjukkan trend perubahan penduduk di setiap benua dari tahun 1900 hingga tahun 1990. [11] (b) Mengapakah penduduk benua Asia bertambah dengan pesat? [4] 6 Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut industri asal bagi negara Malaysia pada tahun 2000.
Industri asal
RM (juta)
Pertanian, perhutanan, ternakan, dan perikanan Perlombongan dan kuari Pembuatan/Perkilangan Pembinaan Perkhidmatan
18 154 13 907 69 867 6 996 109 734
Jumlah
218 658
(a) Berdasarkan jadual di atas, lukis sebuah carta pai yang menunjukkan sumbangan setiap industri kepada KDNK Malaysia pada tahun 2000. [11] (b) Huraikan dua langkah untuk meningkatkan industri pertanian di negara ini. [4] 942/5
76
Graf Jika kertas graf ini digunakan untuk menjawab sesuatu soalan, kertas graf ini mestilah diserahkan bersama dengan kertas jawapan anda.
Nombor kad pengenalan: ............................................... Nombor pusat/angka giliran:.........................................
942/5

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...